II.1.2)

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
959.575,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.09.2023 08:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
14.08.2023
  Dátum zverejnenia:
21.08.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Ministerstvo obrany SR - Úrad pre investície a akvizície
Kontaktná osoba: Ing. Jana Jančovičová
Telefón: +421 960317633
Email: jana.jancovicova@mod.gov.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8468
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.mosr.sk
Elektronický prístup k informáciám (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/470332
Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/470332
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS
II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom/obstarávateľom
Servisná podpora leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) - ILS/DME - uschopnenie časti DME v 81.k Sliač
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: 81. k Sliač
NUTS kód:
SK
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je uschopnenie zariadenia DME zo systému ILS/DME v rozsahu:
a.) Dodávka dostupných dielov UKV diaľkomera DME t. j. dodanie komplexu dielov s cieľom odstrániť pretrvávajúce poruchy a zabezpečiť tak správnu a spoľahlivú činnosť zariadenia použitím dostupných dielov a blokov s aktuálnym firmwarom a obnoviť tak prevádzkyschopnosť zariadenia DME z radionavigačného systému ILS/DME v 81. krídle Sliač;
b.) Vykonanie služieb t. j. služieb spojených s montážou uvedených dielov a uvedenie do prevádzky celého zariadenia v rámci systému ILS/DME, zaškolenie obsluhy, dodanie súboru novej technickej a prevádzkovej dokumentácie, vykonanie inštalačného letového merania, vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa Oddielu B.1 "Všeobecný opis predmetu zákazky" Informatívneho dokumentu pre vypracovanie žiadosti o účasť.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 31710000-6
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50660000-9
II.1.9) Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah
- DME vysielač / prijímač - požadované 2 ks
- DME všesmerová anténa - požadovaný 1 ks (vrátane montážneho materiálu)
- Diaľkové ovládanie a monitoring DME - súprava zariadení (od stanoviska DME po TWR*)
- Spotrebný materiál - podľa potreby
- Set náhradných dielov pre vykonávanie nutných opráv - podľa odporúčaní výrobcu zariadenia

- FAT testy ** - dodané výrobcom zariadenia
- Montáž DME vysielač / prijímač
- Montáž anténnych dielov všesmerovej antény
- Integrácia DME do GP ILS - vrátane výstupného SAT testu
- Inštalačné letové meranie - Výstupný protokol z merania
- Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického -
Revízna správa
- Zaškolenie technického personálu - pre max 10 osôb v dĺžke trvania min. 8 hod. v priestoroch 81. k Sliač (Obsahom školenia musí byť minimálne obsluha a pravidelná údržba zariadenia (meracie a nastavovacie práce, výmena blokov atď.))
- Súbor technickej a prevádzkovej dokumentácie - min. 1 výtlačok

* pod pojmom od stanoviska DME po TWR, sú myslené tri lokality resp. tri zariadenia:
- stanovište Radarcentrum (APP) jedno zariadenie
- veža (TWR) dve zariadenia - jedno na mieste dozoru leteckých pozemných informačných systémov (DD LPIS) a jedno na stanovišti technického dozoru (DT RNS)

** FAT testy naceniť osobitne v prípade, pokiaľ už nie je ich cena zahrnutá v požadovaných
dieloch (nie sú súčasťou dodávaných zariadení)
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 959 575,00 EUR bez DPH
II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Trvanie v mesiacoch: 13

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky je stanovená vo výške 15.000,00 EUR (slovom pätnásťtisíc EUR).
Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky:
a) poskytnutím bankovej záruky za uchádzača bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len banka) alebo
b) poistením záruky alebo
c) zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v banke.

