Ochranný protichemický oblek s príslušenstvom

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
141.659,10 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.10.2023 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
25.08.2023
  Dátum zverejnenia:
31.08.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2, 81272 Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Baxant
Telefón: +421 250944575
Email: miroslav.baxant@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Ochranný protichemický oblek s príslušenstvom
Referenčné číslo: SE-VO2-2023/004412
II.1.2) Hlavný kód CPV
18100000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Ochranný protichemický oblek s príslušenstvom.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
141 659,10 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
18830000-6
35113400-3
35113200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Ochranný protichemický oblek s príslušenstvom v počte 27 kusov. Podrobný opis je uvedený v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Lehota dodania predmetu zákazky (vyjadrená v dňoch)
Relatívna váha: 10

Cena
Relatívna váha: 90
II.2.6) Odhadovaná hodnota
141 659,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v prílohe č. 5 predmetných súťažných podkladov (Elektronická tabuľa tejto zákazky/Súťažné podklady/Podmienky účasti).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.10.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.10.2023 10:00

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Vzhľadom na obmedzenú funkčnosť Informačného systému zberu údajov, prostredníctvom ktorého verejný
obstarávateľ zverejňuje toto oznámenie (obmedzený objem textu), nie je možné v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania zverejniť doplňujúce informácie v úplnom rozsahu, preto ich verejný obstarávateľ zverejňuje v súťažných
podkladoch, ktoré sú voľne a neobmedzene prístupné v profile verejného obstarávateľa.
2.Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických
prostriedkov k súťažným podkladom a všetkým dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a to prostredníctvom
ich zverejnenia v profile verejného obstarávateľa, ktorého webova adresa je uvedená v bode I.1) tohto oznámenia pod
názvom: "Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):"
3.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, postupovať v zmysle § 20 zákona
prostredníctvom komunikačného rozhrania elektronického prostriedku JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok:
zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje
okamih, od kedy sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície, za okamih doručenia sa v elektronickom prostriedku
JOSEPHINE preto považuje okamih jej odoslania v elektronickom prostriedku JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou
systému.
4.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickejpodobe prostredníctvom elektronického prostriedku JOSEPHINE. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať verejnému obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom elektronického prostriedku JOSEPHINE. Ponuka sa vyhotovuje elektronicky v zmysle §49 ods. 1 písm. a) zákona a je vložená do elektronického prostriedku JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese uvedenej v bode I.3) tohto oznámenia. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako vybavenia žiadostí o nápravu, bude verejný obstarávateľ uverejňovať v profile verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom elektronického prostriedku JOSEPHINE.
5. Podľa § 20 ods.4 zákona: "Informačný systém zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a
autentifikácie pristupujúcej osoby." Podrobnosti o registrácii, identifikácii a autentifikácii uchádzačov sú uvedené v
manuáloch elektronického prostriedku JOSEPHINE zverejnených v Knižnici manuálov a odkazov na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/ .
6. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný
predložiť údaje, doklady a dokumenty podľa bodu 25.2 súťažných podkladov.
7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.08.2023