Materská škola vo Veľkom Šariši - novostavba

  Zadávateľ:
Mesto Veľký Šariš
  Predpokladaná hodnota:
1.044.072,06 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2023 13:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
31.08.2023
  Dátum zverejnenia:
05.09.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Veľký Šariš
IČO: 00327972
Námestie sv. Jakuba 1, 08221 Veľký Šariš
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Lupták
Telefón: +421 915963032
Email: luptak@arrpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/5995
Hlavná adresa(URL): https://www.velkysaris.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Materská škola vo Veľkom Šariši - novostavba
Referenčné číslo: 25/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania je "Materská škola vo Veľkom Šariši - novostavba".
Členenie stavby na stavebné objekty:
- Materská škôlka /SO -01/
- Terasa /SO -02/
- Spevnené plochy - prístupová komunikácia, parkovisko, chodník /SO -03/
- Oplotenie, miesto na separovaný odpad /SO -04/
- Sadové úpravy /SO -05/
- Elektro - prípojka /SO -06/
- Kanalizačná prípojka - vonkajší rozvod /SO -07/
- Vodovodná prípojka - vonkajší rozvod /SO -08/
- Dažďová kanalizácia / SO -09/
- Protipovodňové a oporné múriky /SO -10/.
Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 044 072,06 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Parcela č. 2088/41 katastrálneho územia Kanaš na Lúčnej ulici.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania je "Materská škola vo Veľkom Šariši - novostavba".
Členenie stavby na stavebné objekty:
- Materská škôlka /SO -01/
- Terasa /SO -02/
- Spevnené plochy - prístupová komunikácia, parkovisko, chodník /SO -03/
- Oplotenie, miesto na separovaný odpad /SO -04/
- Sadové úpravy /SO -05/
- Elektro - prípojka /SO -06/
- Kanalizačná prípojka - vonkajší rozvod /SO -07/
- Vodovodná prípojka - vonkajší rozvod /SO -08/
- Dažďová kanalizácia / SO -09/
- Protipovodňové a oporné múriky /SO -10/.
Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 044 072,06 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 20
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
II.2.14) Doplňujúce informácie
1. Zábezpeka sa požaduje vo výške 28 000,- EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných
podkladoch.
2. V zmysle ZoD je Zhotoviteľ povinný zložiť výkonovú záruku vo výške 10% z ceny za dielo bez DPH, a to ku dňu
protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Podrobné podmienky zloženia depozitu sú uvedené v ZoD.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").
Splnenie týchto podmienok preukáže dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 ZVO resp. podľa § 152 ZVO. Verejný obstarávateľ má oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods.3 ZVO, z tohto dôvodu uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Pre obmedzený počet znakov v tejto sekcii sú podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre obmedzený počet znakov v tejto sekcii sú podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Pre obmedzený počet znakov v tejto sekcii sú podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre obmedzený počet znakov v tejto sekcii sú podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V súlade so zákonom 230/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.
Najmenej 70% (objemu) všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude z recyklovaných / opätovne použitých alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní.
Podrobné informácie o elektronickej aukcii je uvedený v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2023 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2023 13:30
Miesto: ARR PSK, Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou je neverejné, koná sa bez účasti uchádzačov a údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a uchádzačom sa neposiela zápisnica z otvárania ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Predmetné verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom elektronickej platformy s využítím informačného systému Elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO") verzia 18.0, ktorý je dostupný na:
https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/480601
2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať prostredníctvom elektronickej platformy, ktorej funkcionalita je zabezpečená využitím IS EVO. V IS EVO sa za okamih doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO považuje okamih odoslania daných informácií (napr. žiadosti, ponuky, návrhu, oznamu, rozhodnutia a iné).
3. V súlade s § 114 ods.1 ZVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO (verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI) alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente a manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu:
https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
31.08.2023