Podmienky zloženia zábezpeky ponuky verejný obstarávateľ stanoví v súťažných podkladoch, ktoré verejný obstarávateľ zašle s výzvou na predloženie ponuky iba tým uchádzačom, ktorí splnili podmienky účasti.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Preddavky verejný obstarávateľ nebude poskytovať.
Finančné plnenie zo strany verejného obstarávateľa bude realizované formou bezhotovostného platobného styku na
základe vystavených faktúr zo strany úspešného uchádzača podľa podmienok upravených v zmluve o dielo.
Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu na účely vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude
v prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, vyžadovať vytvoriť medzi členmi skupiny dodávateľov určitú
právnu formu (napr. podľa Občianskeho zákonníka, alebo Obchodného zákonníka) z dôvodu riadneho plnenia zmluvy o dielo.
V prípade vytvorenia právnych vzťahov, na ktorých základe nevzniká nový subjekt s právnou subjektivitou, musí byť
jasné a zrejmé, ako sú stanovené ich vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude podieľať na plnení a
skutočnosť, že všetci členovia budú ručiť za záväzky spoločne a nerozdielne.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy, najmä vzhľadom na bezpečnosť dodávok a informácií
1) Verejný obstarávateľ upozorňuje na povinnosť uchádzača predložiť platné povolenie na obchodovanie s výrobkami
obranného priemyslu. Uchádzač je povinný predložiť kópiu platného originálneho dokladu - rozhodnutie o povolení
obchodovať s výrobkami obranného priemyslu, kde v špecifikácii výrobkov obranného priemyslu je zapísané najmenej
VM 11, vydané Ministerstvom hospodárstva SR v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami
obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Opatrením Ministerstva hospodárstva SR č. 1/2021 z 25. októbra 2021, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. a) zákona č.392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo rovnocenný doklad vydaný národnou autoritou príslušného členského štátu, alebo uznaný doklad vydaný príslušným orgánom cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie.

2) Verejný obstarávateľ upozorňuje na povinnosť uchádzača predložiť platné osvedčenie na vykonávanie činnosti vo vojenskom letectve - uchádzač je povinný predložiť kópiu platného originálneho dokladu, vydaného Úradom vojenského letectva MO SR na opravy a údržbu pozemnej techniky ILS/DME, ktorá je využívaná v procese prevádzky a údržby leteckej techniky vzdušných síl; alebo uznaného dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu alebo medzinárodnou organizáciou.

3) Čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí s vykonaním štátneho overovania kvality na predmet zákazky,

4) Vyhlásenie o tom, že konečným užívateľom výhod uchádzača alebo jeho subdodávateľa, ktorý má povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie je niektorá z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o
verejnom obstarávaní.

Preukázanie splnenia týchto osobitných podmienok (podľa bodu 1) až 4) vyššie) plnenia zmluvného vzťahu bude verejný obstarávateľ požadovať od záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti v zmysle tohto oznámenia a budú vyzvaní na predloženie ponuky.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Kritériá týkajúce sa osobnej situácie hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie) vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu v profesijných alebo obchodných registroch
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 1.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - záujemca preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu - záujemca preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3
mesiace,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - záujemca preukáže potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - záujemca
preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,

e) je oprávnený dodávať tovar a poskytovať služby v predmete zákazky - záujemca preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovar a poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - záujemca preukáže čestným vyhlásením.

1.2. Záujemca môže doklady slúžiace na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu 1.1. tohto oddielu oznámenia nahradiť zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, resp. potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov.

1.3. Ak záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1 tohto oddielu oznámenia alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu.

1.4. Nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený získavať a použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, záujemca so sídlom, miestom podnikania v SR nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) (výpis z registra trestov za právnickú osobu), písm. b) (potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne), písm. c) (potvrdenie daňového úradu a colného úradu), písm. d) (potvrdenie príslušného súdu o konkurze a reštrukturalizácii) a písm. e) (oprávnenie dodávať tovar a poskytovať služby) ZVO. Ostatné dokumenty podľa § 32 ZVO si verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť.

1.5. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO (výpis z registra trestov), ak záujemca má záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil výpis z registra trestov fyzických osôb, je povinný na uvedený účel
poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t. j. kompletne vyplniť
formulár pre získanie uvedeného dokumentu, ktorý je možné nájsť na stránke úradu, a to v časti Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou)
oprávnenej osoby alebo zaručenou konverziou musia byť súčasťou žiadosti o účasť.

1.6. Ak by verejný obstarávateľ v čase vyhodnocovania splnenia podmienok účasti z technických dôvodov na strane
prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk nemal možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený požiadať záujemcu o predloženie príslušného dokladu.

