Dočasná stavenisková prípojka vody a kanalizácie

  Zadávateľ:
MH Invest, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
151.145,22 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.10.2023 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.08.2023
  Dátum zverejnenia:
05.09.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
MH Invest, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36724530
Mlynské Nivy 44/A, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Telefón: +421 254653904
Email: mhi@p-m.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.mhinvest.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/479375
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/479375
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, obchodu, výroby, technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácií projektov EU
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dočasná stavenisková prípojka vody a kanalizácie
Referenčné číslo: PM/174/MHI
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232150-8
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných prác pre vybudovanie dočasnej staveniskovej prípojky vody a kanalizácie pre Priemyselný park Rimavská Sobota. Dočasná stavenisková prípojka sa bude riešiť napojením na verejný vodovod a dočasná stavenisková kanalizácia sa bude riešiť osadením prefabrikovanej železobetónovej žumpy o objeme 20m3.
Podrobné informácie sú súčasťou Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
151 145,22 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45232410-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Priemyselný park Rimavská Sobota, parc. č. 2869/4 a 2875/1, k.ú. Rimavská Sobota
II.2.4) Opis obstarávania:
Je uvedený v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
151 145,22 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
14
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon alebo zákon o verejnom obstarávaní). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED.
1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
1.5 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona.
1.6 Verejný obstarávateľ uvádza, že nemá prístup k informačným systémom verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:
3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
3.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť elektronický formulár JED.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Na prepočet inej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2023 kurzom ECB ku dňu zverejnenia Oznámenia v Úradnom vestníku EU.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bod 3.1:
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorý bude obsahovať minimálne jednu stavbu s minimálnym finančným objemom 100 000,00 Eur bez DPH.
Za stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje výstavba alebo rekonštrukcia verejného vodovodu alebo kanalizačných prác.
Zoznam stavebných prác má obsahovať:
a) identifikáciu odberateľa/objednávateľa (obchodné meno a adresa),
b) názov a stručný opis predmetu zmluvy, z ktorého bude možné posúdiť splnenie podmienky účasti,
c) zmluvnú cenu (pôvodnú cenu) za uskutočnenie celej zákazky a skutočne vyfakturovanú cenu zákazky v EUR bez DPH (v prípade rozdielu medzi zmluvnou a vyfakturovanou cenou sa uvedie dôvod rozdielu),
d) zmluvný termín a skutočný termín uskutočnenia zákazky (v prípade rozdielu uviesť dôvod),
e) potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác odberateľom,
f) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.

Bod 3.2:
Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za dodanie zákazky.
Požiadavky na odbornú spôsobilosť, vzdelanie a prax za kľúčových odborníkov uchádzač preukáže:
a) predložením profesijného životopisu,
b) predložením Osvedčenia/oprávnenia s požadovaným odborným zameraním alebo ekvivalentného dokladu, ak sa vyžaduje,
c) predložením zoznamu projektov uskutočnených kľúčovým odborníkom, ak sa vyžaduje.

Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom kľúčového odborníka:
Kľúčový odborník 1 - stavbyvedúci - 1 osoba,
Minimálne požiadavky:
- musí mať odbornú prax s výkonom činnosti stavbyvedúceho minimálne 3 roky (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu),
- musí byť držiteľom Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním na inžinierske stavby alebo ekvivalentného dokladu,
- musí preukázať účasť vo funkcii stavbyvedúceho (po vydaní Osvedčenia SKSI alebo ekvivalentného dokladu) na realizácii stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s minimálnym finančným objemom 100 000,00 Eur bez DPH.
Za stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje výstavba alebo rekonštrukcia verejného vodovodu alebo kanalizačných prác.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.10.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.10.2023 10:01
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom
funkcionality IS EVO, t. j. automatickým vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom
komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky
plnenia
zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je:
a) zelené verejné obstarávanie,
b) obstarávanie inovácií, ani
c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
2. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania ver. 18.0. Správcom elektronickej platformy je Úrad vlády Slovenskej republiky. (ďalej len IS EVO) (link: https://www.isepvo.sk).
Postup záujemcu/uchádzača je upravený v príručkách pre záujemcu/uchádzača a vo videonávodoch, ktoré sú zverejnené na stránke portálu IS EVO v položke menu Príručky (https://www.isepvo.sk/dokumentacia/) a Videonávody (https://www.isepvo.sk/videonavody/).
V prípade potreby môžu záujemcovia/uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v systéme IS EVO na
e-mailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk alebo na tel. čísle +421 2 209 25 100.
3. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému
obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr šesť dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Zákazka bude zadaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ sa rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet
zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na
vyhodnotenie ponúk.
5. Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému podľa bodu II.2.7) správne
znie: Lehota uskutočnenia predmetu zákazky je do 05.11.2023, nie však skôr ako do 2 týždňov odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.08.2023