Výmena okien v služobných bytoch – II etapa

  Zadávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
  Predpokladaná hodnota:
67.993,88 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.09.2023 11:09

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.08.2023
  Dátum zverejnenia:
31.08.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
IČO: 00738425
Námestie Štefana Kluberta 7, 05428 Levoča
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Geletková
Telefón: +421 532832803
Email: maria.geletkova@zvjs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.zvjs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výmena okien v služobných bytoch – II etapa
Referenčné číslo: UVTOS-00537/36-LE-2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45421000-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka a montáž nových eurookien za pôvodné okna v objekte Bergerovec služobné byty. Objekt sa nachádza v pamiatkovej rezervácii chránenej UNESCOM. Podrobný opis je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk bod V.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
67 993,88 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Polyfunkčný dom (služobné byty Bergerovec), Námestie Majstra Pavla 38, 054 28 Levoča.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka a montáž nových eurookien za pôvodné okna v objekte Bergerovec služobné byty. Objekt sa nachádza v pamiatkovej rezervácii chránenej UNESCOM. Podrobný opis je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk bod V.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
67 993,88 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods.1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, nepredkladá uchádzač, verejný obstarávateľ má prístup do registra
§ 32 ods.1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, doloženým čestným vyhlásením (Príloha č. 3 Výzvy).
Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2023 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.08.2023