Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT v meste Martin II. etapa

  Zadávateľ:
MH Teplárenský holding, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
6.103.469,98 €
  Možnosť prihlásenia do:
18.09.2023 15:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
15.08.2023
  Dátum zverejnenia:
21.08.2023

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
MH Teplárenský holding, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36211541
Turbínová 3, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Erneková
Telefón: +421 556192440
Email: lenka.ernekova@mhth.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.mhth.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT v meste Martin II. etapa
Referenčné číslo: VS MAT 4
II.1.2) Hlavný kód CPV
45232140-5
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vykonanie diela Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT v meste Martin II. etapa. Rekonštrukčné a modernizačné práce týkajúce sa sústavy centralizovaného zásobovania teplom (CZT) sú rozčlenené do troch častí: Rekonštrukcia horúcovodného (HV) rozvodu na ul. Goliana Martin Podháj, Rekonštrukcia HV tepelnej siete (TS) Ľadoveň I. etapa, Rekonštrukcia HVTS Ľadoveň II. etapa.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
6 103 469,98 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44162000-3
45255400-3
45112000-5
45231112-3
45262680-1
71000000-8
71300000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom vykonania diela sú rozvody sústavy CZT v meste Martin. Podrobný popis lokalít je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.4) Opis obstarávania
Úspešný uchádzač sa zaviaže vykonať dielo vrátane vykonania projektových a inžinierskych činností v rozsahu uvedenom podľa vzoru zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 4 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Jedná sa o zákazku s predpokladaným financovaním z Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti a z finančných prostriedkov obstarávateľa.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4, resp. 5 ZVO, pokiaľ ich splnenie nevyplýva zo zápisu uchádzača do zoznamu hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (prípadný zápis uchádzača do tohto zoznamu obstarávateľ vždy overí) alebo z uchádzačom predloženého potvrdenia o rovnocennom zápise vydanom príslušným orgánom iného členského štátu (§ 152 ods. 3 ZVO). Obstarávateľ pre úplnosť uvádza, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 3 ZVO) okrem údajov, ktoré je možné získať zo záväzných a verejne dostupných referenčných registrov vedených orgánmi verejnej moci Slovenskej republiky. U uchádzača zároveň nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a 7 ZVO a podľa rozhodnutia obstarávateľa ani dôvody na vylúčenie podľa § 10 ods. 4 a § 40 ods. 8 ZVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
2. Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a písm. c) ZVO, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach. Uchádzač preukáže uvedené skutočnosti pri predložení ponuky.
3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO.
4. Rovnaké podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ako uchádzač musia spĺňať aj iné osoby, ktorých zdroje a/alebo kapacity uchádzač využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, a subdodávatelia uchádzača podľa ZVO. U týchto osôb nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa ustanovení § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO a podľa rozhodnutia obstarávateľa ani dôvody na vylúčenie podľa § 10 ods. 4 a § 40 ods. 8 ZVO. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu u týchto osôb sa preukazuje len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté, resp. ktorú majú tieto osoby plniť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Obstarávateľ od uchádzača požaduje preukázanie finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 33 ods. 1 písm. d) ZVO predložením čestného vyhlásenia podpísaného osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač prehľadne uvedie celkový dosiahnutý obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú uvedené údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač zároveň predloží kópiu výkazov ziskov a strát alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov z účtovných závierok za požadované hospodárske roky; namiesto nich bude obstarávateľ akceptovať aj informáciu uchádzača, že príslušné dokumenty boli zverejnené v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (http://www.registeruz.sk). Ak uchádzač vzhľadom na pravidlá jeho domovskej krajiny kópie výkazov predložiť nemôže, predloží iné porovnateľné doklady, z ktorých bude dosiahnutý obrat jednoznačne vyplývať (napr. audítorské správy). Prepočet inej meny na euro vykoná uchádzač podľa výmenného kurzu eura zverejneného Európskou centrálnou bankou ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania v Úradnom Vestníku EÚ. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle § 33 ods. 2 ZVO. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať, že spolu za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti, dosiahol celkový obrat vo výške: min. 7 000 000 € alebo ekvivalent v inej mene.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní:
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Obstarávateľ od uchádzača požaduje preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) ZVO predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom (1.) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, (2.) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. V zozname stavebných prác (ďalej len zoznam referencií) uchádzač špecifikuje stavebné práce, ktoré preukazujú splnenie minimálnej požadovanej úrovne štandardov uvedenej nižšie, (ďalej len referenčná zákazka) a uspokojivé uskutočnenie referenčnej zákazky a jej zhodnotenie podľa obchodných podmienok preukáže referenciou, potvrdením odberateľa (jeho odporúčaný vzor sa nachádza v prílohe č. 3 súťažných podkladov k tejto zákazke) alebo vyhlásením uchádzača doplneným dôkazom alebo dokladom, ako je uvedené vyššie, (ďalej len dôkaz o plnení).
