Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď

  Zadávateľ:
Mesto Sereď
  Predpokladaná hodnota:
790.716,11 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.06.2023 12:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
25.05.2023
  Dátum zverejnenia:
26.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Sereď
IČO: 00306169
Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marianna Grillová
Telefón: +421 907983608
Email: marianna.grillova@sered.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4249
Hlavná adresa(URL): www.sered.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď
Referenčné číslo: 1/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212200-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Projekt je zameraný na výstavbu nového športového areálu so zameraním na raketové športy, konkrétne tenis. Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom.
Projekt obsahuje stavebné práce na stav. objektoch:
SO01 Búracie práce a výruby,
SO02 Komunikácie a spevnené plochy,
SO03 Tenisové kurty,
SO04 Sadové úpravy,
SO05 Areálové rozvody NN a VO,
SO06 Areálové r.vody a kanal.,
SO07 Obslužná budova a šatne,
SO08 Malá architektúra a mobiliár,
SO09 Závlaha areálu,
SO10 Rekonš.obsl.budovy,
SO11 Oplotenie a
SO12 Studňa.
V projekte sa plánuje vybudovať 4 dvorce s antukovým povrchom a 1 dvorec s celoročným umelým povrchom s infraštruktúrou (šatne, umyváreň, sprchy, toalety, studňa a iné).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
790 716,11 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45315100-9
45236110-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Sereď, ul. Parková, parc. číslo 5/1, 5/3 a 5/4, k.ú. Sereď
II.2.4) Opis obstarávania
Projekt je zameraný na výstavbu nového športového areálu so zameraním na raketové športy, konkrétne tenis. Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom.
Projekt obsahuje stavebné práce na stav. objektoch:
SO01 Búracie práce a výruby,
SO02 Komunikácie a spevnené plochy,
SO03 Tenisové kurty,
SO04 Sadové úpravy,
SO05 Areálové rozvody NN a VO,
SO06 Areálové r.vody a kanal.,
SO07 Obslužná budova a šatne,
SO08 Malá architektúra a mobiliár,
SO09 Závlaha areálu,
SO10 Rekonš.obsl.budovy,
SO11 Oplotenie a
SO12 Studňa.
V projekte sa plánuje vybudovať 4 dvorce s antukovým povrchom a 1 dvorec s celoročným umelým povrchom s infraštruktúrou (šatne, umyváreň, sprchy, toalety, studňa a iné).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
790 716,11 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 9
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k podpisu zmluvy poskytnutia finančného príspevku z Fondu na podporu športu (výzva č.2022/002) na realizáciu diela (projektu), O schválení finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu (výzva č. 2022/002), t.j. o rozsahu realizácie diela, objednávateľ bezodkladne informuje zhotoviteľa.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnených vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Vo vzťahu k preukazovaniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie overí z informačných systémov verejnej správy.
V prípade, že z technických príčin nebude môcť verejný obstarávateľ uvedené doklady získať, je oprávnený ich od uchádzača písomne dožiadať.

UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO vo forme a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Bod 1
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní: predložením zoznamu uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru (športové povrchy) predchádzajúcich päť kalendárnych rokov od vyhlásenia verejného obstarávania vo vestníku s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia.
Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

Bod 2
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Bod 3
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) Zákona o verejnom obstarávaní: Systém environmentálneho manažérstva
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Bod 1.

Uchádzač preukáže uskutočnenie zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru stavebnej práce a to v min. objeme 100 000,00 EUR bez DPH/zákazka. Za stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru bude verejný obstarávateľ považovať realizáciu antukových tenisových dvorcov a športových umelých povrchov. Z dôvodu rozdielnych materiálových a technologických postupov, ktoré sú určené pre rozdielne typy vonkajších športových povrchov je potrebné aby uchádzač predložil zvlášť referencie za posledných 5 rokov za realizáciu antukových tenisových dvorcov a zvlášť za realizáciu umelých povrchov, spolu za všetky povrchy v min. objeme 100 000,00 EUR bez DPH.

