Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu a späť pre okres Kežmarok

  Zadávateľ:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Predpokladaná hodnota:
74.439,60 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.06.2023 11:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
24.05.2023
  Dátum zverejnenia:
25.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
IČO: 30796482
Žellova 2, 82924 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Glembová
Telefón: +421 220856247
Email: barbora.glembova@udzs-sk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9119
Hlavná adresa(URL): https://www.udzs-sk.sk/urad/zakladne-informacie/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu a späť pre okres Kežmarok
Referenčné číslo: 27/2023/UDZS
II.1.2) Hlavný kód CPV
60100000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Preprava mŕtvych tiel poskytovateľom z miesta úmrtia na území Slovenskej republiky na Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko objednávateľa, kde bude vykonaná pitva a preprava mŕtvych tiel po vykonaní pitvy späť zo SLaPA pracoviska
a)do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby, ktorá bude zabezpečovať pohreb, a to do vzdialenosti rovnakej alebo kratšej ako bolo miesto úmrtia, alebo
b)do chladiaceho zariadenia poskytovateľa za účelom dočasného uloženia mŕtveho tela do jeho prevzatia pohrebnou službou, ktorá bude zabezpečovať pohreb, alebo
c)do chladiaceho zariadenia poskytovateľa, ak poskytovateľ bude zabezpečovať pohreb, alebo
d)na iné miesto určené objednávateľom, a to do vzdialenosti rovnakej alebo kratšej ako bolo miesto úmrtia.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
74 439,60 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
98370000-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
SLaPA Martin, Kuzmányho 27/B, 036 01 Martin
II.2.4) Opis obstarávania
Stručný opis predmetu zákazky je uvedený v bode II.1.4) tejto výzvy na predkladanie ponúk.Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predloženie ponuky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
74 439,60 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí disponovať s oprávnením poskytovať predmetné služby (napr. podľa výpisu obchodného registra, živnostenského registra a pod.). Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť preverí z verejne dostupných databáz.
2.Ďalej uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona. Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona uchádzač doloží Čestné vyhlásenie o skutočnosti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla miesta podnikania, alebo obvyklého pobytu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží, že disponuje minimálne jedným motorovým vozidlom, ktoré spĺňa požiadavky v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (resp. ekvivalentnej legislatívy pôvodu uchádzača), ktoré bude mať uchádzač počas realizácie zákazky k dispozícii. Na preukázanie splnenia požiadaviek zákona č. 131/2021 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (resp. ekvivalentnej legislatívy pôvodu uchádzača) uchádzač predloží kópiu/sken Osvedčenia o evidencii časť II (technický preukaz) k tomuto motorovému vozidlu/k týmto motorovým vozidlám alebo rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré obsahuje informáciu o uvedenom motorovom vozidle.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.06.2023 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
Obhliadka predmetu zákazky sa nepožaduje.
Uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi cenovú ponuku a ďalšie doklady a dokumenty v písomnej podobe, podpísané štatutárnym zástupcom, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, a s odtlačkom pečiatky, oskenované a doručené v lehote na predkladanie ponúk ako prílohu/y ponuky vo formáte pdf.
Cena za prepravu mŕtveho tela bude stanovená paušálnou sumou. Paušálna suma prepravy mŕtveho tela je vypočítaná ako priemerná a zahŕňa prepravu zo všetkých miest v rámci daného okresu. Táto cena je konečná a majú v nej byť zahrnuté všetky náklady na prepravu, transportný vak a iné náklady prevádzkovateľa súvisiace s prepravou mŕtveho tela. Paušálna suma zahŕňa všetky jazdy prevádzkovateľa vykonané v súvislosti s prepravou mŕtveho tela, a to aj v prípade, ak pitva je vykonaná v iný deň než bolo privezené mŕtve telo na SLaPA pracovisko. Prevádzkovateľ má garantovať pevnú cenu počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy o preprave mŕtvych.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.05.2023