Zameranie areálu a objektov účelového zariadenia Úradu vlády - Villa Klotilda

  Zadávateľ:
Úrad vlády Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
35.248,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
24.05.2023
  Dátum zverejnenia:
25.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO: 00151513
Námestie slobody 1, 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: RNDr. Ľubomíra Mancošová
Telefón: +421 220925916
Email: lubomira.mancosova@vlada.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/234
Hlavná adresa(URL): www.vlada.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Zameranie areálu a objektov účelového zariadenia Úradu vlády - Villa Klotilda
Referenčné číslo: 5219/2023/OVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
71354300-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Verejný obstarávateľ požaduje polohopisné a výškopisné zameranie pozemku a všetkých objektov účelového zariadenia Úradu vlády - Villa Klotilda.
Predmetom zákazky je i
- polohopisné a výškopisné zameranie pozemku, vrátane zamerania rastlej zelene, drobnej architektúry, oplotenia;
- poloha priebehu inžinierskych sietí;
- zameranie skutočného stavu všetkých objektov / Kamzík, Koliba, vrátnica a okolia / vrátane interiéru;
- 3D laserové skenovanie (Point cloud);
- fotogrametria;
- nalietavanie dronom (záznam stavu strešnej roviny a dažďových zvodov);
- vyhotovenie 3D modelu (BIM, IFC);
- vyhotovenie 2D dokumentácie (DWG) / pôdorysy, pohľady, rezy každým domom, strechy/;
- harmonogram pracovných činností...

Verejný obstarávateľ požaduje vo všetkých objektoch zamerať polohu:
- el. rozvádzacích skríň;
- šácht;
- vodomerov;
- vykurovacích telies;
- hydrantov a hasiacich prístrojov;
- zabudovaných technologických častí objektu a ich rozvody.

Verejný obstarávateľ požaduje i vytvorenie rezervy rezopohľadov v celkovom počte 10 ks a detailov 25 ks.

Celkový rozsah zákazky a podrobnejšie informácie k opisu predmetu zákazky sa nachádzajú v prílohe č. 1 výzvy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
35 248,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
ÚZ Villa Klotilda, 062 01 Starý Smokovec
II.2.4) Opis obstarávania
Verejný obstarávateľ požaduje polohopisné a výškopisné zameranie pozemku a všetkých objektov účelového zariadenia Úradu vlády - Villa Klotilda.
Predmetom zákazky je i
- polohopisné a výškopisné zameranie pozemku, vrátane zamerania rastlej zelene, drobnej architektúry, oplotenia;
- poloha priebehu inžinierskych sietí;
- zameranie skutočného stavu všetkých objektov / Kamzík, Koliba, vrátnica a okolia / vrátane interiéru;
- 3D laserové skenovanie (Point cloud);
- fotogrametria;
- nalietavanie dronom (záznam stavu strešnej roviny a dažďových zvodov);
- vyhotovenie 3D modelu (BIM, IFC);
- vyhotovenie 2D dokumentácie (DWG) / pôdorysy, pohľady, rezy každým domom, strechy/;
- harmonogram pracovných činností...

Verejný obstarávateľ požaduje vo všetkých objektoch zamerať polohu:
- el. rozvádzacích skríň;
- šácht;
- vodomerov;
- vykurovacích telies;
- hydrantov a hasiacich prístrojov;
- zabudovaných technologických častí objektu a ich rozvody.

Verejný obstarávateľ požaduje i vytvorenie rezervy rezopohľadov v celkovom počte 10 ks a detailov 25 ks.

Celkový rozsah zákazky a podrobnejšie informácie k opisu predmetu zákazky sa nachádzajú v prílohe č. 1 výzvy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
35 248,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO. Overuje si verejný obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí preukázať technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť predložením dokumentov/dokladov podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.

Uchádzač musí preukázať technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť predložením dokumentov/dokladov podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO.

Uchádzač musí preukázať technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť predložením dokumentov/dokladov podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO.

Podrobnejšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti sa nachádzajú v prílohe vo Výzve na predkladanie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Na preukázanie splnenia minimálnych požiadaviek podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO verejný obstarávateľ požaduje predložiť min. 3 referencie o poskytnutých službách rovnakého alebo podobného predmetu zákazky za uvedené obdobie, pričom dve referencie musia byť v hodnote 20 000,00 EUR s DPH (kumulatívne).

Na preukázanie splnenia minimálnych požiadaviek podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO sa vyžaduje uviesť údaje minimálne o jednej (1) osobe a predložiť jeho doklad - platné autorizačné oprávnenie autorizovaného geodeta a kartografa na výkon geodetických a kartografických činností v zmysle a rozsahu § 6 zákona č. 215/1995.

Uchádzač na preukázanie splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO musí vo svojej ponuke predložiť sken povolenia od Dopravného úradu na používanie dronu na podnikateľské účely, t. j. platné povolenie na vykonávanie leteckých prác Držiteľ UAV PVLP/ AW Certificate Holders.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.05.2023