Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov

  Zadávateľ:
Obec Malý Slavkov
  Predpokladaná hodnota:
416.494,30 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.09.2023 08:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.08.2023
  Dátum zverejnenia:
31.08.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Malý Slavkov
IČO: 31984673
Gerlachovská 52, 06001 Malý Slavkov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Beslerová
Telefón: +421 524522400
Fax: +421 524522400
Email: obec.malyslavkov@hgzone.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/7372
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Miestna samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov
Referenčné číslo: pdl/2023/MSlavkov/1
II.1.2) Hlavný kód CPV
45200000-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rozšírenie kapacity ČOV v obci Malý Slavkov.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú
predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
416 494,30 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45252127-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Výstavba je plánovaná na nehnuteľnostiach evidovaných na : k.ú. Malý Slavkov, p.č. KN C231/1
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rozšírenie kapacity ČOV v obci Malý Slavkov.
Stavenisko na ktorom sa uvažuje s realizáciou stavby sa rozprestiera v intraviláne obce Malý Slavkov juhovýchodne od obce, na parcele č. 231/1, katastrálne územie Malý Slavkov. Z hľadiska konfigurácie terénu je záujmové územie pre výstavbu budovy ČOV charakterizované ako rovinaté, zatrávnené, v blízkosti miestneho potoka Slavkovský jarok. V priestore staveniska sa nenachádzajú podzemné vedenia inžinierskych sietí. Prístup na stavenisko je priamo z jestvujúcej panelovej komunikácie, ktorá sa napája na cestu III. triedy III/3096 Malý Slavkov Kežmarok. Od panelovej komunikácie je vybodovaná nová prístupová komunikácia až k samotnému areálu súčasnej ČOV, ktorá prechádza popred areál ČOV z juhozápadnej strany. Na zabezpečenie osadenia technológie ČOV je potrebné vybudovať železobetónovú nádrž, prekrytý prevádzkovo-obslužný priestor, prepojovacie potrubia na prítoku do ČOV a odtoku z ČOV, stavebnú elektroinštaláciu. Objekt ČOV bude oplotený pomocou poplastovaného pletiva BASTILLE PARC.
Železobetónová nádrž biologického čistenia je obdĺžnikového tvaru vonkajších rozmerov 9,30m x 15,15m x 4,5m (š x d x v). Železobetónová nádrž je prevažne podzemná, nad upravený terén vystupuje do výšky 2,95 m.
Súčasťou prevádzkovej budovy ČOV je miestnosť obsluhy ( technologický elektrorozvádzač ), miestnosť dúchadiel, sociálny a skladový priestor.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú
predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
416 494,30 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
II.2.14) Doplňujúce informácie
Výzva 66/PRV/2023

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:

1.1 predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní
alebo
1.2 v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
alebo
1.3 v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)

V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom
Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní informuje uchádzačov, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné správy uchádzači so sídlom alebo miestom podnikania v SR v ponuke nepredkladajú:
-výpis z registra trestov záujemcu/uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona,
Upozornenie: Uchádzač poskytne za účelom získania výpisu z registra trestov uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu, ktorý je občanom Slovenskej republiky údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov t.j. nasledovné údaje: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
-potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona,
-potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona,
-výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona týmito typmi dokladu.
V prípade, že z technických príčin nebude môcť verejný obstarávateľ uvedené doklady získať alebo si ich overiť, je oprávnený ich od uchádzača písomne dožiadať.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí preukázať splnenie týchto
podmienok účasti týkajúcich sa technickej
alebo odbornej spôsobilosti:
-podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
-podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
Z DOVODU OBMEDZENÉHO ROZSAHU , SÚ PODROBNOSTI TÝKAJÚCE SA PODMIENOK ÚČASTI podľa § 34 uvedené v súťažných podkladoch časť A 2 PODMIENKY ÚČASTI
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Dodávateľ ( úspešný uchádzač) sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej
verejným obstarávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku, za účelom financovania predmetu
zákazky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov.

Verejný obstarávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom (zhotoviteľom) ak
nedošlo k plneniu zo zmluvy a to v prípade, ak na plnenie predmetu zmluvy nebude poskytnutý NFP, ak kontrola
dokumentácie VO bude s negatívnym výsledkom.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.09.2023 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.09.2023 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom online sprístupnenia ponúk, t. j. automatické
vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie
ponúk v informačnom systéme EVO (IS EVO) (ISEPVO).
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom online
sprístupnenia ponúk, t. j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk v informačnom systéme EVO (IS EVO) (ISEPVO).

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.V zmysle § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.
2.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronickej platformy; Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3.Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená v rámci príslušnej zákazky EVO umiestnenom na webovej adrese https://eplatforma.vlada.gov.sk.
4.Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
5.Elektronická aukcia sa nepoužije
6.Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku viazanosti ponúk vo výške 20 000,00 Eur
7.Vzhľadom na technické špecifikácie a podmienky plnenia zmluvy verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.08.2023