Vypracovanie DSZ, DÚR a 8a po DÚR stavby Rýchlostná cesta R4 Radoma – Giraltovce

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
2.610.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.10.2023 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.08.2023
  Dátum zverejnenia:
30.08.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Šenkárová
Telefón: +421 258311049
Email: alexandra.senkarova@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127
Hlavná adresa(URL): http://www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vypracovanie DSZ, DÚR a 8a po DÚR stavby Rýchlostná cesta R4 Radoma – Giraltovce
Referenčné číslo: 042310301
II.1.2) Hlavný kód CPV
71311220-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vypracovať v ďalšom úseku koridoru rýchlostnej cesty R4 dokumentáciu stavebného zámeru (DSZ), dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DÚR) a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní DÚR (8a po DÚR) v úseku Radoma Giraltovce. Rýchlostná cesta po dobudovaní v celej svojej dĺžke cca 7,5 km zabezpečí vylúčenie ťažkej nákladnej dopravy a ostatnej tranzitnej dopravy z priľahlých obcí Matovce, Soboš a Okrúhle a vytvorí predpoklady pre intenzívny ekonomický rozvoj územia a prijateľné životné prostredie pre obyvateľov dotknutých obcí. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 610 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Rýchlostná cesta R4 je plánovaná v trase doplnkového východného koridoru Rzeszów Vyšný Komárnik Prešov Košice Milhosť Miškovec siete európskych multimodálnych dopravných koridorov. Vybudovanie úseku R4 v úseku Kapušany št. hr. SK/PL je v súlade s Programom prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, schváleným uznesením vlády č.1084/2007 zo dňa 19.12.2007, na základe ktorého je definovaná trasa rýchlostnej cesty R4 Št. hranica MR/SR Milhosť Košice Prešov Svidník Št. hranica SR/PR a v súlade s uznesením vlády č. 568/2014 z 12.11.2014, na základe ktorého je potrebné zabezpečiť začatie verejného obstarávania dodania dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebný zámer na rýchlostnú cestu R4 v predmetnom úseku.
Rýchlostná cesta R4 má v rámci koncepcie rozvoja cestných komunikácií v snahe naplniť hlavný intenzifikačný cieľ, ktorým je dobudovanie novej kapacitnej rýchlostnej cesty, vyhovujúcej súčasným výhľadovým nárokom na dopravu v danom území. Dôvodom výstavby je zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy a zlepšenie životného prostredia kvalitným a rýchlym prepojením sever juh, tzv. východným ťahom Slovenska. Účelom a cieľom je vypracovať v ďalšom úseku koridoru rýchlostnej cesty R4, dokumentáciu stavebného zámeru (DSZ), dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DÚR) a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní DÚR v úseku od obce Radoma po mesto Giraltovce. Cesta zabezpečí vylúčenie ťažkej nákladnej dopravy a ostatnej tranzitnej dopravy z priľahlých obcí Okrúhle, Soboš a Matovce . Vytvorí predpoklady pre intenzívny ekonomický rozvoj územia a prijateľné životné prostredie pre obyvateľov dotknutých obcí.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 610 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z Nástroja na prepájanie Európy CEF
(Connecting Europe Facility)
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Informácia k bodu II.1.6):
Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že nerozdelenie predmetu zákazky je ekonomicky, administratívne a technicky výhodnejšie pri dodaní služby od jedného dodávateľa, nakoľko ide o špecifický druh služby, zložený z časovo bezprostredne na seba nadväzujúcich prác. Rozdelenie na časti by mohlo predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
Pri spracovávaní jednotlivých častí dokumentácií práce na seba bezprostredne nadväzujú, a preto je nutné, aby ich realizoval jeden zhotoviteľ, ktorý bude spĺňať potrebné kvalitatívne a odborné požiadavky objednávateľa. Nie je možné zákazku rozdeliť medzi viacerých zhotoviteľov, pretože ich vzájomná koordinácia pri jednotlivých častiach diela by bola značne problémová a mohla by mať negatívny vplyv na dodržanie zmluvného termínu dodania dokumentácií.
V prípade rozdelenia zákazky na menšie celky by počas projekčných prác vznikali nejednoznačnosti vyplývajúce z problémov zosúladenia jednotlivých čiastkových prác v rámci ich vzájomnej nadväznosti. Pri rozdelení zákazky by z toho vyplynula komplikovanosť na koordináciu, časové oneskorenia s ohrozením dodržania zmluvného termínu dodania, dodatočné práce naviac a s tým súvisiace navýšenie finančných zdrojov na projekčné práce. Z uvedeného vyplýva, že je nevyhnutné v požadovanom rozsahu spracovania dokumentu zachovať kontinuitu tvorby dokumentu jedným dodávateľom, a to z dôvodu zabezpečenia komplexnosti, kvality, hospodárnosti a efektívnosti vypracovania diela, keďže výsledkom plnenia predmetu zákazky bude zhotovenie jednej projektovej dokumentácie.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO)

1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO.
2.Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
4.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
5.Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
6.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO. Uchádzač, ktorý použije JED vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších prepisov
Zákon č. 569/2007 Z.z. Zákon o geologických prácach v znení neskorších prepisov
Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších predpisov
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.10.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.10.2023 11:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom "on-line" sprístupnenia ponúk je webová adresa:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/45821/summary.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Všetky prístupy do tohto "on-line" prostredia zo strany uchádzačov bude systém Josephine logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1/ Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO:
"...vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk". V súlade s § 55 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

2/ Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9127, alebo
2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com/sk/tender/45821/summary.
Bližšie informácie o systéme Josephine sú uvedené v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

3/ Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/45821/summary), a
zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "Zaujíma ma to" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4/ Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 50 000,00 EUR (slovom: päťdesiattisíc eur). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

5/ Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 29 Uzavretie zmluvy časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ v bodoch 29.3 až 29.5 v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov uvádza, že lehota na poskytnutie riadnej súčinnosti je 10 pracovných dní.

6/ Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.08.2023