Modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v Humennom - 2. etapa

  Zadávateľ:
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
6.917.225,86 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.09.2023 14:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
17.08.2023
  Dátum zverejnenia:
23.08.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31728812
Kukorelliho 34, 06601 Humenné
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Matúš Džuppa, LL. M.
Telefón: +421 904281818
Email: dzuppa@ekoauris.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.transparex.sk/organization/sk/31728812/profile
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa §7 ods. 1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v Humennom - 2. etapa
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Opis predmetu zákazky je tvorený projektovou dokumentáciou.

Opis projektu Modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepla v Humennom - 2. etapa

Základné údaje o predkladanom projekte

Na danom území sa navrhuje rekonštrukcia vykurovacích horúcovodných rozvodov, kde nové predizolované potrubia budú vedené v trasách jestvujúcich teplovodných kanálov.
Realizácia rekonštrukcie rozvodov je rozdelená celkom do 20-tich dielčích etáp a to z dôvodu, aby boli minimalizované časové úseky odstávok tepla pre odberateľov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
6 917 225,86 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
II.2.4) Opis obstarávania:
Viď bod. II.1.4
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
6 917 225,86 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
34
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: ŠF EÚ

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Vyžaduje sa predloženie/zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len ako JED) podľa § 39 ZVO.
Jednotný európsky dokument - http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že nemá prístup k informačnému systému verejnej správy (OverSi) a z daného dôvodu vyžaduje predloženie všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia.

Verejný obstarávateľ je oprávnený overiť v informačnom systéme verejnej správy Zoznam hospodárskych subjektov, vedený Úradom pre verejné obstarávanie, zápis v tomto zozname v prípade ak hospodársky subjekt takýmto zápisom disponuje. Uchádzač je povinný preukázať splnenie podmienok účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) minimálne pre rozsah predmetu zákazky podľa Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Bod 1
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky
Bod 2
Podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bod 1
Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod 1:
Uchádzač preukáže vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky, a to nezáväzný úverový prísľub, ktorým banka alebo pobočka zahraničnej banky uchádzačovi prisľúbi, že v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom a požiada banku alebo pobočku zahraničnej banky o poskytnutie úveru, banka alebo pobočka zahraničnej banky mu poskytne úver v objeme minimálne 500 000,00 EUR na účely finančného plnenia zákazky, ktorej predmetom je ,, Modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v Humennom - 2. etapa", vyhlásenej verejným obstarávateľom Obec Trstice (alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu ECB, platného ku dňu odoslania výzvy do Vestníka).
Z vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, musia byť z hľadiska obsahu jasne a určito zrejmé všetky skutočnosti a údaje, tak ako je uvedené a požadované verejným obstarávateľom v prvej vete tohto bodu 1, všetko pre naplnenie požadovaného účelu, ktorým je preukázanie schopnosti uchádzača prostredníctvom nezáväzného prísľubu banky alebo pobočky zahraničnej banky operatívne zabezpečiť disponibilné finančné prostriedky v čase, kedy má dôjsť k plneniu Zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania.

Platnosť úverového prísľubu: minimálne počas lehoty viazanosti ponúk.

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu. Z takto predloženého iného dokumentu musí byť okrem požadovaných údajov týkajúcich sa najmä finančného objemu a predmetu prefinancovania, zároveň jasne a určito zrejmý záväzok a naplnenie hľadiska účelu požadovaného dokumentu, ktorým je preukázanie schopnosti uchádzača prostredníctvom iného dokumentu operatívne zabezpečiť disponibilné finančné prostriedky v čase, kedy má dôjsť k plneniu Zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania. (akceptovaný bude aj výpis alebo potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzač na svojom účte disponuje touto sumou).

Predložený prísľub banky, alebo pobočky zahraničnej banky ako aj iný dokument (ak je uplatnený) musí byť nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.


Bod 2
1.1Uchádzač predloží čestné vyhlásenie o tom, že jeho dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predemt zákazky týka (t.j. výstavba, resp. rekonštrukcia rozvodov tepla, inštalácia kompaktných odovzdávacích staníc tepla, inštalácia technológie spaľovania biomasy, meranie a regulácia v systémoch CZT) súhrnne za predchádzajúce tri roky, za ktoré sú údaje dosputné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, je obrat minimálne vo výške 15 000 000,00 EUR
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Bod 1.
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod 1

Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj ,,rozhodné obdobie), ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, pričom preukáže, že v rozhodnom období:

1.1realizoval minimálne 1 zákazku, z ktorej bude jasne a určito preukázané, že predmetom bola realizácia:
a)dodávka a montáž predizolovaných rozvodov tepla v celkovej dĺžke trasy min. 8 000 m, v rámci ktorej realizoval montáž potrubia,
b)dodávka a montáž KOST s ohrevom TÚV, v minimálnom počte 50 staníc
c)dodávka systému merania a regulácie KOST a centrálneho dispečingu s obojstrannou komunikáciou centrálneho dispečingu a KOST prostredníctvom optickej siete, s možnosťou vzdialeného webového prístupu na riadiaci systém KOST

1.2V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného predmetu zákazky (rovnakým alebo podobným predmetom zákazky sa rozumie výstavba, resp. rekonštrukcia rozvodov tepla, inštalácia kompaktných odovzdávacích staníc tepla, inštalácia technológie spaľovania biomasy, meranie a regulácia v systémoch CZT). Uchádzač preukáže realizáciu stavebných prác v na zákazke rovnakého alebo podobného charakteru, pričom minimálna súhrnná hodnota prác musí byť minimálne 5 000 000 EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej mene prepočítaný kurzom ECB platnom ku dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ.


