Servis a opravy automobilov BMW

  Zadávateľ:
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
  Predpokladaná hodnota:
2.200.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.09.2023 09:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.08.2023
  Dátum zverejnenia:
22.08.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44855206
Sklabinská 20, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Války
Telefón: +421 911748271
Email: obstaravanie@aomvsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.aomvsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§7 ods. 1, písm. e)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Opravy osobných, nákladných a špeciálnych automobilov

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Servis a opravy automobilov BMW
Referenčné číslo: AOAS-2-88/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
50112000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie servisu a opráv automobilov továrenskej značky BMW
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 200 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 8
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 8
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Servis a opravy automobilov BMW
Časť č.: 1. Servis a opravy automobilov BMW - Bratislava
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50116000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava resp. do 25 km od týchto miest
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobnosti uvedené v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Zľava z 1Nh prác
Relatívna váha: 35
Názov: Zľava z maloobchodných cien náhradných dielov
Relatívna váha: 65
II.2.6) Odhadovaná hodnota
750 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Servis a opravy automobilov BMW
Časť č.: 2. Servis a opravy automobilov BMW - Trnava
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50116000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trnava, resp. do 25 km od týchto miest
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobnosti uvedené v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Zľava z 1 Nh prác
Relatívna váha: 35
Názov: Zľava z maloobchodných cien náhradných dielov
Relatívna váha: 65
II.2.6) Odhadovaná hodnota
150 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Servis a opravy automobilov BMW
Časť č.: 3. Servis a opravy automobilov BMW - Nitra
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50116000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nitra , resp. do 25 km od týchto miest
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobnosti uvedené v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Zľava z 1 Nh prác
Relatívna váha: 35
Názov: Zľava z maloobchodných cien náhradných dielov
Relatívna váha: 65
II.2.6) Odhadovaná hodnota
150 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Servis a opravy automobilov BMW
Časť č.: 4. Servis a opravy automobilov BMW - Trenčín
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50116000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trenčín, resp. do 25 km od týchto miest
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobnosti uvedené v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Zľava z 1 Nh prác
Relatívna váha: 35
Názov: Zľava z maloobchodných cien náhradných dielov
Relatívna váha: 65
II.2.6) Odhadovaná hodnota
150 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Servis a opravy automobilov BMW
Časť č.: 5. Servis a opravy automobilov BMW - Žilina
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50116000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Žilina, resp. do 25 km od týchto miest
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobnosti uvedené v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Zľava z 1 Nh prác
Relatívna váha: 35
Názov: Zľava z maloobchodných cien náhradných dielov
Relatívna váha: 65
II.2.6) Odhadovaná hodnota
150 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Servis a opravy automobilov BMW
Časť č.: 6. Servis a opravy automobilov BMW - Banská Bystrica
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50116000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Banská Bystrica, resp. do 25 km od týchto miest
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobnosti uvedené v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Zľava z 1 Nh prác
Relatívna váha: 35
Názov: Zľava z maloobchodných cien náhradných dielov
Relatívna váha: 65
II.2.6) Odhadovaná hodnota
250 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Servis a opravy automobilov BMW
Časť č.: 7. Servis a opravy automobilov BMW - Košice
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50116000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Košice, resp. do 25 km od týchto miest
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobnosti uvedené v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Zľava z 1 Nh prác
Relatívna váha: 35
Názov: Zľava z maloobchodných cien náhradných dielov
Relatívna váha: 65
II.2.6) Odhadovaná hodnota
350 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 8
II.2.1) Názov
Servis a opravy automobilov BMW
Časť č.: 8. Servis a opravy automobilov BMW - Prešov
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50116000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Prešov, resp. do 25 km od týchto miest
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobnosti uvedené v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Zľava z 1 Nh prác
Relatívna váha: 35
Názov: Zľava z maloobchodných cien náhradných dielov
Relatívna váha: 65
II.2.6) Odhadovaná hodnota
250 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona alebo podľa § 152 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)). Na základe uvedeného, uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi doklady podľa § 32 ods.1 písm. a), b), c) a e) zákona. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona, vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona, je povinný na účely preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu poskytnúť verejnému obstarávateľovi všetky údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožadujeme
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) v spojení s § 34 ods. 2 ZVO uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie rámcovej dohody.
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na poskytnutie služby
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: AD 1:
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti predložením zoznamu poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od dátumu vyhlásenia verejného obstarávania v minimálnom objeme rovnom predpokladanej hodnote každej z častí zákazky bez DPH:
1. časť - Servis a opravy nákladných automobilov BMW - Bratislava - 700 000,00
2. časť - Servis a opravy nákladných automobilov BMW - Trnava - 100 000,00
3. časť - Servis a opravy nákladných automobilov BMW - Nitra - 100 000,00
4. časť - Servis a opravy nákladných automobilov BMW - Trenčín - 100 000,00
5. časť - Servis a opravy nákladných automobilov BMW - Žilina - 100 000,00
6. časť - Servis a opravy nákladných automobilov BMW - Banská Bystrica - 200 000,00
7. časť - Servis a opravy nákladných automobilov BMW - Košice - 300 000,00
8. časť - Servis a opravy nákladných automobilov BMW - Prešov - 200 000,00

AD2:
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov preukázať systém manažérstva kvality vo verejnom obstarávaní predložením nasledovných dokladov:
a) Certifikát kvality servisných služieb podľa normy EN ISO 9001:2015, alebo rovnocenné opatrenia na zabezpečenie kvality.
b) Certifikát ISO 45001 systém manažérstva pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci alebo rovnocenné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia.
c) Certifikát / doklad, že servis, opravy a údržbu vykonávajú osoby s patričným vzdelaním, resp. školené na servis, opravy a údržbu vozidiel BMW. Predkladaný doklad bude vo forme fotokópie dokladov a dosiahnutom vzdelaní s tým, že osobné údaje budú odstránené v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (napr. dátum narodenia, adresa, rodné číslo a pod.):
1. Prijímací technik
2. Vedúci dielne (Majster)
3. Automechanik
4. Automechanik
5. Auto-elektrikár

AD3:
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa §38 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad, že uchádzač má k dispozícii tieto zariadenia:
1. Zdviháky - podrobne v SP
2. Kontrola geometrie náprav - podrobne v SP
3. Kontrola klimatizácie - podrobne v SP
4. Pracovisko prezúvania pneumatík - podrobne v SP
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.09.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2023 09:00
Miesto: Otváranie elektronických ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní, v
mieste uvedenom v bode I.1 tohto oznámenia
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ v súlade s § 52 ods. 2 zákona umožňuje účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a v čase otvárania budú prihlásení v systéme ERANET.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Uchádzač predkladá ponuku a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
2. Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a Záujemcami/Uchádzačmi sa uskutočňuje výhradne elektronicky,
prostredníctvom systému IS Eranet s využitím všetkých jeho funkcionalít.
3. Pojem doručenie uvádzaný v zákone o verejnom obstarávaní a v súťažných podkladoch znamená v systéme Eranet moment doručenia, ktorý je totožný s momentom odoslania elektronickej správy v systéme Eranet. Prečítanie
elektronickej správy v systéme IS Eranet záujemcom/uchádzačom ani obstarávateľom nemá súvis s momentom
doručenia.
4. V prípade skupiny dodávateľov musí byť prílohou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre jedného člena
skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny
dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci ponuky. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov.
5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú v ňom zapísaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V súlade so ZoVO.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.08.2023