„Zníženie energetickej náročnosti verejných budov UMB Ekonomická fakulta UMB, Tajovského č. 10, Cesta na amfiteáter č.1, Banská Bystrica“

  Zadávateľ:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Predpokladaná hodnota:
1.723.848,55 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.09.2023 09:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
24.08.2023
  Dátum zverejnenia:
25.08.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
IČO: 30232295
Národná 12 , 97401 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Lucia Pevalová
Telefón: +421 484461115
Email: lucia.pevalova@umb.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2277
Hlavná adresa(URL): www.umb.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Zníženie energetickej náročnosti verejných budov UMB Ekonomická fakulta UMB, Tajovského č. 10, Cesta na amfiteáter č.1, Banská Bystrica“
Referenčné číslo: PDL/02/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Potreba vykonania stavebných prác a úprav z dôvodu zníženia energetickej náročnosti budovy Ekonomickej fakulty, konkrétne stavebných objektov SO1:Nová budova, SO2: Aula, SO3: Školička s cieľom s zmenšiť tepelné straty a tak znížiť potrebu tepla a finančné náklady na prevádzku.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 723 848,55 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov UMB Ekonomická fakulta UMB, Tajovského č. 10, Cesta na amfiteáter č.1, Banská Bystrica - Stavebné práce a úpravy
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45320000-6
45421132-8
44221100-6
45310000-3
09332000-5
45312311-0
45111300-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ekonomická fakulta UMB (EF UMB), Tajovského č.10 a Cesta na amfiteáter č. 1, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania
I. Časť predmetu zákazky Stavebné práce a úpravy: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rozsahu Projektovej dokumentácie, ktorú spracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Ján Kútik Projekcia, Na úbočí 7, 974 09 Banská Bystrica na stavebných objektoch:

SO1: Nová budova
-prídavné zateplenie obvodového plášťa budovy zateplenie sokla s odkopom plôch po obvode sokla,
-výmena okien severozápadnej a severovýchodnej fasády
-demontáž a montáž nového plechového plášťa fasády 6. a 7. NP tzv. kapotáže
-montáž fofovoltaického zariadenia na streche budovy
-výmena svietidiel
-nútené vetranie s rekuperáciou vybraných priestorov v 7. NP

SO2 Aula
-stavebné práce a úpravy súvisiace s komplexným zateplením obalových konštrukcií (fasády a striech objektu)
-výmena svietidiel a bleskozvodu

SO3 Školička
-stavebné práce a úpravy súvisiace s komplexným zateplením obalových konštrukcií (fasády a strechy objektu)
-demontáž a montáž nového plechového plášťa fasády 3. NP tzv. kapotáže
-výmena svietidiel a bleskozvodu

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v prílohách súťažných podkladov - Výkaz výmer vrátane projektovej dokumentácie.


Upozornenie:
V súlade s § 42 ods.3) ZVO, ak by v opise bolo odvolanie na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby a pod.
je ich možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 583 598,55 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 15
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: POO (kód výzvy 08I01-20-V04)
Časť: 2
II.2.1) Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov UMB Ekonomická fakulta UMB, Tajovského č. 10, Cesta na amfiteáter č.1, Banská Bystrica - Výmena výťahov
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45313100-5
42416100-6
45111300-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ekonomická fakulta UMB (EF UMB), Cesta na amfiteáter č. 1, 974 01 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania
II. Časť predmetu zákazky Výmena výťahov: Predmetom zákazky je realizácia výmeny troch kusov osobných výťahov v rozsahu technickej správy a výkazu výmer uvedených samostatne.

Požiadavky na výťahy po modernizácii:

Výťahy budú využívať jednoduchý synchrónny bez prevodový stroj:
-nevyžaduje plnenie prevodovým olejom,
-minimalizuje ekologické riziko úniku nebezpečných látok do prostredia,
-zvyšuje hygienickú úroveň prostredia elimináciou nebezpečných výparov.

Výťahy budú využívať ploché polyuretánové pásy ako hlavné nosné prostriedky:
-nevyžadujú si mazanie,
-eliminuje ekologické riziko znečistenia prostredia,
-elimináciou nebezpečných výparov - zvyšuje hygienickú úroveň prostredia,
-nízka hlučnosť zvyšuje kvalitu prostredia, dlhá životnosť, úspora nákladov na údržbu
-nie je potrebná častá výmena.

Výťahy budú vybavené zariadením na trvalú elektronickú kontrolu celistvosti nosných prostriedkov:
-eliminácia bezpečnostného rizika a prevencia pretrhnutia nosných prostriedkov,
-úspora nákladov na periodické výmeny mení sa až po skutočne elektronicky zmeranom opotrebení


Výťahy budú využívať frekvenčný menič na riadenie pohonu:
úspora nákladov zníženie odberu elektrickej energie,
plynulosť a komfort jazdy.

