Údržba vzrastlej zelene – rezy, výruby a frézovanie drevín v mestskej časti Bratislava-Dúbravka

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
  Predpokladaná hodnota:
7.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.06.2023 09:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.05.2023
  Dátum zverejnenia:
25.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
IČO: 00603406
Žatevná 2, 84402 Bratislava - mestská časť Dúbravka
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 903999347
Email: klient@tenders.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): www.dubravka.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Údržba vzrastlej zelene – rezy, výruby a frézovanie drevín v mestskej časti Bratislava-Dúbravka
II.1.2) Hlavný kód CPV
77211400-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je odborná údržba vzrastlej zelene rezy, výruby a frézovanie drevín v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Bližšia špecifikácia je uvedená vo Výzve.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
7 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211500-7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
mestská časť Bratislava-Dúbravka
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je odborná údržba vzrastlej zelene rezy, výruby a frézovanie drevín v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Bližšia špecifikácia je uvedená vo Výzve.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
70 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšie uvedené vo Výzve
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšie uvedené vo Výzve
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Bližšie uvedené vo Výzve
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Bližšie uvedené vo Výzve.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.06.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.05.2023