Dodávka elektrickej energie 2024 + 2025

  Zadávateľ:
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
336.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2023 10:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
25.08.2023
  Dátum zverejnenia:
31.08.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30844363
Pražská 29, 81263 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Patrícia Lunterová
Telefón: +421 257278111
Fax: +421 252496310
Email: patricia.lunterova@reserves.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2392?cHash=6a64eb21bdab58db84cf63c7fc15385d
Hlavná adresa(URL): https://www.reserves.gov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
správa štátnych hmotných rezerv

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka elektrickej energie 2024 + 2025
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky a distribúcie elektrickej energie na obdobie 2 rokov do 9 OM verejného obstarávateľa špecifikovaných verejným obstarávateľom - odberateľom v prílohe č. 2 ku kryciemu listu, súhrnne v predpokladanom objeme odberu 1 125 MWh, vrátane zodpovednosti za odchýlku odberateľa vo všetkých OM a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie u prevádzkovateľov distribučnej sústavy (PDS) pre odberateľa.

Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR a platnými vyhláškami ÚRSO.
Verejný obstarávateľ požaduje min. tolerančné pásmo 10 % v ktorom si nebude dodávateľ elektriny uplatňovať voči odberateľovi žiadne sankcie z dôvodu vzniku odchýlky medzi skutočným odberom elektrickej energie a predpokladaným množstvom odberu elektrickej energie.

Vzhľadom na skutočnosť, že ponuky uchádzačov na dodávku elektriny sú pri fixnej cene kótovanej na komoditnej burze viazané max. do jednej hodiny, verejný obstarávateľ bude súťažiť pri OM s mesačným odpočtom ako cenu pozostávajúcu z aditívneho koeficientu Ki a váženého priemeru hodinových cien elektriny krátkodobého denného trhu SK ISOT (spotová cena) v mesiaci dodávky, podľa hodinového odberového profilu jednotlivých OM na dennom trhu SR organizovanom spoločnosťou OKTE, a. s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava.

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača zasielanie výpočtov jednotkových cien silovej elektriny ISOTM s údajmi o hodinovej spotrebe a hodinovej cene elektriny k mesačným vyúčtovacím faktúram za každé OM verejného obstarávateľa na elektronickú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v Zmluve o združenej dodávke elektriny.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
336 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
65300000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústredie SŠHR SR, Bratislava, Čachtice, Vígľaš, Slovenská Ľupča, Breziny, Čerín, Radoľa, Námestovo
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky a distribúcie elektrickej energie na obdobie 2 rokov do 9 OM verejného obstarávateľa špecifikovaných verejným obstarávateľom - odberateľom v prílohe č. 2 ku kryciemu listu, súhrnne v predpokladanom objeme odberu 1 125 MWh, vrátane zodpovednosti za odchýlku odberateľa vo všetkých OM a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie u prevádzkovateľov distribučnej sústavy (PDS) pre odberateľa.

Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR a platnými vyhláškami ÚRSO.
Verejný obstarávateľ požaduje min. tolerančné pásmo 10 % v ktorom si nebude dodávateľ elektriny uplatňovať voči odberateľovi žiadne sankcie z dôvodu vzniku odchýlky medzi skutočným odberom elektrickej energie a predpokladaným množstvom odberu elektrickej energie.

Vzhľadom na skutočnosť, že ponuky uchádzačov na dodávku elektriny sú pri fixnej cene kótovanej na komoditnej burze viazané max. do jednej hodiny, verejný obstarávateľ bude súťažiť pri OM s mesačným odpočtom ako cenu pozostávajúcu z aditívneho koeficientu Ki a váženého priemeru hodinových cien elektriny krátkodobého denného trhu SK ISOT (spotová cena) v mesiaci dodávky, podľa hodinového odberového profilu jednotlivých OM na dennom trhu SR organizovanom spoločnosťou OKTE, a. s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava.

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača zasielanie výpočtov jednotkových cien silovej elektriny ISOTM s údajmi o hodinovej spotrebe a hodinovej cene elektriny k mesačným vyúčtovacím faktúram za každé OM verejného obstarávateľa na elektronickú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v Zmluve o združenej dodávke elektriny.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
336 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2024
Dátum ukončenia: 31.12.2025
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: cele osobné postavenie podľa § 32 ZVO
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: sa nachádzajú v Súťažných podkladoch
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.09.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2023 10:05
Miesto: Správa štátnych hmotných rezerv SR, Pražská 29, Bratislava

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.08.2023