Záujemca, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) alebo sa na neho
vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. c) až g) a ods. 7 ZVO, je oprávnený verejnému obstarávateľovi
preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy (netýka sa prípadu, keď bol záujemcovi uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím). Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom. Verejný obstarávateľ posúdi opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom, pričom zohľadní závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom bude verejný obstarávateľ považovať za nedostatočné, vylúči záujemcu z verejného obstarávania.

Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely zákona o verejnom obstarávaní sa rozumie:
a) Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) Právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.

Záujemca, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom
členskom štáte, nie je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.
III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa hospodárskeho a finančného postavenia hospodárskych subjektov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 2.1. Verejný obstarávateľ požaduje od záujemcov finančné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarávaní
preukázať predložením nasledovných dokladov:
2.2. podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorých má záujemca
otvorený účet.
2.2.1. Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom: záujemca vyjadrením banky, alebo pobočky zahraničnej banky musí preukázať :
a) schopnosť plniť si finančné záväzky za obdobie posledných troch kalendárnych rokov (resp. za roky, ktoré sú
dostupné v závislosti od jeho vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti);
b) skutočnosť, že určenom období nebol v nepovolenom debete;
c) v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár;
d) nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním.

K vyjadreniu banky sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie uchádzača, že má účty len v banke/bankách, od ktorých predložil vyjadrenie. Uvedené doklady nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania žiadosti o účasť.

2.3. Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy o dielo bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. ZVO.

2.4. Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom
podľa bodu 2.2. tohto oddielu oznámenia, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje
finančné a ekonomické postavenie.
III.2.3) Technická spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa technickej a/alebo profesijnej schopnosti hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie)
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Verejný obstarávateľ nevyžaduje preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti pri predkladaní žiadosti o účasť.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť
Predpokladaný počet dodávateľov
Počet/Minimálny počet: 1
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie ohľadom elektronickej aukcie budú súčasťou súťažných podkladov, ktoré verejný obstarávateľ zašle s výzvou na predloženie ponuky iba tým uchádzačom, ktorí splnili podmienky účasti.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
UpIA-EL3/18-22-5/2023-OOVS
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 19.09.2023 08:00
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.09.2023 08:00
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií (ďalej len komunikácia) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa bude
uskutočňovať v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v
žiadosti o účasť. Dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
2. Komunikácia vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO), ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na nasledovnej adrese: https://www.isepvo.sk/.
3. Žiadosť o účasť sa predkladá elektronicky prostredníctvom IS EVO.
4. Záujemca predkladá doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu III.2) PODMIENKY ÚČASTI tohto oznámenia.
5. Nakoľko verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní postupuje postupom užšej súťaže, kedy na predloženie ponuky vyzýva záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti, záujemcom sa neumožňuje predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom.
6. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len register partnerov verejného sektora) a nie je zapísaný v registri partnerov
verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorý má ako konečného užívateľa výhod zapísanú osobu podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného ako konečného užívateľa výhod osobu podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO.
7. Verejný obstarávateľ nerozdeľuje predmet zákazky na časti. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky z dôvodu, že požadovanú dodávka dielov a služieb spojených s montážou uvedených dielov, ktoré sú predmetom zákazky, nie je možné považovať za samostatné predmety zákazky z hľadiska funkčného, časového, z hľadiska technických špecifikácií ako aj typu zmluvného vzťahu. Uschopnenie zariadenia zahŕňa v sebe dodávku dielov a činností, ktoré sú navzájom previazané.
8. Verejný obstarávateľ informuje, že od záujemcov, ktorí dostanú výzvu na predloženie ponúk bude požadovať
viazanosť ponúk zabezpečenú zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní.
Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške: 15 000,00 EUR (slovom: pätnásťtisíc EUR). Podmienky zloženia zábezpeky ponuky budú stanovené v súťažných podkladoch, ktoré verejný obstarávateľ zašle s výzvou na predloženie ponuky iba tým uchádzačom, ktorí splnili podmienky účasti.
9. Toto verejné obstarávanie vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk
alebo podmienky plnenia zmluvy nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a tiež ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.08.2023