Materiál pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou_DNS

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
5.257.203,92 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.09.2023 09:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
16.08.2023
  Dátum zverejnenia:
22.08.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151866
Pribinova 2, 81272 Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Hláčik
Telefón: +421 961605439
Email: lubos.hlacik@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
Hlavná adresa(URL): www.minv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Materiál pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou_DNS
Referenčné číslo: SE-VO1-2023/004422
II.1.2) Hlavný kód CPV
35000000-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (DNS) je dodávka materiálu slúžiaceho predovšetkým pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou v súvislosti s činnosťami útvarov MV SR, ktoré sú bežne dostupné na trhu a najmä v rozsahu skupín 181, 184, 189, 323, 337, 350, 351 a 395, ako aj poskytnutia súvisiacich služieb akými sú dodanie tovaru na určené miesto, vrátane jeho vyloženia. Verejný obstarávateľ podľa potreby použije aj iný konkrétny CPV kód z uvedených skupín alebo inej skupiny podľa CPV na zaradenie tovarov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
5 257 203,92 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39540000-9
18931100-5
18444111-4
18424000-7
18143000-3
33735100-2
33735000-1
32342100-3
35110000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slov. Ľupča/ Miesta dodania predmetu konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci DNS budú uvedené v príslušnej výzve na predkladanie ponúk.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (DNS) je dodávka materiálu slúžiaceho predovšetkým pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou v súvislosti s činnosťami útvarov MV SR, ktoré sú bežne dostupné na trhu a najmä v rozsahu skupín 181, 184, 189, 323, 337, 350, 351 a 395, ako aj poskytnutia súvisiacich služieb akými sú dodanie tovaru na určené miesto, vrátane jeho vyloženia. Verejný obstarávateľ podľa potreby použije aj iný konkrétny CPV kód z uvedených skupín alebo inej skupiny podľa CPV na zaradenie tovarov. V rámci zriadeného DNS sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie tovarov a služieb, ktoré spadajú do uvedených CPV skupín. Záruka na daný tovar bude dodržiavaná v súlade s obchodným zákonníkom. Všetky podrobnosti budú uvedené v konkrétnych výzvach v rámci zriadeného DNS.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 257 203,92 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
V prípade, že konkrétna zákazka bude spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie, Výzva na predkladanie ponúk
bude obsahovať aj informácie o podmienkach poskytovateľa finančných prostriedkov.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v prílohe č. 4 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, či v rámci vyhodnotenia ponúk použije elektronickú aukciu alebo nie, a to v závislosti od obstarávaných tovarov. Túto informáciu verejný obstarávateľ zverejní v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.09.2023 09:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 26.10.2023
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Dynamický nákupný systém je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky, ktorý je súčasťou elektronického prostriedku JOSEPHINE.
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania elektronického prostriedku JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

2. Každý, kto ako záujemca má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní alebo chce predložiť ponuku a nie je registrovaný v systéme JOSEPHINE je povinný sa registrovať v JOSEPHINE na webovom sídle https://josephine.proebiz.com. Hospodársky subjekt má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

3. Pravidlá a podmienky komunikácie a výmeny informácií v dynamickom nákupnom systéme v rámci systému
JOSEPHINE sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, a to na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/42922/summary. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/42922/summary.

5. V prípade, že si to bude predmet konkrétnej zákazky vyžadovať, verejný obstarávateľ bude uplatňovať
environmentálne a sociálne aspekty verejného obstarávania.

6. Zábezpeka ponuky sa môže vyžadovať pri zadávaní konkrétnej zákazky vo výške stanovenej v zmysle § 46 ods.3
zákona v EUR. Dĺžku lehoty viazanosti ponúk, výšku zábezpeky, podmienky jej zloženia a vrátenia alebo uvoľnenia budú uvedené v príslušnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.08.2023