Služby podpory, prevádzky, údržby a rozvoja Integrovaného systému úradov verejného zdravotníctva

  Zadávateľ:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
10.243.350,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.10.2023 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
24.08.2023
  Dátum zverejnenia:
30.08.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00607223
Trnavská cesta 52, 82645 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Cholasta
Telefón: +421 254653904
Email: uvz@processmanagement.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.uvz.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Služby podpory, prevádzky, údržby a rozvoja Integrovaného systému úradov verejného zdravotníctva
Referenčné číslo: UVZ 2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
72222300-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečovanie služieb podpory, prevádzky, údržby a rozvoja Integrovaného systému úradov verejného zdravotníctva
Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
10 243 350,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
72212100-0
72000000-5
72250000-2
72267000-4
72261000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Úrad verejného zdravotníctva SR
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečovanie služieb podpory, prevádzky, údržby a rozvoja Integrovaného systému úradov verejného zdravotníctva
Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 243 350,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
72
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uplatniť opciu, a tým predĺžiť platnosť zmluvy o podpore prevádzky, údržby a rozvoja informačného systému, najviac však o 36 mesiacov.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené vo Zväzku 1, časť 1.4. súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uvedené vo Zväzku 1, časť 1.4. súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.10.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.10.2023 11:00
Miesto: V zmysle bodu 28. súťažných podkladov

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Elektronická aukcia sa nepoužije.

2. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 450 000,00 Eur. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch, bod 20.

3. Nevyžaduje sa predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu, alebo aby ponuky obsahovali elektronický katalóg.

4. Ďalšie podrobnosti o podmienkach tejto súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Nejedná sa o zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

6. Verejný obstarávateľ upozorňuje na informácie uvedené v úvode Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných
podkladov (ďalej len "SP"), a to, že časť dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia
podmienok účasti uverejňuje podľa §43 ods.1 ZVO a časť dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky a na
preukázanie splnenia podmienok účasti sprístupňuje podľa § 43 ods.4 ZVO.

Pod časťou dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti uverejnených podľa § 43 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa rozumie charakteristika a poslanie osoby verejného obstarávateľa, dôvody realizácie projektu a ciele projektu, rozsah projektu, popis aktuálneho stavu, požadované riešenie, popis jednotlivých požiadaviek, popis aktivít a výstupov, procesné modely a iné ktoré sú obsiahnuté vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Pod časťou dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti sprístupnených podľa § 43 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní sa rozumie prístup k aktuálnym informáciám o bezpečnostných a komunikačných systémoch verejného obstarávateľa (ďalej aj prístup). Tento prístup bude umožnený na špeciálne vytvorenom pracovisku za týmto účelom v priestoroch verejného obstarávateľa. Prístup získa záujemca, resp. uchádzač na základe podpisu Vyhlásenia o záväzku mlčanlivosti. Bližší postup je opísaný vo zväzku 3 SP.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.08.2023