Služby zabezpečujúce mediálne plánovanie a poradenstvo v oblasti médií a v krajinách EÚ

  Zadávateľ:
SLOVAKIA TRAVEL
  Predpokladaná hodnota:
96.860,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.06.2023 12:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
24.05.2023
  Dátum zverejnenia:
26.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
SLOVAKIA TRAVEL
IČO: 53667506
Suché mýto 7045/1, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Barbora Azudová
Telefón: +421 948990360
Email: obstaravanie@slovakia.travel
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.slovakiatravel.org
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Služby zabezpečujúce mediálne plánovanie a poradenstvo v oblasti médií a v krajinách EÚ
Referenčné číslo: ST/098/2023/SE/VO
II.1.2) Hlavný kód CPV
79413000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Poskytovanie komplexných služieb plánovania, analýz a strategického aj operatívneho poradenstva mediálnej agentúry s rozsahom špecifikovaným vo výzve. Podrobnejší Opis je vymedzený v Súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
96 860,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Suché mýto č. 7045/1, 811 03 Bratislava - Staré mesto
II.2.4) Opis obstarávania
Poskytovanie komplexných služieb plánovania, analýz a strategického aj operatívneho poradenstva mediálnej agentúry s rozsahom špecifikovaným vo výzve.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
96 860,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky účasti dokladom podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, tzn. písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a písm. f) zákona o verejnom obstarávaní čestným vyhlásením, resp. preukáže podmienky účasti spôsobom podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ v súlade s §32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oznamuje, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy (ako orgán verejnej moci).
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť predložením dokladov podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce štyri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky (poradenské služby mediálnej agentúry) za posledné 4 roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len rozhodné obdobie), pričom vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň odoslania tejto výzvy na predkladanie ponúk záujemcom/uchádzačom. Uchádzač je povinný uviesť 1 zákazku na poradenské služby mediálneho charakteru, ktoré poskytoval v Slovenskej republike v minimálnej hodnote 15 000 eur bez DPH, 2 zákazky na poradenské služby mediálneho charakteru, ktoré poskytoval v minimálne v dvoch krajinách (každú v inej krajine) iných ako Slovenská republika. Zákazky realizované v iných krajinách EÚ ako Slovenská republika musia byť každá realizovaná v inej krajine EÚ a každá musí byť v minimálnej hodnote 15 000 eur bez DPH. Táto podmienka účasti môže byť splnená aj jednou alebo menším počtom zákaziek za predpokladu, že budú realizované na Slovensku a dvoch rôznych krajinách EÚ v kumulatívnej hodnote minimálne vo výške 45 000 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ za služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky považuje
1. navrhnutie mediálnej stratégie,
2. navrhnutie mediamixu
3. príprava kompletného mediaplánu na konkrétnu kampaň,
4. príprava produkčných plánov
5. príprava detailnej postbuy analýzy.
Uchádzač je povinný v rámci poskytnutej referencie/referencií preukázať poskytnutie všetkých týchto služieb (od 1 5) kumulatívne.

V prípade, ak uchádzač realizoval zákazku ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta do požadovanej minimálnej úrovne iba finančný objem zákazky, zabezpečenej ním samotným v rozhodnom období.

Zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:
a)Názov a sídlo odberateľa,
b)Predmet zákazky,
c)Detailný popis zákazky,
d)Celková cena plnenia,
e)Relevantná cena plnenia (vo finančnom vyjadrení cena v EUR bez DPH) skutočne poskytnutých služieb na zákazke, pričom uchádzač v prípade poskytnutia služby v inom ako rozhodnom období, vyčísli cenu plnenia v rozhodnom období. V prípade zákazky, ktorá pozostávala z rôznych predmetov plnenia, z ktorých niektoré nespadajú do stanovenej definície rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky uchádzač vyčísli relevantnú cenu plnenia.
f)Skutočnú lehotu dodania/poskytnutia služby,
g)Tel. Kontakt na odberateľa, kde si verejný obstarávateľ môže overiť plnenie zákazky,
h)Kontrolný zoznam k zoznamu poskytnutých služieb

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.06.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.05.2023