Bod 2.
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna úroveň štandardov je uvedená nižšie


Bod 3.
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO v spojení s § 35 ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
Minimálna úroveň štandardov je uvedená nižšie

Bod 4.
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
Minimálna úroveň štandardov je uvedená nižšie

Bod 5.
V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. l) ZVO v spojení s § 41 ods. 1 ZVO: uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod 5

Uchádzač predloží Zoznam všetkých subdodávateľov podľa časti C.1 Príloha č. 7 súťažných podkladov s uvedením podielu zákazky, ktorý má v úmysle zadať týmto subdodávateľom. Zároveň verejný obstarávateľ žiada preukázať, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Pre Bod 2.
Za kľúčových odborníkov sa na účely tejto verejnej súťaže považujú:

1.Hlavný stavbyvedúci,
Uchádzač predloží zoznam osôb určených na plnenie zmluvy a zoznam riadiacich zamestnancov (kľúčových odborníkov) v nasledovnom minimálnom požadovanom rozsahu:

2.1Uchádzač preukáže min. 1 osobu - zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky Hlavný Stavbyvedúci, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklady:

a)Doklad zodpovednej osoby Hlavný stavbyvedúci: Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad;

b)Doklad o odbornej praxi na pozícii stavbyvedúceho v dĺžke minimálne 5 rokov. Uchádzač preukazuje skúsenosti resp. prax experta predloženým životopisom.

c)Preukázanie minimálne 1 pracovnej skúsenosti (jednej zákazky) s riadením výstavby/rekonštrukcie na zákazke rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (t.j. výstavba alebo rekonštrukcia rozvodov tepla, inštalácia kompaktných odovzdávacích staníc tepla, inštalácia technológie spaľovania biomasy, meranie a regulácia v systémoch CZT), na ktorej bolo inštalované predizolované potrubie v minimálnej dĺžke 2 500m.

Splnenie minimálnej požadovanej úrovne Hlavný stavbyvedúci uchádzač preukáže predložením dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie stavbyvedúci s odborným zameraním Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalentným dokladom vydaným mimo územia Slovenskej republiky a životopisom kľúčového odborníka s uvedením praktických skúseností v rozsahu referenčnej stavby s:
-názvom a sídlom objednávateľa stavby,
-názvom referenčnej stavby,
-celkovou dĺžkou inštalovaných redizolovaných potrubí,
-popis pozície a termín vykonávania profesie od do
-kontaktná osoba objednávateľa s telefonickým kontaktom kde je možné overiť informácie uvedené v životopise

Pre Bod 3.
3.1 Certifikát ISO 9001 systém manažérstva kvality v oblasti stavebníctva inžinierske stavby, alebo rovnocenné osvedčenia vydávané na základe systémov, ktoré boli certifikované akreditovanou osobou v zmysle zák. č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, že uchádzač má vo svojej organizácii zavedený systém manažérstva kvality. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi iných členských štátov EÚ.

Pre Bod 4.
Uchádzač musí preukázať, že má zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý použije pri plnení zmluvy.

4.1Ako dôkaz zavedeného systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci preukáže uchádzač platným dokladom Certifikát OHSAS 18001 alebo ISO 45001 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti stavebníctva inžinierske stavby, alebo rovnocenné osvedčenia vydávané na základe systémov, ktoré boli certifikované akreditovanou osobou v zmysle zák. č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, že uchádzač má vo svojej organizácii zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.09.2023 14:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 18.09.2023 14:01
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční online v prostredí informačného systému ELENA
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie za fyzickej účasti uchádzačov sa nerealizuje. Uchádzači, ktorí predložia ponuku v IS ELENA majú automaticky prístup k online otváraniu ponúk

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ELENA, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

2. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme ELENA. na portáli www.e-lena.sk.

3. Záujemcovia si môžu súťažné podklady prevziať bez obmedzení z webovej stránky www.e-lena.sk. Komunikácia s verejným obstarávateľom vrátane predloženia ponuky alebo využitia revíznych postupov je možná len po registrácii uchádzača v systéme ELENA.

4. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

5. Ponuka musí byt vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 pism. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému ELENA umiestnenom na webovej adrese https://www.e-lena.sk/

6. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky v hodnote 250 000,00 EUR. Ďalšie informácie o spôsobe a podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedene v súťažných podkladoch.

7. Nejedná sa o zelené VO, obstarávanie inovácií a VO nie je zamerané na sociálne aspekty.

9. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obťažným, resp. potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí predstavuje riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

10.Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

11. Ak záujemcovia/uchádzači pre potreby účasti vo verejnom obstarávaní potrebujú získať nové vedomosti prostredníctvom odborného školenia, môžu sa prihlásiť na kurzy organizované Školou obstarávania, dostupnou na www.skolaobstaravania.sk

13. V prípade mimoriadne nízkej ponuky budú využité aj analytické informácie o všetkých predložených ponukách vo verejnom obstarávaní (nie len víťazných) informačného systému TRANSPAREX https://www.transparex.sk/statistics

14. Konečný užívateľ výhod podľa § 11 ods. 1 písm. c) bude overený prostredníctvom informačného systému TRANSPAREX dostupný na https://www.transparex.sk/zoznam-osob-11-zvo

15. Konflikt záujmov bude overený aj prostredníctvom služby KONFLIKT CHECK - automatizovaných funkcií informačného systému TRANSPAREX, dostupný na https://www.transparex.sk/conflicts
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.08.2023