"Aby zariadenie bolo skutočným domovom" - Rekonštrukcia CSS - Nádej

  Zadávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
1.728.431,44 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.09.2023 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
24.08.2023
  Dátum zverejnenia:
25.08.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO: 36126624
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alena Kováčiková
Telefón: +421 326555867
Email: alena.kovacikova@tsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812
Hlavná adresa(URL): https://www.tsk.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
"Aby zariadenie bolo skutočným domovom" - Rekonštrukcia CSS - Nádej
Referenčné číslo: 216/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom obstarávania sú stavebné práce týkajúce sa komplexnej rekonštrukcie objektu ZPB Stupné a prestavby stanice opatrovateľskej služby na zariadenie podporovaného bývania. Stavebné úpravy a prestavba riešia zásadné problémy existujúceho objektu z hľadiska prevádzky a technického stavu.
Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 728 431,44 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto realizácie diela je na adrese 018 12 Stupné 2. Riešený objekt leží na parcelách reg. KN-C s parc. č. 17 a s parc. č. 18 v katastrálnom území Stupné, obec Stupné.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania sú stavebné práce týkajúce sa komplexnej rekonštrukcie objektu ZPB Stupné a prestavby stanice opatrovateľskej služby na zariadenie podporovaného bývania. Stavebné úpravy a prestavba riešia zásadné problémy existujúceho objektu z hľadiska prevádzky a technického stavu.
Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch a ich prílohách.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 728 431,44 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 16
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: "Aby zariadenie bolo skutočným domovom" - Rekonštrukcia CSS - Nádej, Projekt je spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.
II.2.14) Doplňujúce informácie
Od uchádzača sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s §46 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ZVO. Výška zábezpeky je stanovená na 40 000 Eur. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Ďalšie informácie sú uvedené aj v časti VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE tejto výzvy.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO").

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO.

3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky, môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s § 114 ods. 1: Jednotným európskym dokumentom (ďalej lne "JED") podľa § 39 ZVO alebo čestným
vyhlásením alebo
b) v súlade s § 152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskych subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady, ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje predkladať od
uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, sú:
- výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzické
osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, prokuristom, uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y registra trestov. Ak fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, prokuristom nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, uchádzač je povinný predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO.
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO.
- doklad, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku podľa § 32 ods. 2 písm. d) ZVO.
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

Uchádzač predkladá podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní doklad uvedený v písmene f) ZVO:
čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukazovanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym
dokumentom (ďalej len JED) podľa § 39 ZVO. Ak uchádzač predloží JED môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov uchádzač predloží samostatný JED za každého člena skupiny, podpísaný osobou/osobami oprávnenou/oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť predloženým:

podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

a)bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO dokladom je referencia, ak referencia nebola vyhotovená
podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie.
Uchádzač je povinný v ponuke identifikovať referencie, ktoré sa ku dňu predloženia ponuky nachádzajú v evidencii referencií uverejnej na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a ktorými mieni preukázať splnenie podmienky účasti.

b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Zoznamom stavebných prác rovnakého predmetu obstarávania, ktorým sa rozumie výstavba a/alebo rekonštrukcia - pozemná stavba - bytové budovy - ostatné budovy na bývanie (verejný obstarávateľ bude akceptovať aj výstavbu a/alebo rekonštrukciu - detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb, útulky pre bezdomovcov,...)

Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.

Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne podľa § 37 ods. 3 ZVO.Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom/JED podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa ust. § 114 ods. 1 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Ak uchádzač preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED predloží aj za túto osobu. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov uchádzač predloží samostatný JED za každého člena skupiny, podpísaný osobou/osobami oprávnenou/oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny.

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom, ktorí predkladajú JED, za účelom preukázania splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom, vyplniť GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI .

Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požadovaním splnenia určenej podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača realizovať požadovaný predmet zákazky. Uchádzač musí preukázať, že má praktické skúsenosti s realizáciou uskutočnenia plnenia rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky, ktorým sa rozumie výstavba a/alebo rekonštrukcia - pozemná stavba - bytové budovy - ostatné budovy na bývanie (verejný obstarávateľ bude akceptovať aj výstavbu a/alebo rekonštrukciu - detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb, útulky pre bezdomovcov,...)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Pre účely plnenia tejto podmienky uchádzač uvedie objem prác realizovaný za posledných 5 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v celkovej hodnote rovnej, alebo vyššej ako je Predpokladaná hodnota zákazky. V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do daného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná min. výška zmluvnej ceny stavby bola realizovaná v danom období. V prípade, že uchádzač realizoval stavebné práce ako člen konzorcia/združenia, je povinný uviesť svoj podiel v konzorciu/združení a objem stavebných prác zodpovedajúci podielu v konzorciu.

V zozname stavebných prác uchádzač uvedie minimálne tieto údaje:
a)Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa;
b)Obchodné meno a sídlo odberateľa;
c)Zmluvný termín a skutočný termín uskutočnenia stavebných prác (v prípade, že skutočný termín sa líši od zmluvného termínu, bude akceptovaný skutočný termín);
d)Popis predmetu stavebných prác, z ktorého bude jasne zrejmé plnenie;
e)Skutočne fakturovanú cenu za stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky v EUR bez DPH;
f)Meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo, príp. e-mail kontaktnej osoby odberateľa, pre účely overenia údajov.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na Euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Sú uvedené v súťažných podkladoch, v návrhu Zmluvy o dielo a v sprievodnej dokumentácii.

Zhotoviteľ počas doby plnenia zmluvy zamestná minimálne jednu osobu, ktorá spĺňa minimálne jeden z nasledovných predpokladov:
a.Po dobu viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov nebola zamestnaná inak ako prácou vykonávanou pri aktivačnej činnosti, alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce, alebo dohody o pracovnej činnosti;
b.Patrí k marginalizovanej rómskej komunite;
c.Nedosiahla vek 25 rokov;
d.Dosiahla vek 55 rokov;
e.Je osobou so zdravotným postihnutím.

Zhotoviteľ poverí vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie diela v súlade so znením Zmluvy o dielo osobu, ktorá disponuje osvedčením o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho a jej meno a kontaktné údaje oznámi Objednávateľovi bez zbytočného odkladu. Bližšie informácie sú uvedené v Zmluve o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.09.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.09.2023 10:15
Miesto: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7280/20A, 911 01 Trenčín.
Otváranie ponúk bude realizované prostredníctvom online sprístupnenia ponúk v systéme IS EVO a v súlade s § 52 ZVO. V čase otvárania ponúk cez IS EVO bude automaticky odoslaná zápisnica z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pri osobnej účasti: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ / VO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 112 ods. 7 písm. b) ZVO ( tzv. super reverzná súťaž).

VO pri uzatváraní zmluvy bude postupovať v súlade s § 11 a s § 56 ZVO.

Zmluva s úspešným uchádzačaom nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:
a)dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu medzi vykonávateľom a prijímateľom, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu predloženej v rámci výzvy vyhlásenej poskytovateľom a
b)a zároveň dôjde naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti zmluvy písomne.

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými prácami a poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a)Vykonávateľ investícií a reforiem v rámci POO SR (MPSVR SR) a ním poverené osoby,
b)Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c)Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d)Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e)Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f)Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

VO požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 tejto výzvy, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U uchádzača/subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. Oprávnenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch / SP.

VO si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v súlade s § 57 ZVO, alebo v prípade nedostatočného finančného krytia.

Komunikácia a výmena informácií, vrátane doručovania vo ver. obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektr. prostriedkov v zmysle § 20 ZVO cez portál IS EVO na adrese www.isepvo.sk.

Obhliadka miesta uskutočnenia zákazky sa umožňuje. Bližšie informácie sú uvedené v SP.

El. fakturácia bude pripustená v súlade so zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme.

Obstarávanie je svojim predmetom zákazky obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, nie je zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií.

VO uvádza lehotu na poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy na 10 pracovných dní.

VO požaduje, aby úspešný uchádzač v rámci súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy predložil čestné vyhlásenie, že uchádzač a/alebo jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS nemajú v RPVS ako konečného užívateľa výhod vymedzeného verejného funkcionára v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) bod 1 až 13 ZVO a čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií.

VO si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého má vedomosť o porušení reštriktívnych opatrení s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.08.2023