Batériové úložisko Dobšiná - Dodávka nového transformátora T20

  Zadávateľ:
Slovenské elektrárne, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
780.675,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.10.2023 11:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.08.2023
  Dátum zverejnenia:
05.09.2023
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenské elektrárne, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35829052
Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Gabriela Heribanová
Telefón: +421 948490081
Email: sp@tatratender.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/8243?cHash=c88bafa639ed24104a008596f2b88a19
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.seas.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/480586
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: inej adrese (uveďte ďalšiu adresu)
Tatra Tender s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44119313
Krčméryho 16 , 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto , 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Gabriela Heribanová
Telefón: +421 948490081
Email: sp@tatratender.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/8243?cHash=c88bafa639ed24104a008596f2b88a19
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.seas.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
https://seas.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/10394
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Batériové úložisko Dobšiná - Dodávka nového transformátora T20
Referenčné číslo: 2023/12598
II.1.2) Hlavný kód CPV
31170000-8
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
1. Predmetom zákazky je dodávka nového transformátora s požadovanými parametrami vhodného pre inštaláciu na vodnej elektrárni Dobšiná.

2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií tvorí Prílohu č. 1 súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
780 675,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Objekt vodnej elektrárne Dobšiná, parcela č. 5227/5, katastrálne územie Dobšiná, okres Rožňava.
II.2.4) Opis obstarávania
1. Predmetom zákazky je dodávka nového transformátora s požadovanými parametrami vhodného pre inštaláciu na vodnej elektrárni Dobšiná.

2. Účelom je konštrukčný návrh, výroba, skúšky zariadenia vo výrobnom závode, preprava, dodávka overenej konštrukčnej dokumentácie, sprievodnej dokumentácie olejového transformátora 121 // 10,5 /6,3 kV s výkonom 16 / 4 MVA s parametrami a požiadavkami podľa prílohy č. 1 Technická špecifikácia súťažných podkladov. Transformátor s požadovanými parametrami vhodný pre inštaláciu na PVE Dobšiná.

3. Vodná elektráreň sa nachádza v okrese Rožňava, v katastrálnom území obce Dobšiná. Samotné batériové úložisko bude umiestnené na parcele 5227/5 vedenej na liste vlastníctva ako zastavaná plocha a nádvorie a jej vlastníkom sú SE.

4. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií tvorí Prílohu č. 1 súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
780 675,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 17
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona.

2. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, pričom ak zápis uchádzača/záujemcu v zozname hospodárskych subjektov neobsahuje všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 2 zákona platného v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania, predloží tieto doklady v ponuke.

3. Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona, preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 zákona.

4. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

5. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača/záujemcu.

6. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne.

7. Obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, a teda záujemca (ak nie je zapísaný v ZHS, alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia obstarávateľovi v ponuke všetky doklady podľa bodu 2 časti A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov.

8. Obstarávateľ nevyžaduje ani predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré má k dispozícii z iného verejného obstarávania, a ktoré sú aktuálne a platné. Záujemca alebo uchádzač na účely identifikácie dokladu podľa prvej vety uvedie v ponuke identifikáciu verejného obstarávania v ktorom predložil doklad podľa prvej vety spolu s presnou identifikáciou časti ponuky, v ktorej sa tento doklad nachádza.

9. Splnenie podmienok účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom (ďalej aj len "JED") podľa § 39 zákona, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestni na prvom mieste v poradí v čase a spôsobom určeným obstarávateľom v súlade s § 55 ods. 1 zákona. Podrobnejšie inštrukcie sú v na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html).

10. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Technická alebo odborná spôsobilosť:
- v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) ZVO,
- v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZVO,
- v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. d) a § 35 ZVO,
- v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. h) a § 36 ZVO.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov a podrobnosti k podmienkam účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti a ich preukazovaniu sú uvedené v Časti A.2. Podmienky účasti súťažných podkladov.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Úspešný uchádzač predloží bankovú záruku v zmysle bodu 5.4 Vzoru Zmluvy.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Skupina dodávateľov vytvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy spoločnú právnu formu, napr. Zmluvu o združení podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Tento záväzok členovia skupiny potvrdia v ponuke Čestným vyhlásením o vytvorení skupiny. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky informácie o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podmienky elektronickej aukcie sú bližšie špecifikované v bode 24 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.10.2023 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.10.2023 11:01
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v systéme ERANET.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade s ust. § 54 ods. 3 ZVO neverejné a uchádzačom nebude poskytnutá zápisnica z otvárania ponúk v súlade s ust. § 54 ods. 3 zákona.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.

2. Obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania.

3. Návod na používanie systému je dostupný na adrese https://seas.eranet.sk/data/innovis/ERANET_Manual%20dodavatela_v1.8_kvalifikacia.pdf.

4. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.

5. Obstarávateľ vyžaduje, aby
a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

6. Obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ak bude naplnená niektorá z podmienok uvedených v § 11 ods. 1 ZVO.

7. Obstarávateľ bude uplatňovať opatrenia upravené v § 10 ods. 4 ZVO a súvisiacich ustanoveniach ZVO voči hospodárskym subjektom z tretích štátov, na základe ustanovení nariadenia vlády.

8. Obstarávateľ určil ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy skutočnosť, že úspešný uchádzač (a ani žiaden jeho subdodávateľ podľa bodu 26.5 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov) nie je sankcionovanou osobou a uzavretie a/alebo plnenie zmluvy s ním by nevyvolalo porušenie príslušného Aplikovateľného sankčného programu, ktorý sa na tohto uchádzača prípadne vzťahuje. Podrobnosti sú uvedené v bode 26.3 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

9. Doplňujúce informácie k bodu II.2.7) tohto Oznámenia:
Termín dodania tovaru: do 30.09.2024,
Termín dodania celého predmetu zákazky vrátane súvisiacich služieb: do 31.12.2024.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.08.2023