Prieskum informovanosti o možnostiach podpory z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

  Zadávateľ:
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
9.600,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
25.05.2023
  Dátum zverejnenia:
26.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
IČO: 30416094
Námestie slobody 6, 81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Katarína Molčanová
Telefón: +421 259494462
Email: katarina.molcanova@mindop.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2305
Hlavná adresa(URL): http://www.mindop.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prieskum informovanosti o možnostiach podpory z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Referenčné číslo: A/2023/AE32/3
II.1.2) Hlavný kód CPV
79300000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je komplexná realizácia a vyhodnotenie reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky zameraného na informovanosť širokej verejnosti o možnostiach podpory z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, informatizácie, výskumu, vývoja a inovácií na území Slovenskej republiky. Prieskum bude realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov vo veku 15+ náhodným výberom zo všetkých sociálnych skupín formou dotazníka metódou zberu dát face to face.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej len Zmluva).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
9 600,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79320000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Iné ako sídlo verejného obstarávateľa: Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
pozri bod II.1.4) Stručný opis oznámenia
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
9 600,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPII/ TP1-OPII-2016-MDVSR/ projekt: Štúdie, analýzy, posudky a poradenské služby pre podporu riadenia OPII; kód ITMS2014+: 311081G116

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO:
Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže predložením naskenovaného originálu/ úradne osvedčenej kópie dokladu o oprávnení poskytovať služby, nie staršieho ako tri mesiace, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. (Výpis z Obchodného alebo živnostenského registra). Uchádzač musí mať v Obchodnom/Živnostenskom registri zapísaný predmet činnosti, ktorý zodpovedá predmetu zákazky ako napr. výskum/prieskum trhu a verejnej mienky

Právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v registroch nemajú povinnosť predkladať výpis z Obchodného alebo živnostenského registra.
-Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO preverí z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov z portálu oversi.gov.sk, ktorý je vedený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO:
Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže predložením naskenovaného originálu čestného vyhlásenia, v ktorom prehlási, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 je možné nahradiť podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:
Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam poskytnutých služieb (zákaziek) obdobného charakteru, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania, v kumulatívnej hodnote minimálne 10 000,00 eur a to tak, aby zoznam obsahoval minimálne jednu službu obdobného charakteru ako je predmet zákazky. Za služby obdobného charakteru sa považujú prieskum verejnej mienky realizovaný na reprezentatívnej vzorke minimálne 1000 respondentov (v prípade každej poskytnutej služby) vo veku 15+ náhodným výberom zo všetkých sociálnych skupín, metódou zberu dát face-to-face.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby zoznam obsahoval min (pozri prílohu č. 4 Výzvy):
-názov a sídlo odberateľa
-názov zmluvy/objednávky
-predmet poskytnutej služby (stručný opis poskytnutých služieb)
-cena poskytnutej služby v eur celkom za požadované obdobie
-doba poskytnutia od - do (deň/ mesiac/ rok)
-finančný podiel na poskytnutí služieb v eur a v %
-počet respondentov (min 1000)
-kontaktné údaje odberateľa, kde je možné uvedené informácie overiť (meno a priezvisko, tel. č., e-mail dobrovoľný údaj)
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V rámci súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať, aby úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predložil:
zmluvu vrátane príloh podpísanú úspešným uchádzačom v šiestich rovnopisoch.

V prípade, ak úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, verejný obstarávateľ je oprávnený uskutočniť procesný úkon vedúci k identifikovaniu nového úspešného uchádzača, ďalšieho v poradí.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku pre požadovaný predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zrušenie verejného obstarávania

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu (ďalej len EK), ktorá sa realizuje prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy informačného systému elektronického verejného obstarávania EVO (ďalej len IS EVO). Verejný obstarávateľ poskytuje všetky podklady potrebné k vypracovaniu ponuky v profile verejného obstarávateľa k danej zákazke a v IS EVO.
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov/ uchádzačov, že ponuky sa predkladajú elektronicky výlučne prostredníctvom IS EVO. Záujemcovia/ uchádzači majú priamy a neobmedzený prístup k podkladom, a preto verejný obstarávateľ nebude poskytovať záujemcom podklady v listinnej podobe.
Pre účasť v zákazke je potrebné si vytvoriť účet v informačnom systéme Úradu pre verejné obstarávanie (IS ÚVO). Vytvorenie používateľského účtu sa realizuje na portáli www.uvo.gov.sk kliknutím na odkaz Privátna zóna (1.) a následne na zelené tlačidlo Vytvoriť účet (2.).
Následne je potrebné vytvoriť a validovať hospodársky subjekt. Vytvorenie nového hospodárskeho subjektu sa realizuje v zóne Záujemcu/ Uchádzača v menu Hospodárske subjekty (1.) kliknutím na zelené tlačidlo Pridať hospodársky subjekt (2.). Pre vytvorenie nového hospodárskeho subjektu, ktorý ešte nie je registrovaný v IS EVO, je potrebné kliknúť na tlačidlo Registrácia (3.). Po odoslaní registračného formulára Vám bude validačný kód zaslaný buď do schránky na ÚPVS (www.slovensko.sk), ak je aktivovaná na doručovanie alebo poštou doporučene do vlastných rúk. Po jeho doručení stlačte tlačidlo Validovať a zadajte kód.
Podrobný postup je upravený v príručke pre záujemcu/ uchádzača, zverejnenej na https://eplatforma.vlada.gov.sk/dokumentacia v časti Záujemca/ Uchádzač. Viac o IS EVO nájdete tu https://eplatforma.vlada.gov.sk/najcastejsie-otazky/?csrt=17370313562132122269 .
Pre viac informácií pozri bod 18 Výzvy - KOMUNIKÁCIA.


ĎALŠIE OSOBITNÉ INFORMÁCIE A PODMIENKY (bod 23. Výzvy)
24.1.Uchádzač berie na vedomie, že predložením ponuky súčasne potvrdzuje súhlas s podmienkami tejto výzvy a návrhom zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.
24.2.Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
24.3.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pred podpisom zmluvy overiť kapacity týkajúce sa plnenia predmetu zákazky, najmä vo vzťahu k subdodávateľom, ak sú známi.
24.4.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo kontroly údajov uvedených v ponuke uchádzača pred podpisom zmluvy. V prípade, ak verejný obstarávateľ zistí nesúlad údajov uvedených v ponuke uchádzača s údajmi uvedenými vo výpise z obchodného registra alebo živnostenského registra alebo zistí uvedenie klamlivých informácií, je oprávnený uskutočniť procesný úkon vedúci k identifikácií nového úspešného uchádzača, ďalšieho v poradí.
24.5.V prípade, ak dôjde k plneniu zmluvy prostredníctvom subdodávateľa, predloží úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy vyplnený zoznam subdodávateľov (Príloha č. 3 Zmluvy).
24.6.V rámci súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať, aby úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predložil:
24.6.1.zmluvu vrátane príloh podpísanú úspešným uchádzačom v šiestich rovnopisoch.
24.7.V prípade, ak úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, verejný obstarávateľ je oprávnený uskutočniť procesný úkon vedúci k identifikovaniu nového úspešného uchádzača, ďalšieho v poradí.
24.8.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku pre požadovaný predmet zákazky.
24.9.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zrušenie verejného obstarávania.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.05.2023