Injektáž trhlín vo vystužených blokoch sekundárneho ostenia tunelov Branisko a Bôrik

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
19.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.05.2023
  Dátum zverejnenia:
24.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
IČO: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika
Telefón: +421 258311770
Email: roman.osika@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://ww-w.ndsas.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Injektáž trhlín vo vystužených blokoch sekundárneho ostenia tunelov Branisko a Bôrik
II.1.2) Hlavný kód CPV
45221241-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky bude realizovaný v nasledovných prevádzkovaných tuneloch:
-tunel Bôrik, diaľnica D1, v úseku cesty Mengusovce Jánovce,
v správe Strediska správy a údržby diaľnic 9 Mengusovce, 059 36 Mengusovce (ďalej len SSÚD 9 Mengusovce);
-tunel Branisko, diaľnica D1, v úseku cesty Beharovce Fričovce,
v správe Strediska správy a údržby diaľnic 10 Beharovce, 053 05 Beharovce (ďalej len SSÚD 10 Beharovce);
(ďalej spoločne aj tunely).
Predmetom zákazky je injektáž trhlín vo vystužených blokoch sekundárneho ostenia tunelov Branisko a Bôrik.
Celkové množstvo a rozsah stavebných prác tvoriacich predmet zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 k Výzve - Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 2 k Výzve - Špecifikácia ceny.
Verejný obstarávateľ požaduje realizáciu predmetu zákazky v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. pre uskutočnenie stavebných prác, ktoré tvoria prílohu č. 4 k Výzve, a ktoré sú zverejnené aj na webovom sídle: www.ndsas.sk.
Verejný obstarávateľ požaduje uskutočnenie predmetu zákazky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a s ním súvisiace činnosti a s odbornou starostlivosťou.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
19 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
-tunel Bôrik, diaľnica D1, v úseku cesty Mengusovce Jánovce,
-tunel Branisko, diaľnica D1, v úseku cesty Beharovce Fričovce,
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je injektáž trhlín vo vystužených blokoch sekundárneho ostenia tunelov Branisko a Bôrik.
Ďalšie požiadavky na predmet zákazky (špecifické požiadavky):
Ďalšie požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky k tejto Výzve.
Záručná doba na predmet zákazky je 24 mesiacov (2 roky).

Lehota realizácie predmetu zákazky:
Verejný Práce v tuneli Branisko budú vykonávané počas plánovanej jarnej resp. jesennej uzávery tunela orientačne v termíne: september október 2023 / apríl máj 2024
Práce v tuneli Bôrik budú vykonávané počas plánovanej jarnej resp. jesennej uzávery tunela
orientačne v termíne: september október 2023 / apríl máj 2024
Presný termín, čas a plánované činnosti potrebné na splnenie predmetu zákazky budú skoordinované na pracovnom stretnutí za účasti verejného obstarávateľa zástupcu SSÚD 10 Beharovce, resp. SSÚD 9 Mengusovce a úspešného uchádzača v dostatočnom časovom predstihu.
Verejný obstarávateľ požaduje uskutočnenie predmetu zákazky najneskôr do 15.06.2024

Predmet zákazky bude realizovaný v nasledovných prevádzkovaných tuneloch:
-tunel Bôrik, diaľnica D1, v úseku cesty Mengusovce Jánovce,
v správe Strediska správy a údržby diaľnic 9 Mengusovce, 059 36 Mengusovce (ďalej len SSÚD 9 Mengusovce);
-tunel Branisko, diaľnica D1, v úseku cesty Beharovce Fričovce,
v správe Strediska správy a údržby diaľnic 10 Beharovce, 053 05 Beharovce (ďalej len SSÚD 10 Beharovce);
(ďalej spoločne aj tunely).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
19 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Na kontrolu vykonávania a prevzatia predmetu zákazky sú oprávnení:
-špecialista tunelov a vedúci oddelenia stavebných objektov tunelov prevádzkového úseku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.,
-vedúci strediska SSÚD 9 Mengusovce resp. SSÚD 10 Beharovce alebo nimi poverené osoby.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona uchádzač je oprávnený poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky.
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
V prípade, ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona, nie je povinný preukazovať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona a splnenie týchto podmienok si verejný obstarávateľ overí sám vykonaním náhľadu do tohto zoznamu.
V prípade, ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona alebo platnosť jeho zápisu v tomto zozname uplynula, preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona doložením skenu originálu výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenského registra a doložením skenu originálu Čestného vyhlásenia, v ktorom prehlasuje, že spĺňa podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ nevystaví objednávku uchádzačovi, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Neexistenciu dôvodu na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona uchádzač preukazuje doložením Čestného vyhlásenia, v ktorom prehlasuje, že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona (Príloha č. 5 k Výzve - Čestné vyhlásenie uchádzača o konflikte záujmov).
Verejný obstarávateľ môže odmietnuť vystaviť objednávku uchádzačovi, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona.
Verejný obstarávateľ po úplnom vyhodnotení ponúk oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač, bez finančných nárokov voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi sa uchádzačom nevracajú. Verejný obstarávateľ ich uchová ako súčasť dokumentácie k obstaraniu predmetu zákazky.Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi údaje o všetkých známych
subdodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na plnení zmluvy v rozsahu: Údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 18 zákona o VO v platnom znení. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o VO platnom znení. Ďalšie
postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú opísané alebo
špecifikované v tejto výzve na predkladanie ponúk, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia príslušnými
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení a súvisiacimi platnými predpismi účinnými v
čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle
informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača
kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.
Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota
zákazky.
Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje každý člen
skupiny samostatne.
Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 6 alebo ponuka doručená
iným spôsobom ako určil verejný obstarávateľ v tejto výzve nebude ďalej zaradená do hodnotiaceho procesu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľ následne
zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže.
DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie
o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez
predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.05.2023