„Prístavba budovy RÚVZ so sídlom v Košiciach“

  Zadávateľ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
  Predpokladaná hodnota:
2.836.890,82 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.06.2023 10:06

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.05.2023
  Dátum zverejnenia:
24.05.2023

Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
IČO: 00606723
Ipeľská 1 , 04011 Košice - mestská časť Západ
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Imrich Vozár
Telefón: +421 948700620
Email: imrich.vozar@elauk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
„Prístavba budovy RÚVZ so sídlom v Košiciach“
Referenčné číslo: 2023/03931
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215120-4
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky s názvom Prístavba budovy RÚVZ so sídlom v Košiciach je prístavba zakomponovaná na pozemku investora tak, aby s jestvujúcou budovou tvorila jeden celok. Prístavba je riešená na základe na základe projektu, rozpočtu a výkazu výmer projekčnej kancelárie Guth, s.r.o., Štefániková 61, 08501 Bardejov, zodpovedný projektant: Ing. arch. Viktor Guth
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 836 890,82 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ul. Ipeľská č.1, p.č. 1/35, . 1/12.
II.2.4) Opis obstarávania
1.4Detailný popis stavby je uvedený v projekte, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť SP
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 836 890,82 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 548
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

ODDIEL IV: POSTUP

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.06.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.06.2023 10:30

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zábezpeka je stanovená vo výške 80 000,-€,
2.Elektronická komunikácia sa uskutoční v systéme IS EVO
3.Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk
4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia
Ponuka sa vyhodnocuje na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality, tzn:
Kritérium č.1:
Názov: Najnižšia cena vrátane DPH
Váha: 90 percentuálnych bodov
Kritérium č.2:
Názov: Lehota uskutočnenia stavebných prác v celých kalendárnych dňoch.
Váha: 10 percentuálnych bodov
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.05.2023