Opravy konštrukcií z keramických dlažieb v objektoch AOS

  Zadávateľ:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
  Predpokladaná hodnota:
90.353,02 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
24.05.2023
  Dátum zverejnenia:
25.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
IČO: 37910337
Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Nicole Oravcová
Telefón: +421 442883015
Email: obstaravanie@aos.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.aos.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Opravy konštrukcií z keramických dlažieb v objektoch AOS
Referenčné číslo: AOS-81/14-64/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
45453100-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
-vypracovanie cenovej ponuky podľa výkazov výmer Prílohy č. 1

-predmetom zákazky je oprava konštrukcií dlažieb v objektoch AOS:
SO 01 - Hlavné vonkajšie schodisko -Vstup do Kt.A a Kt.B
SO 02 - Státie na Veľkej tribúne - Hlavné nástupisko
SO 03 - Státie na Malej tribúne - Hlavné nástupisko
SO 04 - Átrium pri foajé vstupu do Kt.A a Kt.B

Doplňujúce CPV:
-45262500-6 Murovanie a murárske práce
-45262300-4 Betonárske práce
-44111000-1 Stavebné materiály
-45432112-2 Kladenie dlažby
-60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
90 353,02 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Akadémia ozbrojených síl, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
II.2.4) Opis obstarávania
-vypracovanie cenovej ponuky podľa výkazov výmer Prílohy č. 1

-predmetom zákazky je oprava konštrukcií dlažieb v objektoch AOS:
SO 01 - Hlavné vonkajšie schodisko -Vstup do Kt.A a Kt.B
SO 02 - Státie na Veľkej tribúne - Hlavné nástupisko
SO 03 - Státie na Malej tribúne - Hlavné nástupisko
SO 04 - Átrium pri foajé vstupu do Kt.A a Kt.B
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
90 353,02 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uverejnené vo výzve na predloženie cenovej ponuky
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uverejnené vo výzve na predloženie cenovej ponuky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.05.2023