Modernizácia ozvučenia v Divadle Jána Palárika v Trnave

  Zadávateľ:
Divadlo Jána Palárika v Trnave
  Predpokladaná hodnota:
152.655,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
01.06.2023 12:06

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
22.05.2023
  Dátum zverejnenia:
24.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Divadlo Jána Palárika v Trnave
IČO: 00228681
Trojičné námestie 2 , 91701 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Miriam Nádaská
Telefón: +421 335511353
Email: miriam.nadaska@djp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Modernizácia ozvučenia v Divadle Jána Palárika v Trnave
II.1.2) Hlavný kód CPV
32330000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je obstaranie technologickej infraštruktúry - modernizácia ozvučenia, spočívajúca vo výmene ozvučovacej sústavy vo veľkej sále Divadla Jána Palárika v Trnave, ktoré zásadným spôsobom zvýšia úroveň podujatí, ktoré sa realizujú vo veľkej sále divadla. Všetky zariadenia budú spĺňať vzájomnú kompatibilitu a použitie v jednej scéne so vzájomným prepojením, ktoré bude súčasťou dodávky, tak aby bolo možné dosiahnutie najlepších možných parametrov hudobnej produkcie. Demontáž a montáž zvukovej techniky v priestoroch obstarávateľa. Zosilňovače k jednotlivým reproduktorom budú inštalované v technickej miestnosti nachádzajúcej sa vo veľkej sále pomocou racku. Jednotlivé káblové trasy musia byť realizované tak, aby po vizuálnej stránke nepôsobili rušivo. Prepojenie reproduktorov pre hlavné ozvučenie prízemia a I. balkóna k zosilňovačom bude realizované systémom BI-AMP. Súčasťou dodávky bude kompletná nová kabeláž medzi reproduktormi a medzi zosilňovačmi a digitálnym stageboxom nachádzajúcim sa na bočnej strane javiska.

Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v členení na príslušné položky vo Výzve na predloženie cenovej ponuky v "Opis predmetu zákazky". Technická špecifikácia jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 5
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
152 655,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je obstaranie technologickej infraštruktúry - modernizácia ozvučenia, spočívajúca vo výmene ozvučovacej sústavy vo veľkej sále Divadla Jána Palárika v Trnave, ktoré zásadným spôsobom zvýšia úroveň podujatí, ktoré sa realizujú vo veľkej sále divadla. Všetky zariadenia budú spĺňať vzájomnú kompatibilitu a použitie v jednej scéne so vzájomným prepojením, ktoré bude súčasťou dodávky, tak aby bolo možné dosiahnutie najlepších možných parametrov hudobnej produkcie. Demontáž a montáž zvukovej techniky v priestoroch obstarávateľa. Zosilňovače k jednotlivým reproduktorom budú inštalované v technickej miestnosti nachádzajúcej sa vo veľkej sále pomocou racku. Jednotlivé káblové trasy musia byť realizované tak, aby po vizuálnej stránke nepôsobili rušivo. Prepojenie reproduktorov pre hlavné ozvučenie prízemia a I. balkóna k zosilňovačom bude realizované systémom BI-AMP. Súčasťou dodávky bude kompletná nová kabeláž medzi reproduktormi a medzi zosilňovačmi a digitálnym stageboxom nachádzajúcim sa na bočnej strane javiska.

Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v členení na príslušné položky vo Výzve na predloženie cenovej ponuky v "Opis predmetu zákazky". Technická špecifikácia jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 5
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
152 655,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: kód projektu v ITMS2014+: 302070BPB1
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zákazka bude financovaná v rámci programu IROP.
Operačný program: Prioritná os: 7 - REACT-EÚ, Špecifický cieľ: 7.7.- Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
Kód projektu v ITMS2014+: 302070BPB1
Kód Výzvy: IROP-P07-SC77-2021-75
Názov projektu: Divadlo J. Palárika - modernizácia svetelnej, ozvučovacej techniky a zvýšenie hygienickej bezpečnosti vnútorných priestorov

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO) je oprávnený uskutočňovať, predávať predmet zákazky zodpovedajúci predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti úspešného uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra - vzťahuje sa na uchádzačov zo SR.

2. Uchádzač musí spĺňať podmienku podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o VO - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Doklad, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, preukazuje uchádzač doloženým čestným vyhlásením - Príloha č. 2 tejto výzvy.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.06.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Pokyny na obsah ponuky:
a)Návrh uchádzača na plnenie stanoveného kritéria v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy. Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke.
b)Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - Príloha č. 2 tejto výzvy.
c)Návrh Zmluvy o dodaní tovaru podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača - Príloha č. 4 tejto výzvy.
d)Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov - Príloha č. 3 tejto výzvy.
e)Technická špecifikácia požadovaného tovaru a služieb Príloha č. 5 tejto výzvy.

Uchádzač nie je oprávnený zásadným spôsobom zasahovať do obchodných podmienok, stanovených verejným obstarávateľom.

Uchádzač doplní údaje vyznačené predtlačou vo vzore zmluvy (podľa svojho návrhu na plnenie kritéria).

Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

Úspešný uchádzač musí byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. a to počas celej doby trvania zmluvy. Potvrdenie o zápise do registra partnerov verejného sektora úspešný uchádzač doloží verejnému obstarávateľovi pred podpisom zmluvy v stanovenej lehote.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.05.2023