Juhovýchodný obchvat mesta Prešov (DSZ, DÚR)

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
300.455,07 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.09.2023 09:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
17.08.2023
  Dátum zverejnenia:
23.08.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37936859
Jesenná 14, 08005 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr.Ivana Baňasová
Telefón: +421 517563713
Fax: +421 517563711
Email: banasova.ivana@sucpsk.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8722
Hlavná adresa(URL): http://sucpsk.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Rozpočtová organizácia vyššieho územného celku
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest II. a III. triedy

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Juhovýchodný obchvat mesta Prešov (DSZ, DÚR)
Referenčné číslo: 22VS/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
71300000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vypracovanie časti prípravnej fázy projektu Diela, ktorá je rozdelená do troch etáp. Jednotlivé etapy budú pozostávať z dvoch stupňov projektovej dokumentácie projektovanej stavby Juhovýchodný obchvat mesta Prešov. Zoznam etáp navrhovaného diela je definovaný v troch etapách:
etapa 1: zahrňuje vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), v súlade s technickou štúdiou a s výsledkami a požiadavkami EIA, podľa náležitostí definovaných v TP 019 (31.12.2021) na spracovanie dokumentácie stavieb ciest,
etapa 2: súčasťou etapy je vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) v súlade s dokumentáciou pre územné rozhodnutie, podľa náležitostí definovaných v TP 019 (31.12.2021) na spracovanie dokumentácie stavieb ciest,
etapa 3: jej predmetom je vypracovanie videozáznamu vizualizácie stavby, v kvalite vo FULL HD,

Súčasťou predmetu zákazky zo strany uchádzača v každej etape je aj výkon inžinierskej činnosti, v rozsahu zabezpečenia vyjadrení a stanovísk organizácií a správcov inžinierskych sietí dotknutých projektovaným dielom a ich následné zapracovanie do projektovej dokumentácie tak, aby bolo možné dielo zrealizovať a následne uviesť do užívania.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
300 455,07 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto (kraj, okres) : Prešovský kraj, okres Prešov
Katastrálne územie : Záborské, Dulová Ves, Solivar, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Šalgovík, Ľubotice, Nižná Šebastová, Vyšná Šebastová
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie časti prípravnej fázy projektu Diela, ktorá je rozdelená do troch etáp. Jednotlivé etapy budú pozostávať z dvoch stupňov projektovej dokumentácie projektovanej stavby Juhovýchodný obchvat mesta Prešov. Zoznam etáp navrhovaného diela je definovaný v troch etapách:
etapa 1: zahrňuje vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), v súlade s technickou štúdiou a s výsledkami a požiadavkami EIA, podľa náležitostí definovaných v TP 019 (31.12.2021) na spracovanie dokumentácie stavieb ciest,
etapa 2: súčasťou etapy je vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) v súlade s dokumentáciou pre územné rozhodnutie, podľa náležitostí definovaných v TP 019 (31.12.2021) na spracovanie dokumentácie stavieb ciest,
etapa 3: jej predmetom je vypracovanie videozáznamu vizualizácie stavby, v kvalite vo FULL HD,

Súčasťou predmetu zákazky zo strany uchádzača v každej etape je aj výkon inžinierskej činnosti, v rozsahu zabezpečenia vyjadrení a stanovísk organizácií a správcov inžinierskych sietí dotknutých projektovaným dielom a ich následné zapracovanie do projektovej dokumentácie tak, aby bolo možné dielo zrealizovať a následne uviesť do užívania.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
300 455,07 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
360
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka vo výške 9000€.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok:
1.Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v
ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.
2.Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych
subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.
2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.
3.Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a
štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
4.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
5.Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že v prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) ZVO je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), v platnom znení, a teda nevyžaduje sa, aby uchádzač so sídlom/miestom podnikania v SR preukazoval splnenie vyššie uvedených podmienok účasti osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZVO. K iným dokladom preukazujúcim splnenie podmienok účasti osobného postavenia nemá verejný obstarávateľ prístup z Informačného systému verejnej správy podľa zákona proti byrokracii, a teda požaduje ich predloženie od uchádzača.
6.Hospodársky subjekt so sídlom/miestom podnikania v SR, a ktorého údaje sú vedené v IS verejnej správy SR,
poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena
štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu, ktorý je občanom SR, nasledovné údaje: krstné meno,
priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
7.Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: zák. č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a predpisov a súvisiacej vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z.) v znení neskorších zmien a predpisov, vydanou Ministerstvom životného prostredia, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.09.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.09.2023 10:00
Miesto: Pod otváraním ponúk sa pri elektronicky predloženej ponuke rozumie jej on-line sprístupnenie.
Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line otvárania ponúk je webová adresa IS EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pod otváraním ponúk sa pri elektronicky predloženej ponuke
rozumie jej on-line sprístupnenie.
Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line otvárania ponúk je webová adresa IS EVO

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.08.2023