Rozvoj governance a úrovne IKB v NOÚ

  Zadávateľ:
Národný onkologický ústav
  Predpokladaná hodnota:
150.509,66 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.06.2023 12:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
25.05.2023
  Dátum zverejnenia:
26.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Národný onkologický ústav
IČO: 00165336
Klenová 1, 83310 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Hana Šlachtová
Telefón: +421 908464595
Fax: +421 254772008
Email: slachtova@tendrex.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/627
Hlavná adresa(URL): https://www.nou.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rozvoj governance a úrovne IKB v NOÚ
Referenčné číslo: 25052023/KB/NOU/II
II.1.2) Hlavný kód CPV
72000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je aktualizácia už existujúcich a zavedenie chýbajúcich procesov governance kybernetickej
bezpečnosti, vypracovanie všetkej potrebnej dokumentácie vrátane stratégie a smerníc, a v pilotnej implementácii
nasadiť sekundárne aktivity typu zavedenia bezpečnostných technológií, riadenia bezpečnosti prevádzky, HA NGFW, VPN s MFA, Endpoint Security s EDR a LMS.
Detailný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 tejto Výzvy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
150 509,66 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48100000-9
72263000-6
72261000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava, oddelenie informačných technológií.
II.2.4) Opis obstarávania
Stručný opis predmetu zákazky je uvedený v bode II.1.4) tohto oznámenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
150 509,66 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPll-2022/7/20-DOP

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač musí preukázať, že je oprávnený poskytovať službu/služby, ktoré sú predmetom tejto 1/2 zákazky (napr. podľa výpisu z obchodného registra, živnostenského registra a pod.). Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť preverí z verejne dostupných databáz. Ak takéto overenie nie je možné, uchádzač predloží dôkaz o oprávnení poskytovať predmetnú službu/služby.
b) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží čestné vyhlásenie o skutočnosti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla miesta podnikania, alebo obvyklého pobytu (Príloha č. 3 tejto
Výzvy).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
- podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov je uvedená v bode 11. Výzvy na predkladanie ponúk.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania v rámci
poskytnutia riadnej súčinnosti podľa § 56 ods. 8 a ods. 9 zákona bude povinný:
a) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaj o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 ods. 3 zákona, v prípade, že uchádzač zabezpečuje realizáciu predmetu zákazky subdodávateľmi,
b) mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom (ak
uplatniteľné); uvedená požiadavka sa vzťahuje aj na subdodávateľov uchádzača podľa osobitného predpisu a zákona.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.06.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Neboli uplatnené sociálne aspekty, zelené VO, obstarávanie inovácií - d) žiadne z uvedených.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.05.2023