Vypracovanie potrebnej dokumentácie pre rekonštruované laboratórne priestory

  Zadávateľ:
Národný ústav reumatických chorôb
  Predpokladaná hodnota:
169.200,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.05.2023
  Dátum zverejnenia:
24.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Národný ústav reumatických chorôb
IČO: 00165271
Nábrežie I. Krasku 4, 92112 Piešťany
Slovensko
Kontaktná osoba: Veronika Dobiášová
Telefón: +421 337969112
Email: veronika.dobiasova@nurch.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vypracovanie potrebnej dokumentácie pre rekonštruované laboratórne priestory
Referenčné číslo: VO-S
II.1.2) Hlavný kód CPV
71317000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky a jeho rozsah je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy.
Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatné časti podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
169 200,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Validačný master plán
Časť č.: 1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
30 960,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby, kód projektu 313011V358
Časť: 2
II.2.1) Názov
GMP (Good Manufacturing Practice)
Časť č.: 2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
28 966,67 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby, kód projektu 313011V358
Časť: 3
II.2.1) Názov
Zvieratník a predklinický výskum
Časť č.: 3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
30 873,33 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby, kód projektu 313011V358
Časť: 4
II.2.1) Názov
Farmaceutický výskum
Časť č.: 4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
78 400,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby, kód projektu 313011V358

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.
Verejný obstarávateľ uvedené skutočnosti overí u úspešného uchádzača. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO uchádzač preukazuje prostredníctvom prehlásenia v rámci jeho Cenovej ponuky podľa Prílohy č. 2 tejto Výzvy predloženej v ponuke.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.05.2023