Bod 2.
a) Minimálne jednu osobu spôsobilú podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, v platnom znení s odbornou spôsobilosťou stavbyvedúceho obor pozemné stavby a praxou v oblasti pozemných stavieb - uchádzač predloží oprávnenie.
Uchádzač tiež predloží životopis tejto osoby kde preukáže odbornú prax stavbyvedúceho min. 5 rokov (skúsenosti a prax v oblasti pozemných stavieb),
Splnenie predpokladov uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu odborníka, s minimálnym obsahom:
1. profesijného životopisu podpísaného dotknutou osobou stavbyvedúci, z ktorého je zrejmé jeho vzdelanie, priebeh zamestnaní a požadované skúsenosti,
2. súčasná pracovná pozícia a terajší zamestnávateľ alebo sa uvedie SZČO, PO a pod.,
3. kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu zákazky (doklad),
4. prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k požadovanej činnosti odborníka,
5. čestné vyhlásenie, že bude uchádzačovi k dispozícii na plnenie zmluvy počas celej realizácie prác, podpísané odborne spôsobilou osobou pre realizáciu stavby.

b) Minimálne jednu osobu spôsobilú ako elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky pre elektrické zariadenia:
- jedna osoba s osvedčením elektrotechnika na elektrické zariadenia a osvedčenie na riadenie činnosti alebo na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky pre elektrické zariadenie vydané podľa § 23 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. a vrátane povolenia tejto osoby na realizáciu prác vo výškach.
Splnenie predpokladov uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu odborníka, s minimálnym obsahom:
1. profesijného životopisu podpísaného dotknutou osobou elektrotechnika z ktorého je zrejmé jeho vzdelanie, priebeh zamestnaní a požadované skúsenosti,
2. osvedčenie elektrotechnika na elektrické zariadenia a osvedčenie na riadenie činnosti alebo na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky pre elektrické zariadenie vydané podľa § 23 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., alebo iný rovnocenný doklad, ktorý vydal príslušný orgán iného členského štátu deklarujúci oprávnenie na výkon daných činností podľa príslušných právnych predpisov, alebo ekvivalentný doklad platný v krajinách Európskej únie,
3. povolenia na realizáciu prác vo výškach,
4. čestné vyhlásenie elektrotechnika, že bude uchádzačovi k dispozícii na plnenie zmluvy počas celej realizácie prác, podpísané odborne spôsobilou osobou pre realizáciu stavby.

Bod 3.
Uchádzač musí preukázať, že má zavedený systém manažérstva kvality, ktorý použije pri plnení zmluvy:

Ako dôkaz zavedeného systému manažérstva kvality preukáže uchádzač platným dokladom:
Certifikátom ISO 14001:2015 (Výstavba športovísk), alebo rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, že uchádzač má vo svojej organizácii zavedený systém environmentálneho manažérstva pre rozsah služieb a činností: Výstavba športovísk vydaný akreditovaným certifikačným orgánom. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
uskutočňovať práce len počas priaznivého počasia,
zabezpečí kompletnú realizáciu diela podľa platných STN a zabezpečiť revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje platná právna úprava,
požadujeme zabezpečiť potrebné vytýčenie inžinierskych sietí,
zabezpečiť osadenie prenosného dopravného značenia,
zabezpečiť osadenie oplotenia v priestore miesta realizácie projektu, tak aby neprišlo k obmedzeniu vstupu do zámockého parku a kaštieľa v Seredi práce budú realizované na etapy,
poistenie v komerčnej poisťovacej spoločnosti poskytujúce poistné služby na území SR proti možným škodám spôsobeným činnosťou svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov a to počas realizácie predmetu zmluvy vo výške vysúťaženej sumy úspešným uchádzačom.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.06.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.06.2023 12:00
Miesto: Mestský úrad Sereď
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk bude prítomná komisia verejného obstarávateľa a môžu byť prítomní uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili svoje ponuky. Otváraním ponúk sa uskutoční sprístupnením predložených dokladov verejnému obstarávateľovi v elektronickom nástroji EVO.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
d)
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.05.2023