Rozšírenie deduplikačných serverov Apollo 4200

  Zadávateľ:
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
  Predpokladaná hodnota:
153.333,34 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.09.2023 10:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
22.08.2023
  Dátum zverejnenia:
28.08.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00166260
Chlumeckého 2, 82012 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Janík - tender pro s.r.o.
Telefón: +421 918660990
Email: sutaz@tenderpro.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/676
Hlavná adresa(URL): www.skgeodesy.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Rozšírenie deduplikačných serverov Apollo 4200
Referenčné číslo: OESM./2023/001980
II.1.2) Hlavný kód CPV
30236100-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Rozšírenie kapacity existujúcich deduplikačných serverov HP Apollo 4200 v zmysle opisu predmetu zákazky v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
153 333,34 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51611100-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
sídlo Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Rozšírenie kapacity existujúcich deduplikačných serverov HP Apollo 4200 v zmysle opisu predmetu zákazky v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
153 333,34 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 13.10.2023
Dátum ukončenia: 30.11.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač (UCHa) musí spĺňať podm. účasti týkajúcu sa osobn. postav. podľa §32 ods. 1 ZVO. Spln. podmienok účasti (PÚ) UCHa preukáže podľa §32 ods. 2, prípadne podľa §32 ods. 4 až 5, §39, alebo §152 ZVO. V zmysle §32 ods. 3 ZVO UCHa zapísaný v ORSR alebo ŽRSR nemusí predložiť doklad podľa §32 ods. 2 písm. e).

Verejný obstarávateľ (VeO) nemá možnosť vyžiadať doklady podľa §32 ods. 1 písm. a) ZVO preto ak UCHa túto PÚ preukazuje dokladmi - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je UCHa zapísaný v ZHS, vedený ÚVO, doklad podľa §32 ods. 1 a) ZVO sa nevyžaduje.

VeO nemá možnosť vyžiadať doklady podľa §32 ods. 1 písm. b) ZVO preto ak UCHa túto PÚ preukazuje dokladmi - doloženým potvrdením zdrav. poisť. a Soc. poisť. nie starším ako 3 mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je UCHa zapísaný v ZHS, vedený ÚVO, doklad podľa §32 ods. 1 b) ZVO sa nevyžaduje.

VeO nemá možnosť vyžiadať doklady podľa §32 ods. 1 písm. c) ZVO preto ak UCHa túto PÚ preukazuje dokladmi - doloženým potvrdením miestne prísl. DÚ a miestne prísl. colného úradu nie starším ako 3 mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je UCHa zapísaný v ZHS, vedený ÚVO, doklad podľa §32 ods. 1 c) ZVO sa nevyžaduje.

VeO nemá možnosť vyžiadať doklady podľa §32 ods. 1 písm. d) ZVO, preto ak UCHa túto PÚ preukazuje dokladmi doloženým potvrdením prísl. súdu nie starším ako 3 mesiace, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke. Ak je UCHa zapísaný v ZHS, vedený ÚVO, doklad podľa §32 ods. 1 písm. d) ZVO sa nevyžaduje.

V prípade UCHa, ktorého tvorí skupina dodáv. zúčastnená vo verejnom obstarávaní (VO) sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej PÚ, týkajúcej sa osob. postav. za každého člena skupiny osobitne. Splnenie PÚ podľa §32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ak UCHa alebo záuj. má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podn. alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v §32 ods. 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť ČV podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podn. alebo obvyklého pobytu.

Ak právo štátu UCHa alebo záuj. so sídlom, miestom podn. alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút ČV, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchod. inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podn. alebo obvyklého pobytu UCHa alebo záuj.

Ak hospodársky subjekt (HS) nespĺňa PÚ osob. post. podľa §32 ods. 1 písm. a) ZVO alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. c) až g) a od. 7 a 8, je oprávnený VeO preukázať, že prijal dostatočné opatr. na vykonanie nápravy; v takom prípade je povinný objasniť dotknuté skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spolupr. s VeO. Opatreniami na vykonanie nápravy musí HS preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to akt. spolupr. s prísl. orgánmi, a že prijal konkrétne techn., organ. a personálne opatrenia, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, iným správnym deliktom alebo trestným činom. Ak skutočnosti zakl. nesplnenie PÚ alebo dôvodu na vylúčenie podľa prvej vety nastali pred uplynutím lehoty na predkl. ponúk, UCHa uvedie opatrenia na vykonanie nápravy podľa prvej vety v ponuke.
VeO posúdi opatrenia na vykonanie nápravy podľa druhej vety vyššie, predložené UCHa, pričom zohľ. závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené UCHa považuje VeO za nedostatočné, vylúči UCHa z VO.

UCHa, ktorému bol uložený zákaz účasti vo VO potvrdený konečnečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený VeO preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa druhej vety bodu 2 vyššie, ak je toto rozhodn. vykonateľné v SR.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: uvedené v SP
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.09.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.09.2023 13:00
Miesto: systém riadenia VO ERANET - https://skgeodesy.eranet.sk
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: uvedené v SP

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
2.Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
3.Verejný obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému ERANET a využitím všetkých jeho funkcionalít. Uchádzač predkladá ponuku elektronicky v systéme ERANET. Manuál pre uchádzača k zadávaniu elektronickej ponuky sa nachádza na prihlasovacej stránke do systému ERANET. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom.
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému systému ERANET.
4. Jednotný európsky dokument (JED) - v prípade, že sa uchádzač rozhodne nahradiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti JEDom, môže použiť formulár JED. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti).
5.Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača v súlade s ust. § 40 ods. 6, ods. 7 a/alebo ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.
6.Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zelené verejné obstarávania, obstarávanie inovácií, aní obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.08.2023