Akčný plán ochrany pred hlukom Bratislavskej aglomerácie pre stav v roku 2021

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
100.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.09.2023 10:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
24.08.2023
  Dátum zverejnenia:
30.08.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Adriana Drevová
Telefón: +421 259356272
Email: adriana.drevova@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/41575/summary
Hlavná adresa(URL): https://bratislava.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Akčný plán ochrany pred hlukom Bratislavskej aglomerácie pre stav v roku 2021
Referenčné číslo: MAGS OVO 56410/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
90742100-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je Akčný plán ochrany pred hlukom Bratislavskej aglomerácie pre stav v roku 2021, kde v zmysle Zákona SR č.2/2005 Z. z. (v platnom znení) sú stanovené fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby, ktoré sú povinné zabezpečiť spracovanie akčných plánov (ďalej AP) a poskytnúť údaje Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v Nariadení vlády č. 43/2005 Z. z. Spracovanie AP má zo zákona zabezpečiť obec s najvyšším počtom obyvateľov v aglomerácii, v tomto prípade hlavné mesto Bratislava.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
100 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90742000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je Akčný plán ochrany pred hlukom Bratislavskej aglomerácie pre stav v roku 2021, kde v zmysle Zákona SR č.2/2005 Z. z. (v platnom znení) sú stanovené fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby, ktoré sú povinné zabezpečiť spracovanie akčných plánov (ďalej AP) a poskytnúť údaje Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v Nariadení vlády č. 43/2005 Z. z. Spracovanie AP má zo zákona zabezpečiť obec s najvyšším počtom obyvateľov v aglomerácii, v tomto prípade hlavné mesto Bratislava.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - uchádzač preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace;

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač
preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - uchádzač preukáže doloženým dokladom o oprávnení realizovať predmet zákazky;

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým Čestným vyhlásením;

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, kt. dokáže verejný obstarávateľ preukázať;

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

Uchádzač môže vo verejnom obstarávaní preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia Zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ disponuje prístupom do informačného systému oversi.gov.sk. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. b) a písm. c) ZVO, nakoľko si ich vie verejný obstarávateľ overiť. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nemal z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk, možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál alebo osvedčenú kópiu príslušného dokladu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti:

a)podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO, uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúcich 7 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 2 ZVO stanovil na účely preukázania splnenia tejto podmienky účasti dlhšie rozhodné obdobie od vyhlásenia verejného obstarávania (7 rokov), keďže ide o predmet zákazky, ktorý nie je dodávaný bežne, uvedené je nevyhnutné na zaistenie primeranej úrovne hospodárskej súťaže.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač v rámci zoznamu poskytnutých služieb preukáže, že v období predchádzajúcich 7 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania realizoval min. 1 zákazku na poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, za ktorú sa považuje vypracovanie akčného plánu ochrany pred hlukom aglomerácie (APOpH), ktorý bol vypracovaný v zmysle znenia zákona NR SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí, resp. v zmysle právneho predpisu platného na území krajiny, pre ktorú bol APOpH vypracovaný a Smernice EP a Rady 2002/49/EC, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku;

Za účelom overenia minimálnej požadovanej úrovne uchádzač predloží aj kontakt na overenie referencie v rozsahu meno, priezvisko, telefonický a e-mailový kontakt, prípadne predloží odberateľom potvrdenú referenciu.

b)Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač preukáže, že na plnení predmetu zákazky sa bude podieľať 1 kľúčový odborník, ktorý disponuje min. jedným z nasledovných:
1.osvedčením o odbornej spôsobilosti na meranie hluku v životnom prostredí, ktoré bolo vydané v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, resp. ekvivalentné osvedčenie/oprávnenie vydané v zahraničí.
2.platným certifikátom pre oblasť merania, výpočtu, hodnotenia a znižovania hluku, vibrácií a škodlivín v ovzduší. Uchádzač predloží sken kópie certifikátu.

Uchádzač pre kľúčového odborníka predloží:
- profesijný životopis podpísaný odborníkom, ktorý obsahuje informácie o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi, ako aj informáciu o aktuálnom zamestnávateľovi,
- oprávnenie odborníka; ak je osoba zapísaná vo verejne prístupnom zozname, ktorý preukazuje, že táto osoba je držiteľom príslušného dokladu, postačuje uviesť webovú adresu, na ktorej si môže verejný obstarávateľ danú skutočnosť overiť (napr. https://verejnyportal.sksi.sk/search). Uchádzač môže splnenie danej podmienky účasti preukázať aj ekvivalentom oprávnenia preukazujúcim predmetné skutočnosti vydávaným v inom štáte ako SR.

Uchádzač berie na vedomie, že predmet zákazky bude realizovať odborníkom, ktorým preukázal podmienky účasti, prípadne iným, ktorý spĺňa minimálne požiadavky vyplývajúce z podmienky účasti.

Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje, že v prípade, ak odborník nebude vlastnou kapacitou uchádzača (napr. zamestnanecký pomer, dohoda), bude tzv. inou osobou, ktorá poskytuje odborné kapacity v zmysle § 34 ods. 3 ZVO. Súčasťou ponuky uchádzača musia byť v tom prípade:
- písomná zmluva uzavretá medzi uchádzačom a osobou, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti (scan);
- doklady v zmysle § 32 ods. 2 ZVO preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti v prípade, ak iná osoba nie je zapísaná v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.09.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.09.2023 12:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom systému Josephine.
Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní
ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude sprístupnené podľa § 52 ods. 2 ZVO pre všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO.

2. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému Josephine. Dokumenty potrebné na
vypracovanie ponuky sú dostupné na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/41575/summary. Ďalšie informácie
týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len RPVS) a nie sú zapísaní v RPVS, alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.

4. Predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

5. Verejný obstarávateľ stanovil v bode II.2.7) dĺžku trvania zákazky 60 dní ako maximum. Skutočná lehota bude bude navrhnutá uchádzačom v návrhu na plnenie kritérií.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.08.2023