Materská škola Cajlanská v Pezinku – sanácia vlhkosti interiéru

  Zadávateľ:
Mesto Pezinok
  Predpokladaná hodnota:
19.465,62 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.06.2023 23:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.05.2023
  Dátum zverejnenia:
24.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Pezinok
IČO: 00305022
Radničné nám. 7, 90214 Pezinok
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Vlasta Cholujová
Telefón: +421 336901143
Email: vo@msupezinok.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.pezinok.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Materská škola Cajlanská v Pezinku – sanácia vlhkosti interiéru
Referenčné číslo: 05/2023-4
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je sanácia vlhkosti interiérových stien sanačnými omietkami, vymaľovanie interiéru celého objektu a murárske práce (vysprávky povrchu stien a podlahy po rekonštrukcii poškodených častí vodovodného a plynového potrubia).
Na sanovaných častiach stien je už otlčená vnútorná omietka až po tehlové murivo.

Bližšia špecifikácia objektu je v PD (príloha č. 4 tejto výzvy)

Nakladanie s odpadom:
1.Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.
2.Dodávateľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
3.Po ukončení prác predloží dodávateľ doklad o likvidácii stavebného odpadu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
19 465,62 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Materská škola Cajlanská v Pezinku, k.ú Pezinok, CKN 1071/4 (LV 4234)
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je sanácia vlhkosti interiérových stien sanačnými omietkami, vymaľovanie interiéru celého objektu a murárske práce (vysprávky povrchu stien a podlahy po rekonštrukcii poškodených častí vodovodného a plynového potrubia).
Na sanovaných častiach stien je už otlčená vnútorná omietka až po tehlové murivo.

Bližšia špecifikácia objektu je v PD (príloha č. 4 tejto výzvy)

Nakladanie s odpadom:
1.Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.
2.Dodávateľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
3.Po ukončení prác predloží dodávateľ doklad o likvidácii stavebného odpadu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
19 465,62 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), uchádzač/záujemca je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v súlade s § 32 ods. 3 predkladať verejnému obstarávateľovi doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), uchádzač/záujemca nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b), preukázanie svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) doloženým zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam sa musí týkať dodávky stavebných prác rovnakého alebo
obdobného charakteru ako je predmet zákazky (sanácia vlhkosti interiéru). Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia. Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží do súťaže - referenciu - zoznam zrealizovaných investičných zákaziek za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a z toho aspoň 1 zákazka na sanačné omietky v min. hodnote 10 tis. EUR s DPH, doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Z dokladu musí byť zrejmé, v akom rozsahu danú zákazku uchádzač realizoval.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.06.2023 23:59
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.05.2023