„Výstavba nového pavilónu základnej školy – Hlavná ul. Viničné“

  Zadávateľ:
Obec Viničné
  Predpokladaná hodnota:
3.504.293,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.09.2023 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
25.08.2023
  Dátum zverejnenia:
30.08.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Viničné
IČO: 00305154
Cintorínska 1000/13 , 90023 Viničné
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Silvia Ébrey
Telefón: +421 907971499
Email: obecnyurad@vinicne.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4159
Hlavná adresa(URL): http://www.vinicne.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Miestna samospráva v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Výstavba nového pavilónu základnej školy – Hlavná ul. Viničné“
Referenčné číslo: PLZ 2023/01
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky okrem dodania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti (ktorou sa zabezpečí spravidla balík služieb pri zastupovaní verejného obstarávateľa v činnosti k získaniu rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávnymi orgánmi, majiteľov nehnuteľností a inžinierskych rozvodov), expertíznych posudkov zahŕňa aj kompletnú stavebnú dodávku stavebných materiálov a montážnych stavebných prác, ktorých cieľom je realizácia predmetu zákazky Výstavba nového pavilónu základnej školy Hlavná ul. Viničné.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
3 504 293,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45214000-0
71320000-7
71250000-5
39160000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Viničné
II.2.4) Opis obstarávania
Predmet zákazky okrem dodania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, inžinierskej činnosti (ktorou sa zabezpečí spravidla balík služieb pri zastupovaní verejného obstarávateľa v činnosti k získaniu rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávnymi orgánmi, majiteľov nehnuteľností a inžinierskych rozvodov), expertíznych posudkov zahŕňa aj kompletnú stavebnú dodávku stavebných materiálov a montážnych stavebných prác, ktorých cieľom je realizácia predmetu zákazky Výstavba nového pavilónu základnej školy Hlavná ul. Viničné. Plnenie predmetu zákazky zahŕňa okrem samotnej realizácie stavby aj náklady na prípravu územia výstavby, dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak budú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, náklady na umiestnenie lešenia, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobnej dielenskej dokumentácie, ak bude vyplývať z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody. V navrhovanej zmluvnej cene musia byť zahrnuté aj náklady uchádzača požadované na ocenenie položky ostatné náklady stavby, resp. v prípade, že uchádzač túto položku neocení, verejný obstarávateľ má za to, že všetky náklady, ktoré požadoval do nej zahrnúť, uchádzač zahrnul do ocenenia iných položiek rozpočtu stavby, nevyhnutných pre riadne a úplné splnenie predmetu zákazky.

Predmetom zákazky bude aj plnenie podmienok pre uskutočnenie stavby, určených v stavebnom povolení, ako i v stanoviskách a vyjadreniach kompetentných orgánov štátnej správy a samosprávy.
Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie odsúhlasenej príslušným stavebným úradom v stavebnom konaní a pri dodržaní jej parametrov, platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.

Podrobné vymedzenie rozsahu stavebných práce je uvedené v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
3 504 293,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 14
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 07I02-20-V02
II.2.14) Doplňujúce informácie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, kód výzvy: 07I02-20-V02, Komponent 7: Vzdelávanie pre 21. storočie, hlavný cieľ výzvy: Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry, a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa resp. z úverových zdrojov

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona
č.343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 3, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Ostatné informácie k osobnému postaveniu uchádzača sú uvedené v časti A.3 PODMIENKY ÚČASTI
súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: predmet zákazky týka.
Vyžaduje sa predložiť potvrdenie o celkovom obrate nasledovne:
- V prípade, ak uchádzač je osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky súvahu a výkaz ziskov a strát, za roky 2020, 2021 a 2022.
- V prípade ak uchádzač je osoba, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz príjmov a výdavkov a výkaz o majetku a záväzkoch za roky 2020, 2021 a 2022.
Bližšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v časti A.3 PODMIENKY ÚČASTI, bod 2. v súťažných podkladoch, zverejnené v Profile zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálny vyžadovaný obrat musí byť vo výške 3.500.000,00 eur bez DPH (slovom: Trimiliónypäťstotisíceur), spolu za roky 2020, 2021 a 2022, resp. v závislosti od vzniku alebo začatia podnikania v uvedených rokoch. Vyžaduje sa predložiť prehľad o celkovom dosiahnutom obrate. Všetky predložené účtovné výkazy musia byť predložené ako fotokópie a musia byť podpísané štatutárnym orgánom záujemcu, prípadne predložené formou čestného vyhlásenia s odkazom na elektronicky zverejnené dokumenty s uvedením dosiahnutého celkového obratu, za posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Bližšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v časti A.3 PODMIENKY ÚČASTI, bod 2. v súťažných podkladoch, zverejnené v Profile zákazky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1 § 34 ods. 1 písm. b) - Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

