ROZŠÍRENIE ZBERNÉHO DVORA A KOMPOSTÁRNE ZEMNÉ

  Zadávateľ:
Obec Zemné
  Predpokladaná hodnota:
344.397,25 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2023 10:09

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.08.2023
  Dátum zverejnenia:
24.08.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Zemné
IČO: 00309371
Zemné 268 , 94122 Zemné
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Lenická
Telefón: +421 917381833
Email: obstaravanie@studnica-no.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
ROZŠÍRENIE ZBERNÉHO DVORA A KOMPOSTÁRNE ZEMNÉ
Referenčné číslo: 2023-Zemne-ZD_opakovane
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby.
Riešený objekt je umiestnený v obci Zemné. Miesto stavby: k. ú. Zemné, parc. č.: 5798/3, 5798/4, 5798/1, 5798/14,
5798/15, 5798/16

Predmetná stavba spadá medzi objekty odpadového hospodárstva, nemá výrobný charakter. Rozšírenie Zberného dvora bude slúžiť na zber a uskladnenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu od obyvateľov.

Podľa prílohy č.1 vyhl. MŽP SR 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa jedná v rámci budúcej prevádzky, o odpady:
17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY
Z KONTAMINOVANÝCH MIEST
20 KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU

Spôsob zabezpečenia separovania jednotlivých zložiek odpadu je bližšie popísané v súhrnnej technickej správe. Odpady budú zbierané a krátkodobo skladované na mieste navrhovanej činnosti, až do doby naplnenia kapacity zariadenia a odovzdané oprávnenej osobe na nakladanie s nimi.
Navrhovaná kapacita:
Zhodnotenie odpadov: stavebná suť do 3000 t/rok plasty do 100 t/rok

Podrobný rozsah diela je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval autor projektu: Ing. Alexander Kubis

Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
344 397,25 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Zemné, p.č.: 5798/3, 5798/4, 5798/1, 5798/14, 5798/15, 5798/16
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšia charakteristika zákazky je špecifikovaná v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
344 397,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO1-SC111-2021-72

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 dokladmi a potvrdeniami v zmysle § 32, ods. 2:
Uchádzač alebo záujemca ( so sídlom na území SR) nie je povinný predložiť doklady:
Podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní Uchádzač alebo záujemca so sídlom na území SR nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 1 písm. a) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/) písm. b) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/) písm. c) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/) písm. e) (v rozsahu údajov, tak ako je uvedené na https://stopbyrokracii.sk/), nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 je možné nahradiť podľa § 152 ZVO potvrdením o zapísaní do ZHS. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným JED podľa § 39 ods.1 ZVO, resp. čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO.

Kompletné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a spôsob preukázania osobného postavenia sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:
1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
2 .Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona v nadväznosti na § 36 ZVO: zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov

Kompletné podmienky účasti vrátane minimálne požadovanej úrovne štandardov, odôvodnenia primeranosti požiadavky verejného obstarávateľa a spôsobu preukázania technickej a odbornej spôsobilosti sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov a to z dôvodu obmedzenej kapacity tohto formuláru Výzvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2023 14:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 ods. 2 ZVO štvrtá veta, t.j. umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v časti B1 Súťažných podkladov.
2.Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a záujemcami sa uskutoční výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku.
3. Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom IS EVO na www.isepvo.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborne ovládanie IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO (https://www.isepvo.sk/). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú sprístupnené záujemcom v IS EVO.
4.Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi v IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
5. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto Výzvou a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO
6. Nepožaduje sa zábezpeka
7.Úspešný uchádzač je povinný v lehote na poskytnutie súčinnosti predložiť dokumenty špecifikované v časti B.1 SP
8. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.08.2023