KOMPLEXNÉ POSKYTOVANIE MOBILNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB

  Zadávateľ:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  Predpokladaná hodnota:
83.814,86 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.06.2023 09:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
30.05.2023
  Dátum zverejnenia:
31.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
IČO: 36078913
Nám. Jána Herdu 2, 91701 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslava Šipkovská
Telefón: +421 335565153
Email: jaroslava.sipkovska@ucm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.ucm.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
KOMPLEXNÉ POSKYTOVANIE MOBILNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB
II.1.2) Hlavný kód CPV
64200000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Poskytnutie elektronických telekomunikačných a dátových služieb, špecifikovaných v Prílohe č.1 - Opis predmetu zákazky vo Výzve na predkladanie ponúk. Dodanie mobilných telekomunikačných zariadení - mobilné telefóny a dátové zariadenia a zriadenia paušálnych programov podľa požiadaviek v zmysle výzvy a Zmluvy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
83 814,86 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
64212000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 577/2, Trnava, 917 01
II.2.4) Opis obstarávania
Poskytnutie elektronických telekomunikačných a dátových služieb, špecifikovaných v Prílohe č.1 - Opis predmetu zákazky vo Výzve na predkladanie ponúk. Dodanie mobilných telekomunikačných zariadení - mobilné telefóny a dátové zariadenia a zriadenia paušálnych programov podľa požiadaviek v zmysle výzvy a Zmluvy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
83 814,86 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejné obstarávanie je realizované cez EVO. Súťažné podklady budú zverejnené na profile verejného obstarávateľa.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ust. § 32 ods. 1 písm. e) zákona je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a podľa ust. § 32 ods. 1 písm. f) zákona nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.06.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk: 13.06.2023, do 9:00 hod.
Lehota na otváranie ponúk: 13.06.2023 o 9:15 hod.
Trvanie RD: 24 mesiacov
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.05.2023