3.2 § 34 ods. 1 písm. d) Opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality v nadväznosti na § 35 Systém manažérstva kvality, verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátov:
a)Certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom podľa požiadaviek normy ISO 9001 pre oblasť predmetu zákazky (stavebné práce) alebo porovnateľný certifikát, vydávaný na základe systémov, ktoré boli certifikované akreditovanou osobou v zmysle zák. č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.3 § 34 ods. 1 písm. g) - Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí budú pracovať v rámci predmetu zákazky s uvedením nasledovných údajov: meno, funkcia, vek, určenie právneho vzťahu k uchádzačovi, vzdelanie, prax u zamestnávateľa, prax v stavebníctve, práce, za ktoré bol zodpovedný (projekt, hodnota).
Prílohou zoznamu musí byť osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na vykonávanie činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním:
- 1 (jedna) oprávnená osoba na výkon činnosti stavbyvedúceho so zameraním na pozemné stavby.

3.4 § 34 ods. 1 písm. h) - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, v nadväznosti na § 36 Systém environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy:
a)Uchádzač preukáže opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje certifikát podľa normy ISO 14001:2016, na ktorú týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 ZVO odkazuje.
Verejný obstarávateľ týmto sleduje vplyv stavebných činností na životné prostredie prostredníctvom splnenia disponibility certifikátu ISO 14001:2016 pre oblasť súvisiacu s výkonom činností, ktoré sú predmetom zákazky, aby bolo možné docieliť zabezpečenie komplexnej ochrany životného prostredia so zreteľom na dosiahnutie rovnováhy medzi environmentálnym a sociálno-ekonomickým aspektom. Spoločnosť vlastniaca certifikát ISO 14001:2016 je spoločnosťou, ktorá garantuje minimalizovanie environmentálneho zaťaženia, garantuje menší počet prípadov porušenia právnych predpisov o životnom prostredí vyplývaj z úplnej zhody s legislatívnou životného prostredia. To vedie aj k zníženiu rizika poplatkov spojených s nedodržaním legislatívy životného prostredia a väčšia zainteresovanosť spoločnosti na realizácii diela.
Bližšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v časti A.3 PODMIENKY ÚČASTI, bod 3. a 4. v súťažných podkladoch, zverejnené v Profile zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálne požadovaná úroveň štandardov podľa vyššie uvedených bodov 3.1 a 3.4 :
3.1Uchádzač musí potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác preukázať uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, t.j. výstavba alebo rekonštrukcia budov, výstavba alebo rekonštrukcia hál, výstavba alebo rekonštrukcia zariadení určených na vzdelávanie a pod., v priebehu predchádzajúcich piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, a v závislosti od vzniku spoločnosti. Uchádzač predloží v ponuke dôkazy o plnení stavebných prác (referencie) rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v objeme minimálne 3.500.000 € bez DPH (slovom: Trimiliónypäťstotisíceur) súhrnne za päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.

A zároveň sa požaduje predložiť minimálne 1 potvrdenie o uspokojivom vykonaní prác: v minimálnom rozsahu výstavba alebo rekonštrukcia zariadení určených na vzdelávanie v min. hodnote: 600.000,- EUR bez DPH (slovom: šestotisíc eur bez dane z pridanej hodnoty).
Verejný obstarávateľ akceptuje a vyhodnotí referencie zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, pričom uchádzač môže predložiť tieto referencie vo svojej ponuke.


3.2 Uchádzač musí preukázať splnenie podmienok účasti predložením dokladov:
a) Certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom podľa požiadaviek normy ISO 9001 pre oblasť predmetu zákazky (stavebné práce) alebo porovnateľný certifikát, vydávaný na základe systémov, ktoré boli certifikované akreditovanou osobou v zmysle zák. č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.3 Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii odborne spôsobilú osobu v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov alebo v zmysle zákonov platných v členských krajinách ES na výkon funkcie stavbyvedúceho s odborným zameraním pre predmet zákazky na: pozemné stavby.
Odborne spôsobilá osoba uchádzača musí predložiť osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na vykonávanie činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním:
- 1 (jedna) oprávnená osoba na výkon činnosti stavbyvedúceho so zameraním na pozemné stavby.


