Inkluzívne detské ihrisko RODINKA

  Zadávateľ:
Obec Jacovce
  Predpokladaná hodnota:
53.151,95 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
24.05.2023
  Dátum zverejnenia:
26.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Jacovce
IČO: 00699209
Farská 288/6, 95621 Jacovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Rybnikár
Telefón: +421 918510955
Email: precizia@precizia.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Inkluzívne detské ihrisko RODINKA
Referenčné číslo: INV-1245/321/2023-1245/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vybudovanie detského ihriska pre voľnočasové aktivity detí a rodičov. Zostava ihriska obsahuje aj inkluzívne prvky, čím ponúka možnosť trávenia času pri hre s rovesníkmi aj deťom s určitými hendikepmi. Prvky ihriska majú deťom poskytnúť podnety pre aktívnu a kreatívnu hru.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
53 151,95 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45236210-5
37535200-9
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Jacovce
II.2.4) Opis obstarávania
Zákazka zahŕňa dodanie a montáž informačnej tabule, hracích prvkov: Hojdačka hniezdo, Reťazové hojdačky pre 4 deti, Pieskovisko čln, Loď Nina, Kolotoč, Zemné práce, Základy, Spevnené plochy a Ostatné konštrukcie a práce podľa projektovej dokumentácie a v rozsahu podľa Výkazov výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
53 151,95 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa verejným obstarávateľom vyžadované podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:
- písm. e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
- písm. f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač preukazuje splnenie vyžadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO:
- písm. e): doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač so sídlom na území SR nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, verejný
obstarávateľ splnenie podmienky účasti overí v Obchodnom registri SR alebo v Živnostenskom registri alebo v
zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie ÚVO.
- písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky zariadenia budú vyrobené v súlade so schválenou PD a zákazka musí byť zrealizovaná v súlade s PD.
Predmet zákazky sa bude financovaný z pridelenej dotácie zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu obce.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.05.2023