"Vybudovanie nového OAIM – prístrojové vybavenie" – Vybavenie lôžkami a príslušenstvom

  Zadávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
  Predpokladaná hodnota:
234.697,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2023 08:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.08.2023
  Dátum zverejnenia:
24.08.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17335795
Nemocničná 2, 97201 Bojnice
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Boris Fedor
Telefón: +421 465112158
Fax: +421 465430619
Email: boris.fedor@hospitalbojnice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/2154
Hlavná adresa(URL): http://www.hospital-bojnice.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
"Vybudovanie nového OAIM – prístrojové vybavenie" – Vybavenie lôžkami a príslušenstvom
Referenčné číslo: NDL/2023/BOJ/7
II.1.2) Hlavný kód CPV
33192100-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka lôžok na zdravotnícke účely s príslušenstvom pre potreby nového OAIM NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.
Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:
Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovanie záručného servisu.
Požaduje sa dodanie nového nepoužívaného nerepasovaného zariadenia, ktoré je schválené na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom.
Požaduje sa poskytnutie záruky na predmet zákazky v trvaní min. 24 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu zákazky.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
234 697,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33192120-9
39143123-4
80511000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka lôžok na zdravotnícke účely s príslušenstvom (konkrétne Polohovateľných elektrických lôžok na intenzívnu starostlivosť vrátane automatického laterálneho náklonu, automatickej váhy a matraca v požadovanom množstve 9ks, Sprchovacieho lôžka v požadovanom množstve 1 ks, Transportného RTG transparentného lôžka v požadovanom množstve 2 ks, Transportného kresla v požadovanom množstve 1 ks, Nočných stolíkov s výklopnou jedálenskou doskou v požadovanom množstve 9 ks) pre potreby nového OAIM NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.
Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovanie záručného servisu.
Požaduje sa poskytnutie záruky na predmet zákazky v trvaní min. 24 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
234 697,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky plánuje verejný obstarávateľ financovať z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Kód výzvy: 11I02-21-V09
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky plánuje verejný obstarávateľ financovať z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
alebo
Predmet zákazky môže verejný obstarávateľ financovať aj z účelovo vyčlenených prostriedkov pridelených na tento účel zo strany zriadovateľa (Trenčiansky samosprávny kraj).

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:
1.1 predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo
1.2 v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo
1.3 v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)
V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
V súvislosti s § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Na základe uvedeného sú uchádzači povinní predložiť doklady v požadovanom rozsahu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Úspešný uchádzač ako dodávateľ musí zobrať na vedomie a rešpektovať, že zákazka môže byť financovaná z Plánu obnovy a odolnosti a preto Úspešný uchádzač ako dodávateľ je povinný sa zaviazať, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretej verejným obstarávateľom ako prijímateľom prostriedkov mechanizmu plánu obnovy a odolnosti za účelom financovania predmetu zákazky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.09.2023 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.09.2023 10:00
Miesto: Otváranie sa uskutoční v Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom V Bojniciach a to online sprístupnením
ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia / otvárania ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https:// josephine.proebiz.com/sk, totožná záložka ako pri predkladaní ponúk

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.V zmysle § 66 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.
2.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine; Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3.Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine a to v súlade s funkcionalitou systému.
4.Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
5.Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikácia je podrobne uvedená v súťažných podkladoch
6.Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v profile verejného obstarávateľa umiestnenom na webovej adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2154 , čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
7.Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
8.Elektronická aukcia sa nepoužije
9.Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
10 . Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 10 000,00 EUR (slovom: Desaťtisíc EUR). Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú stanovené podľa zákona o verejnom obstarávaní a podrobne rozpísané v súťažných podkladoch. Zloženie zábezpeky preukážu uchádzači v ponukách.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
18.08.2023