Bravčové mäso, hovädzie mäso, mäs. výrobky a údeniny

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
  Predpokladaná hodnota:
26.809,20 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.05.2023 09:05

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.05.2023
  Dátum zverejnenia:
25.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
IČO: 00351806
Jilemnického 24, 91250 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: janka.balajova@sosostn.sk
Telefón: +421 326509713
Email: janka.balajova@sosostn.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.sosostn.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.sosostn.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VUC

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Bravčové mäso, hovädzie mäso, mäs. výrobky a údeniny
II.1.2) Hlavný kód CPV
15110000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Dodanie rôznych druhov čerstvého bravčového mäsa, hovädzieho mäsa (k. ú.), mäsových výrobkov a údenín - podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
26 809,20 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
II.2.4) Opis obstarávania
PHZ 26 809,20 EUR je stanovená bez DPH. Celková hodnota zákazky je max. 29 943,49 EUR s DPH. Ceny, ktoré budete uvádzať v cenovej ponuke, zadávajte s DPH vrátane všetkých nákladov spojených s obstaraním zákazky. Pokiaľ nie ste platiteľom DPH zadávajte konečnú cenu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
26 809,20 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Dodanie rôznych druhov čerstvého bravčového mäsa, hovädzieho mäsa (k. ú.), mäsových výrobkov a údenín - podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: PHZ 26 809,20 EUR je stanovená bez DPH. Celková hodnota zákazky je max. 29 943,49 EUR s DPH. Ceny, ktoré budete uvádzať v cenovej ponuke, zadávajte s DPH vrátane všetkých nákladov spojených s obstaraním zákazky. Pokiaľ nie ste platiteľom DPH zadávajte konečnú cenu.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.05.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
PHZ 26 809,20 EUR je stanovená bez DPH. Celková hodnota zákazky je max. 29 943,49 EUR s DPH. Ceny, ktoré budete uvádzať v cenovej ponuke, zadávajte s DPH vrátane všetkých nákladov spojených s obstaraním zákazky. Pokiaľ nie ste platiteľom DPH zadávajte konečnú cenu.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.05.2023