Výťahy budú vybavené rekuperáciou:
úspora elektrickej energie,
ochrana životného prostredia a ekologická prevádzka.

Výťahy budú využívať osvetlenie LED:
-úspora elektrickej energie,
-úspora nákladov na údržbu,
-ochrana životného prostredia a ekologická prevádzka.


Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v prílohách súťažných podkladov - Výkaz výmer vrátane projektovej dokumentácie.

Upozornenie:
V súlade s § 42 ods.3) ZVO, ak by v opise bolo odvolanie na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby a pod.
je ich možné zameniť za ekvivalentné, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
140 250,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: POO (kód výzvy 08I01-20-V04)

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Upozornenie:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobné postavenie predložením naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií vo formáte .pdf.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a) a písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený
použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Verejný obstarávateľ z informačných systémov verejnej správy
nie je oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov, a teda jeho predloženie sa požaduje od uchádzača.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.3) v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

Pre I. časť predmetu zákazky:
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorým preukáže uskutočnenie zákaziek rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebných prác a to v minimálnom objeme 1 500 000 EUR bez DPH za posudzované obdobie. Zároveň predloží jednu referenciu ktorou preukáže, že v rozhodnom období realizoval aspoň jednu zákazku rovnakého alebo typovo podobného charakteru v minimálnej hodnote 700 000 EUR bez DPH.

Pre II. časť predmetu zákazky:
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorým preukáže uskutočnenie zákaziek rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebných prác a to v minimálnom objeme 140 000 EUR bez DPH za posudzované obdobie. Zároveň predloží jednu referenciu ktorou preukáže, že v rozhodnom období realizoval aspoň jednu zákazku rovnakého alebo typovo podobného charakteru v minimálnej hodnote 50 000 EUR bez DPH.

Podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.3) v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní

Pre I. aj II. časť predmetu zákazky uchádzač predloží:
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za uskutočnenie prác. Verejný obstarávateľ požaduje, aby riadiaci pracovníci, ktorí sa budú osobne podieľať na riadení stavebných prác, spĺňali nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky.
Splnenie požiadaviek preukáže uchádzač predložením požadovaných dokumentov. Uchádzač preukáže odbornú kvalifikáciu u nasledovných pozícií:
Odborný garant - stavbyvedúci s odborným zameraním pre pozemné stavby. Verejný obstarávateľ požaduje:
minimálne 5 rokov odbornej praxe stavbyvedúceho so zameraním pre pozemné stavby,
Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:
I) profesijného životopisu stavbyvedúceho, z ktorého vyplývajú požiadavky na skúsenosť odborného garanta
II) dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným dokladom preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte.

Podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a bodu III.1.3) v zmysle § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní

Pre II. časť predmetu zákazky:
Uchádzač predloží podľa §35 zákona o verejnom obstarávaní Certifikát ISO 9001:2015 (STN ISO 9001:2016) Systémy manažérstva kvality) .

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúci splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak. Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB ku dňu zverejnenia tejto Výzvy vo vestníku verejného obstarávania.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Presne špecifikované v návrhu Zmluvy o dielo pre každú časť. tejto zákazky.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.09.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.09.2023 09:10
Miesto: On-line sprístupnenia Systém IS EVO
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia sa budú môcť zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Systém IS EVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk pošle zápisnicu z otvárania ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy je predmetné verejné obstarávanie "žiadne z uvedených".

V súlade s ust. § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži
uskutočňovať výhradne elektronicky prostredníctvom elektronického prostriedku, spôsobom určeným funkcionalitou
systému EVO (http://www.eplatforma.gov.sk), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality systému EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v systéme EVO, t. j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v súťažných podkladoch.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 zákona alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil v zmysle § 114 ods. 1 zákona. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú uchádzači verejnému obstarávateľovi podľa § 55 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov
verejného sektora.

Uchádzači sú povinní pred odoslaním ponuky cez systém EVO vyplniť aj Štruktúru ponuky (štruktúrované kritériá),
kde tiež uvedú svoj návrh na plnenie kritérií, ktorý sa dá vyjadriť číslom - Celková cena za poskytnutie príslušnej časti predmetu zákazky podľa stanovených množstiev a rozsahu, vypočítaná a vyjadrená v EUR s DPH.

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky: pre časť : vo výške 45 000 EUR a pre časť 2 vo výške 4 000 EUR. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené súťažných podkladov.

Ak nedôjde k poskytnutiu prostriedkov mechanizmu verejnému obstarávateľovi zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava (ďalej len Vykonávateľ) na základe Zmluvy o PPM (Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu) uzatvorenej s Vykonávateľom podľa podmienok Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti s názvom Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl, kód výzvy: 08I01-20-V04, vyhlásenej Vykonávateľom dňa 14.7.2023 (ďalej len Výzva)
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.08.2023