Ak uchádzač uvedie informáciu o cene referenčnej zákazky v mene inej ako euro, musí zároveň v zozname referencií alebo v osobitnom dokumente uviesť aj prepočet na euro. Prepočet inej meny na euro vykoná uchádzač podľa výmenného kurzu eura zverejneného Európskou centrálnou bankou ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 ZVO. Ak hospodársky subjekt referenčnú zákazku realizoval v rámci skupiny dodávateľov, musí špecifikovať svoj podiel na jej realizácii. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí požadovaným zoznamom referencií a kvalifikovanými dôkazmi o plnení preukázať, že vo vyššie uvedenom období realizoval najmenej jednu referenčnú zákazku, ktorá bola ku dňu predloženia ponuky úspešne ukončená a odovzdaná odberateľovi a ktorej predmetom bola výstavba, modernizácia alebo rekonštrukcia rozvodov tepla zahŕňajúca dodávku a montáž nových podzemných horúcovodných (HV), teplovodných (TV) alebo parných (P) rozvodov tepla z predizolovaného oceľového potrubia s vnútorným priemerom DN najmenej 200 v dĺžke najmenej 1000 m vrátane realizácie alarm systému vzniku netesností.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Súčasťou predloženej ponuky musí byť preukázané zloženie zábezpeky vo výške 100 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Fakturácia sa bude vykonávať podľa platobných podmienok tak, ako je to uvedené v Prílohe č. 4 k súťažným podkladom.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní ani v súvislosti s uzatvorením a plnením zmluvy o dielo. V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina dodávateľov bude povinná uzatvoriť zmluvu o dielo na strane zhotoviteľa v rovnakom zložení ako skupina dodávateľov, ktorá predložila spoločnú ponuku. Všetci členovia skupiny dodávateľov budú zodpovedať za záväzky vyplývajúce zo zmluvy o dielo na strane zhotoviteľa spoločne a nerozdielne a budú povinní zotrvať v skupine dodávateľov počas celej doby trvania zmluvy a realizácie zákazky.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch k tejto zákazke.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 18.09.2023 15:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.09.2023 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je systém JOSEPHINE na webovom sídle https://josephine.proebiz.com/ v totožnej záložke ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Obstarávateľ prostredníctvom systému JOSEPHINE umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená obstarávateľovi v elektronickej podobe v takej lehote, aby obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 ZVO. Obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť žiadosti o vysvetlenie najneskôr do 6. septembra 2023, aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a zaslať záujemcom vysvetlenie.
2. Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční dňa 4. septembra 2023 o 10:00 h. na adrese Robotnícka 17, 036 80 Martin, Slovenská republika. Bližšie informácie k účasti na obhliadke pre záujemcov sú uvedené v súťažných podkladoch k tejto zákazke.
3. Obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
4. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), je ho povinný vyplniť v súlade so ZVO. Obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti IV - globálny údaj.
5. Ponuky sa vyhotovujú elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a budú vložené do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovom sídle https://josephine.proebiz.com/. Podmienkou používania systému JOSEPHINE vrátane predkladania žiadostí o účasť a ponúk je registrácia a autentifikácia záujemcu v systéme JOSEPHINE. Záujemca má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) a bezpečnostným osobnostným kódom (eID BOK). Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE v prac. dňoch v čase od 8:00 do 16:00h a o dokončení autentifikácie informuje záujemcu e-mailom. Autentifikáciu je možné vykonať spôsobmi:
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou eID BOK. Právnickú osobu do systému JOSEPHINE registruje a autentifikuje jej štatutárny orgán alebo člen jej štatutárneho orgánu (ďalej len "štatutárny orgán") pomocou eID BOK štatutárneho orgánu;
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) záujemcu, resp. v prípade právnickej osoby jej štatutárneho orgánu na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE;
c) vložením dokumentu preukazujúceho záujemcu, resp. v prípade právnickej osoby jej štatutárny orgán na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo bol vyhotovený zaručenou konverziou;
d) vložením plnomocenstva na kartu užívateľa po registrácii, ktoré je podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom záujemcu, resp. v prípade právnickej osoby jej štatutárneho orgánu a aj splnomocnencom alebo bol vyhotovený zaručenou konverziou.
6. Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO.
7. Jedná sa o zelené verejné obstarávanie.
8. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie ak v lehote viazanosti ponúk nezíska financovanie zákazky z Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti v požadovanej výške.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.08.2023