Opravy, údržba a servis klimatizačných zariadení

  Zadávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
345.331,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.09.2023 09:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
15.08.2023
  Dátum zverejnenia:
21.08.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35946024
Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana ČAPKOVÁ
Telefón: +421 335315580
Fax: +421 248262910
Email: capkova.jana2@javys.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanieprofilov/zakazky/9542
Hlavná adresa(URL): https://www.javys.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa § 7 ods. 1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom.

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Opravy, údržba a servis klimatizačných zariadení
Referenčné číslo: 477391
II.1.2) Hlavný kód CPV
50730000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky sú opravy, údržba a servis klimatizačných zariadení v nasledovnom rozsahu:
- Plánovaná oprava klimatizačných zariadení
- Servis vnútorných klimatizačných jednotiek
- Servis vonkajších klimatizačných jednotiek
- Servis vzduchotechnických zariadení fan-coilov podokenných súprav
- Servis vzduchotechnických zariadení fan-coilov stropné kazetové súpravy
- Kontrola merania únikov chladiaceho média klimatizačných zariadení v zmysle Zákona č. 286/2009 Z. z.
- Oprava klimatizačných zariadení jednotiek
- Výmeny filtračných vložiek filtrov klimatizačných jednotiek
- Dodávka náhradných dielov
Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
345 331,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
SK023
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., v lokalitách:
- Pracovisko Jaslovské Bohunice
- Pracovisko RÚ RAO Mochovce
- Pracovisko FS KRAO Mochovce
- Pracovisko Bratislava, Tomášikova 22
II.2.4) Opis obstarávania:
Opravy, údržba a servis klimatizačných zariadení v nasledovnom rozsahu:
- Plánovaná oprava klimatizačných zariadení
- Servis vnútorných klimatizačných jednotiek
- Servis vonkajších klimatizačných jednotiek
- Servis vzduchotechnických zariadení fan-coilov podokenných súprav
- Servis vzduchotechnických zariadení fan-coilov stropné kazetové súpravy
- Kontrola merania únikov chladiaceho média klimatizačných zariadení v zmysle Zákona č. 286/2009 Z. z.
- Oprava klimatizačných zariadení jednotiek
- Výmeny filtračných vložiek filtrov klimatizačných jednotiek
- Dodávka náhradných dielov
Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
345 331,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2024
Dátum ukončenia: 31.12.2026
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Objednávateľ má právo, ale nie povinnosť, predĺžiť trvanie Zmluvy o tri (3) nasledujúce mesiace - a to aj opakovane v prípade, ak cena podľa tejto Zmluvy nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej alebo následne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Objednávateľ si musí svoje právo na prvé predĺženie platnosti Zmluvy uplatniť písomne u Poskytovateľa najneskôr do 31.12.2026, následné opakované predĺženie platnosti Zmluvy o ďalšie tri (3) mesiace je automatické, pokiaľ Zmluva nie je vypovedaná jednou zo Zmluvných strán s výpovednou lehotou jeden mesiac. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane, pričom maximálna doba trvania Zmluvy pri jej opakovanom predĺžení je najviac do 30.6.2027.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s § 38 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/477391.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: V súlade s § 38 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/477391.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: V súlade s bodom D.2.2 Súťažných podkladov.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. Podmienky súvisiace s identifikáciou subdodávateľov - bližšie informácie sú uvedené v bode 27.3.2 Súťažných podkladov.
2. Osobitné podmienky vykonania zákazky bližšie informácie sú uvedené v bode 27.6 Súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.09.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2023 11:00
Miesto: On-line sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie do lehoty na predkladanie ponúk prostredníctvom systému EPVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní. Komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená podľa § 51 Zákona o verejnom obstarávaní zabezpečuje otváranie ponúk prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v bode 22 Súťažných podkladov.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
a) Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk. Ak uchádzač je v tom istom postupe zadávania zákazky aj členom skupiny, ktorá predkladá ponuku na predmet zákazky, tak verejný obstarávateľ preskúma kolúziu vo verejnom obstarávaní v danej súvislosti a na základe výsledkov tohto preskúmania môže vylúčiť uchádzača, ktorý je súčasne aj členom skupiny dodávateľov.
b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku.
c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.
d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez EPVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov EPVO zverejnených na webovej stránke, (https://eplatforma.vlada.gov.sk/o-systeme/?csrt=6731380496925074397), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/477391. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom EPVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
e) Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej Súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.
f) Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 2 500,- eur.
g) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy, najskôr však od 1.1.2024.
h) Verejné obstarávanie sa bude realizovať ako tzv. super reverzný postup v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní, kedy vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
i) Lehota na poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy je v súlade s § 56 ods. 12 Zákona o verejnom obstarávaní 10 pracovných dní. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
j) Predmetná zákazka spĺňa atribúty sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní v zmysle dokumentu ÚVO Výber z metodických usmernení k sociálnemu aspektu, Júl 2020, uplatnením zmluvnej podmienky podporujúcej dôstojné pracovné podmienky - bod 5.14 Zmluvy.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.08.2023