Svetelná technika scénického osvetlenia

  Zadávateľ:
Slovenské národné divadlo
  Predpokladaná hodnota:
350.426,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2023 10:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
25.08.2023
  Dátum zverejnenia:
31.08.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenské národné divadlo
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00164763
Pribinova 17, 81901 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Monika Človiečková, Zuzana Škopeková
Telefón: +421 220472180 / 220472181
Email: ovo@snd.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/611
Hlavná adresa(URL): https://www.snd.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Rekreácia, kultúra a náboženstvo

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Svetelná technika scénického osvetlenia
Referenčné číslo: 6/NLZ/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
31520000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky sú svietidlá scénického osvetlenia vrátane svetelných zdrojov. Súčasťou dodávky svietidiel je aj ich inštalácia, uvedenie do prevádzky a tiež odborné zaškolenie obsluhy. Celá zákazka je rozdelená na tri samostatné časti, a to:
1.časť - Asymetrické LED lineárne svietidlo - 12 ks
2.časť - Profilovacie LED rotačné hlavice s multispektrálnym zdrojom LED - 2 rôzne druhy,
druh č. 1 - 18 ks, druh č. 2 - 2 ks.
3. časť - Svetelné zdroje do svietidiel - spolu 15 rôznych druhov a celkom 862 ks.
Kompletný opis predmetu zákazky v rámci všetkých troch častí tvorí prílohy č. 1.1, 1.2 a 1.3 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
350 426,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Asymetrické LED lineárne svietidlo
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51100000-3
60000000-8
80531200-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Asymetrické LED lineárne svietidlo - 12 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
60 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Profilovacie LED rotačné hlavice s multispektrálnym zdrojom LED
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51100000-3
60000000-8
80531200-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Profilovacie LED rotačné hlavice s multispektrálnym zdrojom LED - druh č. 1 - spolu 18 ks
Profilovacie LED rotačné hlavice s multispektrálnym zdrojom LED - druh č. 2 - spolu 2 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
279 400,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Svetelné zdroje do svietidiel
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania:
Rôzne druhy svetelných zdrojov do svietidiel - spolu 15 druhov a celkom 862 ks.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
11 026,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon).
Uchádzač môže na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia využiť:
-Doklady podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona
-Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
-Jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona, ktorým predbežne nahradí doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti.
V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci. Uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, nie je povinný verejnému obstarávateľovi predkladať doklady podľa:
-§ 32 ods. 2 písm. e) zákona,
-§ 32 ods. 2 písm. f) zákona.
Ak uchádzač nevyužije na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona a prílohy č. 6 Formulár Jednotného európskeho dokumentu predmetných súťažných podkladov, a nie je možné u uchádzača aplikovať ani § 32 ods. 3 zákona, v takom prípade v rámci svojej ponuky predkladá doklady v súlade s bodmi 8.2 až 8.4 predmetných súťažných podkladov a vložené do ponuky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Záujemcom/uchádzačom môže byť hospodársky subjekt - fyzická osoba, právnická osoba, ako aj skupina fyzických
a/alebo právnických osôb, vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov, uzatvorenej na dodanie požadovaného predmetu zákazky, sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov, oprávnenému konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Kúpnej zmluvy a komunikácie/ zodpovednosti v procese plnenia Kúpnej zmluvy. Formuláre vyhlásení a plnomocenstiev tvoria prílohu č. 8 predmetných súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.09.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2023 11:00

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona a v súlade so súťažnými podkladmi (SP).
2. Zadávanie tejto zákazky sa realizuje elektronickým prostriedkom Elektronické verejné obstarávanie, vedenom a sprístupnenom Úradom vlády Slovenskej republiky, dostupnom na webovom sídle https://www.isepvo.sk/.
3.Dokumenty potrebné na vypravovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti (v editovateľnej podobe) sú v súlade so zákonom od uverejnenia oznámenia o vyhlásení VO prístupné v rámci IS EVO predmetného VO, ako aj v profile verejného obstarávateľa na portáli https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavaniezakaziek/ dokumenty/478768.
4. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
5. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, resp. uchádzačom, aby si dôsledne kontrolovali svoje používateľské konto, zriadené v IS EVO, počas celého procesu VO.
6. Vysvetlenie informácií, potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred (spôsobom stanoveným v súťažných podkladoch).
7. Náklady, spojené s účasťou v tomto verejnom obstarávaní, znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez
akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.
8.Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
9.Vzor Jednotného európskeho dokumentu je v prílohe č. 6 súťažných podkladov.
10.V rámci tohto verejného obstarávania sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) zákona.
11.Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania (Kúpna zmluva) predložil údaje, doklady a dokumenty podľa bodu 33.4 súťažných podkladov.
12.Verejný obstarávateľ uvádza, že bude uplatňovať opatrenia, upravené v § 10 ods. 4 zákona a súvisiacich
ustanoveniach zákona voči hospodárskym subjektom z tretích štátov, na základe ustanovení nariadenia vlády, ak to bude aplikovateľné.
13. Verejný obstarávateľ pri tomto verejnom obstarávaní uplatňuje nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8.apríla 2022.
14.Predmetné verejné obstarávanie nie je a) zelené verejné obstarávanie; b) obstarávanie inovácií, ani c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.08.2023