Elektrická energia

  Zadávateľ:
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
  Predpokladaná hodnota:
276.100,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.09.2023 09:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.08.2023
  Dátum zverejnenia:
21.08.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00227811
Vyšné Hágy 10, 05984 Vysoké Tatry
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Rudolf Scholtz
Telefón: +421 524414111
Fax: +421 524497715
Email: rudolf.scholtz@vhagy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.hagy.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Elektrická energia
Referenčné číslo: EE/1/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa.
Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
276 100,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky elektrickej energie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku na všetkých odberných miestach verejného obstarávateľa, v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy, v predpokladanom objeme 1255 MWh za obdobie 12 mesiacov. Obdobie 12 mesiacov začína plynúť odo dňa účinnosti zmluvy - od 1.1.2024.
Súčasťou zadania predmetu zákazky je garancia dodávok v dohodnutom množstve po dobu platnosti zmluvy. Predmetom zákazky bude dodávka čistej komodity - silovej el. energie bez spotrebnej dane, bez distribučných poplatkov, distribučných a prenosových poplatkov a poplatkov za systémové služby.
Distribučné a prenosové poplatky a poplatky za systémové služby budú uchádzačmi nacenené na aktuálnej úrovni a budú tvoriť druhú časť naceňovanej avšak nesúťažnej zložky ceny. Táto zložka bude tvoriť spolu s cenou komodity celkovú predpokladanú cenu pre verejného obstarávateľa. Po rozhodnutí ÚRSO bude cena za distribúciu aktualizovaná a upravená dodatkom zmluvy na aktuálnu.
Garantovať kontinuitu dodávky elektrickej energie od začiatku plnenia zmluvy od 01.01.2024 od 00:00 hod do 31.12.2024 do 23:59:59 hod., t.j. po celú dobu plnenia zmlúv o združenej dodávke elektrickej energie, ako aj pri zmene dodávateľa elektrickej energie, okrem vyššej moci, plánovaných odstávok a vzniknutých porúch.
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je hodnota koeficientu Ki, čo je cena v € za 1 MWh
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
276 100,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2024
Dátum ukončenia: 31.12.2024
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Uvedené v súťažných podkladoch
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.09.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.09.2023 10:00
Miesto: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy,
059 84 Vyšné Hágy 1, kancelária právneho oddelenia
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v IS EVO, je v súlade s § 54 ods. 3 ZVO neverejné z dôvodu použitia elektronickej aukcie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky v súlade s § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: Vzhľadom na charakter, komplexnosť a neoddeliteľnosť predmetu zákazky nie je možné predmet zákazky rozdeliť na časti. Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdeliť predmet zákazky z dôvodov komplexného zabezpečenia dodávky elektrickej energie nevyhnutného pre chod zdravotníckeho zariadenia a zásobovania elektrickou energiou všetky odberné miesta verejného obstarávateľa.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.08.2023