Zabezpečenie stravovacích kariet pre zamestnancov MK SR

  Zadávateľ:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
90.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
30.05.2023
  Dátum zverejnenia:
31.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
IČO: 00165182
Námestie SNP 33, 81331 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Petrovičová
Telefón: +421 220482555
Email: jana.petrovicova@culture.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8213
Hlavná adresa(URL): http://www.culture.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zabezpečenie stravovacích kariet pre zamestnancov MK SR
Referenčné číslo: MK-4263/2023-443
II.1.2) Hlavný kód CPV
55520000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa formou stravných poukážok v elektronickej podobe (stravovacie karty), v súlade s aktuálne platnými ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov na obdobie do 30.6.2024 odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch. .
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
90 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30199770-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa, na základe aktuálnych požiadaviek, priebežným dodaním stravnej poukážky v elektronickej podobe (stravovacia karta) v predpokladanom počte zamestnancov 60 na obdobie do 30.6.2024.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
90 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní: je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu; nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a
nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 40 ods.6 písm. f) a § 23 zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením podľa vzoru uvedeného v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.05.2023