EuroVelo11 – Vybudovanie cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Sabinov

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
77.241,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.09.2023 09:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
28.08.2023
  Dátum zverejnenia:
04.09.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37936859
Jesenná 14, 08005 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martina Caunerová
Telefón: +421 517563700
Fax: +421 517563711
Email: caunerova.martina@sucpsk.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/8722
Hlavná adresa(URL): http://sucpsk.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Rozpočtová organizácia vyššieho územného celku
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest II. a III. triedy

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
EuroVelo11 – Vybudovanie cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Sabinov
Referenčné číslo: 29VS/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
71300000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), ktorá spĺňa požiadavky dokumentácie na ponuku (DP) na projektovanú stavbu s názvom:

EuroVelo11 Vybudovanie cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Sabinov
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
77 241,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71300000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Predmetný úsek sa nachádza v okrese Sabinov, v katastrálnom území obcí Krivany, Torysa, Rožkovany a mesta Lipany.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), ktorá spĺňa požiadavky dokumentácie na ponuku (DP) na projektovanú stavbu s názvom:

EuroVelo11 Vybudovanie cykloinfraštruktúry na vybraných úsekoch cyklotrás v okrese Sabinov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
77 241,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka sa požaduje vo výške 2700 EUR. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.
2.Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.
2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.
3.Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
4.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
5.Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že v prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) ZVO je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), v platnom znení, a teda nevyžaduje sa, aby uchádzač so sídlom/miestom podnikania v SR preukazoval splnenie vyššie uvedených podmienok účasti osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZVO. K iným dokladom preukazujúcim splnenie podmienok účasti osobného postavenia nemá verejný obstarávateľ prístup z Informačného systému verejnej správy podľa zákona proti byrokracii, a teda požaduje ich predloženie od uchádzača.
6.Hospodársky subjekt so sídlom/miestom podnikania v SR, a ktorého údaje sú vedené v IS verejnej správy SR,
poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena
štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu, ktorý je občanom SR, nasledovné údaje: krstné meno,
priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
7.Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: zák. č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a predpisov a súvisiacej vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z.) v znení neskorších zmien a predpisov, vydanou Ministerstvom životného prostredia, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.09.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.09.2023 10:00
Miesto: V zmysle § 52 ods. 2 sa pod otváraním ponúk a umožnením účasti na ich otváraní pri predkladaní ponuky prostredníctvom elektronického prostriedku (elektronicky cez IS ePVO) podľa § 20 zákona rozumie jej sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.08.2023