3.4 Uchádzač musí preukázať splnenie podmienok účasti predložením dokladov:
Opatrenia environmentálneho manažérstva - možno preukázať disponibilitou certifikátu ISO 14001:2016 pre oblasť súvisiacu s výkonom činností, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi, preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi.
Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie tohto certifikátu.
Bližšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v časti A.3 PODMIENKY ÚČASTI, bod 3. a 4. v súťažných podkladoch, zverejnené v Profile zákazky.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude realizovať v rámci certifikovaného systému elektronickej platformy EPVO.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2023 10:30
Miesto: V sídle verejného obstarávateľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné z dôvodu použitia elektronickej aukcie v súlade s § 54 ZVO.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.V zmysle § 20 ods. 2 ZVO verejný obstarávateľ zverejňuje podrobnosti o elektronickej komunikácii:
Zadávanie zákazky sa realizuje prostredníctvom systému EVO nahttps://www.isepvo.sk/. Dorozumievanie a
komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom
obstarávaní v rozsahu stanovenom v súťažných podkladoch elektronickou formou prostredníctvom EVO. Bližšie
informácie sú uvedené v časti A.1 v bode 10.Súťažných podkladov.
2. Zákazka bude realizovaná prostredníctvom certifikovaného systému EPVO. Pri predkladaní
ponúk v elektronickej podobe sa uchádzač riadi pokynmi uvedenými na portáli https://www.isepvo.sk/.
Pri vyhotovení ponuky v elektronickej verzii sa uchádzač riadi pokynmi verejného obstarávateľa, ktoré sú uvedené v časti A.1 súťažných podkladov.
3. Verejný obstarávateľ na základe písomnej žiadosti neposkytuje záujemcom súťažné podklady v
listinnej podobe a ani v elektronickej (e-mailovej podobe). Súťažné podklady si môže záujemca
stiahnuť v profile verejného obstarávateľa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie.
4. V prípade, že subjekt ešte nie je zaregistrovaný v privátnej zóne na portáli https://www.isepvo.sk/, pre
účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické
predkladanie ponuky prostredníctvom systému EVO, je potrebné vykonať registráciu subjektu v
privátnej zóne.
5. Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp.
uchádzačmi sa bude uskutočňovať iba v slovenskom jazyku.
6. Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v dôsledku registrácie
úspešného uchádzača za platiteľa DPH.
7.Verejný obstarávateľ zaradí v rámci vyhodnotenia ponúk elektronickú aukciu implementovanú v
systéme EPVO.
8.V rámci danej zákazky bude použitá otvorená elektronická aukcia, z tohto dôvodu verejný
obstarávateľ odporúča postupovať podľa Príručky k novej verzii modulu e-Aukcie zverejnenej na
portáli EPVO.
9. Do elektronickej aukcie bude zaradený uchádzač, ktorý predloží ponuku podľa pokynov uvedených v
súťažných podkladoch a splní určené podmienky.
10. Zaradeným uchádzačom po otvorení elektronickej aukcie systém EPVO automaticky vygeneruje
notifikačný e-mail.
11. Technické predpoklady: pre bezproblémovú účasť je nutné mať na pracovnej stanici: - operačný
systém Windows - stabilné pripojenie na internet - nainštalovaný niektorý z podporovaných webových
prehliadačov. Internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty prešifrovanie
komunikácie so serverom pomocou HTTPS - nastavený jazyk Slovenčina. Zároveň je potrebné zabezpečiť
doručovanie notifikačných e-mailov generovaných systémom EPVO tzn. nastavenie mailového servera
uchádzača tak, aby prijímané mailové správy neboli blokované, vyhodnocované ako SPAM resp. ako
škodlivé a boli správne doručené.
12.Technické prekážky na strane verejného obstarávateľa, ktoré je možné preukázať, oprávňujú
verejného obstarávateľa zopakovať elektronickú aukciu v rámci danej zákazky na ten istý predmet
obstarávania. O tejto skutočnosti budú prostredníctvom systému EPVO bezodkladne informovaní všetci
uchádzači a bude im oznámený ďalší postup.
13. Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške
75.000,- eur (slovom Sedemdesiatpäťtisíceur). Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných
podkladoch, bod 24..
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.08.2023