Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu interiéru BZU

  Zadávateľ:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
  Predpokladaná hodnota:
12.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.06.2023 09:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
24.05.2023
  Dátum zverejnenia:
25.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
IČO: 37910337
Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Nicole Oravcová
Telefón: +421 442883015
Email: obstaravanie@aos.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.aos.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu interiéru BZU
Referenčné číslo: AOS-I81/14-62/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
71250000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na Stavebné úpravy budovy č.8 v rozsahu:
zameranie vstupných podkladov stavu objektu, resp. priestorov v rozsahu potrebnom pre spracovanie PD,
zabezpečenie projektovej prípravy stavby realizačný projekt na stavebné úpravy (búracie práce, murované priečky, SDK steny, SDK podhľady, omietky, nivelačné vrstvy),
zabezpečenie projektovej prípravy stavby realizačný projekt na interiérové vybavenie budovy (výmena zariaďovacích predmetov, keramických obkladov a dlažieb, podlahovín, stolárske výrobky, nátery a maľby),
zabezpečenie projektovej prípravy stavby - realizačný projekt na modernizáciu rozvodov (stupačkových a ležatých) ZTI a VZT, ai.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
12 500,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Akadémia ozbrojených síl, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na Stavebné úpravy budovy č.8 v rozsahu:
zameranie vstupných podkladov stavu objektu, resp. priestorov v rozsahu potrebnom pre spracovanie PD,
zabezpečenie projektovej prípravy stavby realizačný projekt na stavebné úpravy (búracie práce, murované priečky, SDK steny, SDK podhľady, omietky, nivelačné vrstvy),
zabezpečenie projektovej prípravy stavby realizačný projekt na interiérové vybavenie budovy (výmena zariaďovacích predmetov, keramických obkladov a dlažieb, podlahovín, stolárske výrobky, nátery a maľby),
zabezpečenie projektovej prípravy stavby - realizačný projekt na modernizáciu rozvodov (stupačkových a ležatých) ZTI a VZT, ai.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
12 500,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uverejnené vo výzve na predloženie cenovej ponuky
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožadujú sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí byť držiteľom platného osvedčenia :
-Kategórie I1 - inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb v súlade s § 5 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov,
-Kategórie I2 Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb v súlade § 5 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov - platí len pre vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby,
-Kategórie I4 inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb v súlade s § 5 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.06.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.05.2023