Komplexné zateplenie budov a striech Zariadenia sociálnych služieb AMBRA, Lučenec

  Zadávateľ:
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
  Predpokladaná hodnota:
1.091.465,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.06.2023 09:06

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.05.2023
  Dátum zverejnenia:
25.05.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
Vnútroštátne identifikačné číslo: 52757048
Rúbanisko III 2938/52, 98403 Lučenec
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Marta Juríčková
Telefón: +421 940608017
Email: marta.jurickova@bbsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.zssambra.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Banskobystrický samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37828100
Nám. SNP 23 , 97401 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: Marta Juríčková
Telefón: +421 940608017
Email: marta.jurickova@bbsk.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://bbsk.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálna starostlivosť

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Komplexné zateplenie budov a striech Zariadenia sociálnych služieb AMBRA, Lučenec
Referenčné číslo: ID 5685
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215200-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác komplexné zateplenie budov a striech Zariadenia sociálnych služieb AMBRA v Lučenci.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 091 465,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45443000-4
45261410-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania Diela v zmysle článku III. Zmluvy o dielo je Zariadenia sociálnych služieb AMBRA, Lučenec, Rúbanisko III č. 2934/47, */48, */49 a 2938/50, */51, */52, 984 03 Lučenec.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác komplexné zateplenie budov a striech Zariadenia sociálnych služieb AMBRA v Lučenci.
Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou vyhotovenou spoločnosťou Ing. Viktóriou Kočokovou, (príloha č. 3 súťažných podkladov), ako aj vo výkaze výmer (príloha č. 2 súťažných podkladov).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 091 465,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
231
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: V zmysle § 32 ods. 1 ZVO, verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto
spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov (§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v
znení zákona č. 221/2019 Z.z., § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z.z.) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov (Zákon č.
199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
Vzhľadom k tomu, že funkcionalita informačného systému Zber údajov, prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ
zverejňuje túto Výzvu na predkladanie ponúk, neumožňuje kvôli limitu znakov zverejniť podmienky účasti v úplnom
rozsahu, verejný obstarávateľ ich zverejňuje v súťažných podkladoch v časti F., ktoré sú voľne prístupné v profile
verejného obstarávateľa a na adrese uvedenej v ods. I.3) KOMUNIKÁCIA tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
V zmysle súťažných podkladov, najmä v zmluve o dielo.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.06.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.06.2023 10:00
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri
predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú
súčasťou protokolov v danom obstarávaní.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti:
Predmetom zákazky je komplexné zateplenie budov a striech Zariadenia sociálnych služieb AMBRA v Lučenci. Postupovať sa bude podľa projektovej dokumentácie.
Z preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
Po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti a na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov, ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by bolo umožnené uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky a takýto stav je vo svojej podstate pre verejného obstarávateľa nepredstaviteľný.
Verejný obstarávateľ pristúpil k nerozdeleniu predmetu zákazky na časti, ktoré odôvodňuje v súlade s § 28 ods. 2 ZVO v zmysle vyššie uvedeného.
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
3. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom.
4. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v
systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
5. Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 písm. b) ZVO rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky podľa ust. § 53 ZVO a vyhodnotenie ponúk z hľadiska
splnenia podmienok účasti podľa ust. § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani zamerané na sociálne aspekty.
7. Všetky ďalšie relevantné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
19.05.2023