„Športová hala Pankúchova“ na Pankúchovej ulici v Bratislave – Petržalke – oceľová konštrukcia časti športoviska

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Petržalka
  Predpokladaná hodnota:
356.299,52 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.09.2023 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
28.08.2023
  Dátum zverejnenia:
30.08.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Petržalka
IČO: 00603201
Kutlíkova 17, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Miroslav Cák
Telefón: +421 940999690
Email: cak@agmpartners.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Športová hala Pankúchova“ na Pankúchovej ulici v Bratislave – Petržalke – oceľová konštrukcia časti športoviska
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií:

pozri časť B.2 Súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
356 299,52 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mestská časť Bratislava Petržalka, Pankúchova ulica, v existujúcom školskom areáli na parc. č. 347, 217, 222, 223 a
423. Konkrétne miesto plnenia zákazky je definované v projektovej dokumentácii.
II.2.4) Opis obstarávania
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií:

pozri časť B.2 Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
356 299,52 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 77
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 1 ZVO
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: a) podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO

b) podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

c) podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pozri časť A.3 Súťažných podkladov
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 21.09.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.09.2023 10:10
Miesto: Online

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.08.2023