„Most ev. č. 1558-001 cez potok Štiavnička - Hokovce“ – projektová dokumentácia

  Zadávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
64.909,10 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.06.2023 08:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
25.05.2023
  Dátum zverejnenia:
31.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Nitriansky samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37861298
Rázusova 2/A , 94901 Nitra
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Ľudmila Števicová
Telefón: +421 376925903
Email: ludmila.stevicova@unsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3011
Hlavná adresa(URL): www.unsk.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
„Most ev. č. 1558-001 cez potok Štiavnička - Hokovce“ – projektová dokumentácia
II.1.2) Hlavný kód CPV
71250000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) stavebného objektu Most ev. č. 1558-001 cez potok Štiavnička - Hokovce" v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS).
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
64 909,10 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nitriansky samosprávny kraj, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
II.2.4) Opis obstarávania:
-dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS),
-inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia,
-výkon autorského dozoru (AD) v rozsahu 80 hodín
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
64 909,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzači musia spĺňať podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.
1 zákona o verejnom obstarávaní. Na preukázanie splnenia osobného postavenia sú povinný predložiť doklady podľa §
32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Hospodársky subjekt môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia osobného postavenia uchádzačov platným
zápisom uchádzača do Zoznamu hospodárskych subjektov alebo ich môže predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o
verejnom obstarávaní vyplnením Jednotného európskeho dokumentu.
Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Uchádzač alebo záujemca (so sídlom na území SR) nie je povinný predložiť doklady:
- Podľa § 32 ods. 2, písm. a) ZVO: avšak ak uchádzač alebo záujemca, ktorý je fyzickou osobou nepredloží doklad podľa
§ 32 ods. 2 písm. a) alebo nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, je povinný na účely preukázania
podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na
vyžiadanie výpisu z registra trestov.
- Podľa § 32 ods. 2, písm. b) a c) ZVO
- Podľa § 32 ods. 2, písm. d) ZVO
- Podľa § 32 ods. 2, písm. e) ZVO
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: V zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.06.2023 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.06.2023 10:00
Miesto: Verejný obstarávateľ na otváranie ponúk použije funkcionalitu on-line sprístupnenia otvárania ponúk. V tomto
prípade bude v čase otvárania ponúk cez IS EVO automaticky odoslaná zápisnica z otvárania ponúk všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení: V prípade zrušenia podľa § 57 zákona o verejnom obstarávan
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Zákazka je zadávaná postupom superreverznej súťaže podľa
§ 66 ods. 7 písm. b) podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej ako zákon o verejnom obstarávaní) prostredníctvom informačného systému
Elektronického verejného obstarávania (ďalej IS EVO)
2. Zábezpeka sa nevyžaduje.
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačom v zmysle § 20 ods. 2 ZVO sa bude
uskutočňovať elektronicky prostredníctvom IS EVO. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v
súťažných podkladoch.
4. Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
5. Súťažné podklady, ich zmena a doplnenie budú zverejnené aj v profile verejného obstarávateľa v príslušnej zákazke.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.05.2023