OLŽ- oprava železničného vozňa

  Zadávateľ:
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
  Predpokladaná hodnota:
34.130,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.05.2023
  Dátum zverejnenia:
24.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
IČO: 36145106
Hviezdoslavovo nám. 7 , 02601 Dolný Kubín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Grebáč
Telefón: +421 908139198
Email: peter.grebac@oravskemuzeum.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.oravskemuzeum.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§ 7 ods.1 písm.d)

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
OLŽ- oprava železničného vozňa
Referenčné číslo: 23052023S
II.1.2) Hlavný kód CPV
50222000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je oprava podvozku železničného vozňa. Výrobcom vozňa je Vagongyár Gyor. Jedná sa o osobný vozeň radu Neptun 6400 vyrobený v roku 1916. Predmetom opravy je demontáž podvozkov, výmena obručí, oprava ložísk, oprava mechanickej brzdy. Po vykonaní prác je potrebné previesť skúšobnú jazdu a zabezpečiť technickú kontrolu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
34 130,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Oravská lesná železnica, Oravská Lesná
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
34 130,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO:
- písm.e) - že je oprávnený poskytovať službu
- písm.f) - že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.


Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods.1 týkajúce sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO:
- písm.e - doloženým dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky
- písm. f) - doloženým čestným vyhlásením.

Verejný obstarávateľ si skutočnosti k preukázaniu splnenia podmienok účasti § 32 ods. 2 písm. e) a f) ZVO vie overiť z verejne dostupných zdrojov v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. Neplatí to však v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby, nemajú sídlo, miesto podnikania (zapísané v registri) v Slovenskej republike.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 07.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, prostredníctvom elektronickej platformy IS EVO dostupnej na https://eplatforma.vlada.gov.sk .
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.05.2023