Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Bátorová

  Zadávateľ:
Obec Bátorová
  Predpokladaná hodnota:
165.890,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
24.05.2023
  Dátum zverejnenia:
25.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Bátorová
IČO: 00649333
Bátorová č. 88 , 99126 Bátorová
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Százová
Telefón: +421 918373314
Email: katarina.szazova@mpprofit.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.batorova.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Bátorová
Referenčné číslo: T_B_02/2023
II.1.2) Hlavný kód CPV
42990000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku strojno-technologického vybavenia zberného dvora, ktoré je nevyhnutné na zabezpečenie zvozu jednotlivých druhov odpadov ako aj na manipuláciu s odpadmi na zbernom dvore, za ktorých zber a nakladanie s nimi v súlade so zákonom o odpadoch je zodpovedná obec, pre projekt Zvýšenie triedeného zberu v obci Bátorová, schváleného v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72.

Technická špecifikácia:

Časť 1 - Logický celok č. 1: Kolesový traktor s príslušenstvom:
Kolesový traktor 1 ks
Čelný nakladač 1 ks
Traktorový náves 1 ks
Traktorový nosič kontajnerov 1 ks

Časť 2 - Logický celok č. 2: Kontajnery:
Naťahovací kontajner otvorený, vysoký 2 ks
Naťahovací kontajner otvorený, nízky 1 ks
Plastový kontajner s plochým vekom 3 ks

Technické požiadavky sú uvedené v prílohe č. 1 Návrhu kúpnej zmluvy pre jednotlivé časti Logické celky:Technické požiadavky na predmet zákazky. Súťažné podklady sú zverejnené v profile.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
165 890,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť 1 - Logický celok č. 1: Kolesový traktor s príslušenstvom
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16700000-2
43250000-0
34223300-9
42418940-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Bátorová, Bátorová 88, 991 26 Bátorová, okres: Veľký Krtíš, kraj: Banskobystrický
II.2.4) Opis obstarávania
Časť 1 - Logický celok č. 1: Kolesový traktor s príslušenstvom:
Kolesový traktor 1 ks
Čelný nakladač 1 ks
Traktorový náves 1 ks
Traktorový nosič kontajnerov 1 ks
Technické požiadavky sú uvedené v prílohe č. 1 Návrhu kúpnej zmluvy pre jednotlivé časti Logické celky:Technické požiadavky na predmet zákazky. Súťažné podklady sú zverejnené v profile.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
146 026,67 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: kód projektu v ITMS2014+: 310011BWJ4
II.2.14) Doplňujúce informácie
1. Zábezpeka: nevyžaduje sa
2. Ak bude predložená viac ako jedna ponuka, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť 2 Logický celok č. 2: Kontajnery
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34928480-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Bátorová, Bátorová 88, 991 26 Bátorová, okres: Veľký Krtíš, kraj: Banskobystrický
II.2.4) Opis obstarávania
Časť 2 - Logický celok č. 2: Kontajnery:
Naťahovací kontajner otvorený, vysoký 2 ks
Naťahovací kontajner otvorený, nízky 1 ks
Plastový kontajner s plochým vekom 3 ks
Technické požiadavky sú uvedené v prílohe č. 1 Návrhu kúpnej zmluvy pre jednotlivé časti Logické celky:Technické požiadavky na predmet zákazky. Súťažné podklady sú zverejnené v profile.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
19 863,33 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: kód projektu v ITMS2014+: 310011BWJ4
II.2.14) Doplňujúce informácie
1. Zábezpeka: nevyžaduje sa
2. Ak bude predložená viac ako jedna ponuka, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:
- písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a
- písmena f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.


Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO:
- e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
- f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO uchádzač môže preukázať podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi, resp. osobe podľa § 8 a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy v zmysle § 32 ods. 3 ZVO doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO, verejný obstarávateľ si bude splnenie podmienky účasti overovať vo verejne dostupných informačných systémoch verejnej správy. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky, doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO predkladá v plnom rozsahu.

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO bude uchádzač dokladovať predložením Čestného vyhlásenia o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač takéto čestné vyhlásenie nepredloží, verejný obstarávateľ bude hodnotiť splnenie tejto podmienky účasti na základe verejne dostupných informácií v registri vedenom Úradom pre verejne obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html.

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO. Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní tým nie je dotknuté.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.05.2023