Nákup a opravy náhradných dielov centrálnych zdrojov energií

  Zadávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
1.724.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.09.2023 09:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
17.08.2023
  Dátum zverejnenia:
23.08.2023

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35914939
Rožňavská 1, 83272 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Email: macekova.gabriela@slovakrail.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zakazky/9090
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.slovakrail.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Nákup a opravy náhradných dielov centrálnych zdrojov energií
Referenčné číslo: 66154-S8720/2023-SeON
II.1.2) Hlavný kód CPV
31161000-2
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie nových náhradných dielov centrálnych zdrojov energií železničných koľajových vozidiel a ich opravy v počte, v prevedení a v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 724 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50532100-4
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
50532300-6
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník:
MA08-5 - Na použitie na železniciach
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenská republika - miesta skladov obstarávateľa. Bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie nových, originálnych náhradných dielov centrálnych zdrojov energií železničných koľajových vozidiel a ich opravy. Náhradné diely centrálnych zdrojov energií musia spĺňať štandardné Európske normy ISO, DIN a STN a požiadavky vyplývajúce z príslušných vyhlášok UIC, technických noriem, smerníc a ostatných právnych predpisov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 724 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Doplňujúce informácie Časti súťažných podkladov, ako aj časti prípadne inej poskytnutej sprievodnej dokumentácie,
ktoré je potrebné uchádzačom vyplniť k predloženiu ponuky, obstarávateľ zverejňuje v súboroch v editovateľných
formátoch v profile - https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/453326.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok:
III.1.1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s bodom III.1.1.2) tohto oznámenia.
III.1.1.2) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. III.1.1.3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.1.4) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným Európskym dokumentom (JED).
III.1.1.5) V zmysle § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje
prístupom do informačných systémov verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
III.1.3.1) V zmysle § 34 ods.1 písm. a) ZVO zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Zoznam dodávok tovaru vypracuje záujemca. Odporúčaný vzor tvorí Prílohu č. 4 k SP;
III.1.3.2) Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, sú predkladané v súlade s pokynmi
uvedenými v časti A.1 SP, ak sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. evidencia referencií
podľa § 12 ZVO).
III.1.3.3) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až g) a ods.7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.
III.1.3.4) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti spoločne.
III.1.3.5) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED). Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 SP.
III.1.3.6) Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby,
uchádzač je povinný predložiť samostatný JED aj pre túto osobu, ak predbežne nahrádza doklady na preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia tejto osoby.
III.1.3.7) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku.
III.1.3.8) V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiť kurz Európskej centrálnej banky, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň príslušného
kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. V prípade roku 2023 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR použiť kurz ECB, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie podmienky účasti, dodávkami tovarov v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu dodaných tovarov v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre splnenie podmienky uvedenej v bode obstarávateľ požaduje preukázať:
Ad III.1.3.1) Zoznamom dodávok tovaru, že uchádzač za určené obdobie (v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania) dodával tovar zhodný alebo podobný ako je predmet zákazky.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Vyžaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 8 000 (slovom: osemtisíc) EUR.
Spôsob zloženia zábezpeky ponuky je uvedený v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Podľa súťažných podkladov.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, Obstarávateľ nevyžaduje vytvorenie požadovanej právnej formy do lehoty na
predkladanie ponúk. Obstarávateľ vyžaduje v zmysle § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vytvorenie niektorej z
právnych foriem Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v
krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením zmluvy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude
obstarávateľom prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie
právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy,
ktorá sa má uzatvoriť.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Dodávateľ je subjektom vykonávajúcim údržbu ŽKV a je zároveň i držiteľom platného certifikátu ECM F4 a zaväzuje sa, že bude udržiavať certifikáciu na úrovni minimálne ECM F-4 v platnosti po cely čas trvania tejto zmluvy.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.09.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.09.2023 10:00
Miesto: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality IS EVO v rozsahu podľa § 52 ods. 2 ZVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie. Zápisnica z otvárania ponúk bude uchádzačom zaslaná automaticky funkcionalitou IS EVO momentom otvárania ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1) Verejná súťaž je realizovaná podľa § 91 ZVO v spojení s § 66 ods.6 ZVO.
VI.3.2) Obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom
informačného systému Elektronického verejného obstarávania (ďalej "IS EVO"). Podrobné informácie o IS EVO určených pre prácu záujemcu s týmto systémom nájdete na https://eplatforma.vlada.gov.sk/ v sekcii DOKUMENTÁCIA na https://eplatforma.vlada.gov.sk/dokumentacia/?csrt=2189409780754187776 a v sekcii VIDEO NÁVODY na https://eplatforma.vlada.gov.sk/videonavody/?csrt=2189409780754187776.
VI.3.3) Uchádzač predkladá ponuku výhradne v elektronicky podobe prostredníctvom IS EVO a musí byť doručená v
lehote podľa bodu IV.2.2) tohto oznámenia.
VI.3.4) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1.1),
III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre VO (JED). Uchádzač
vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel
vyplniť iné odd. časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia SP. Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 SP.
VI.3.5) Ak záujemca použije JED, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu VO kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahr. JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote určenej obstarávateľom, obstarávateľ uchádzača vylúči z VO.
VI.3.6) Doručovanie podaní v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie žiadosti, ponuky,
návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania=dátum doručenia.
VI.3.7) Obstarávateľ určil na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi v tejto zákazke slovenský a český jazyk. VI.3.8) Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k SP a k prípadne všetkým doplňujúcim podkladom. SP a prípadné vysvetlenie alebo úprava SP alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení VO alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie
zakaziek/detail/dokumenty/453326. Na uvedenom linku obstarávateľ zverejňuje časti SP ako aj časti príp. inej
poskytnutej sprievodnej dokumentácie v súboroch v editovateľných formátoch na linku, ktoré je potrebné záujemcom
vyplniť k predloženiu ponuky.
VI.3.9) Obstarávateľ vylúči kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu podľa § 40 ods. 6
písm. a) až m) ZVO.
VI.3.10) Nejedná sa o zelené VO, ani o obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Sú uvedené v § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.08.2023